Beskyttet natur I Danmark er alle naturarealer større end 2.500m2 beskyttet af loven. Et naturareal er i lovens forstand vandløb, mose, ferskeng, strandeng, overdrev eller hede. Alle søer over 100m2 er også sikret.
Ikke-beskyttet natur Der er naturværdier alle steder, men på omkring 90 % af Danmarks areal er disse værdier ikke beskyttet af naturbeskyttelsesloven.
Natura2000 områder Natura2000 områder er internationale beskyttelsesområder.
Jord- og stendiger Sten- og jorddiger har altid markeret ejerskel i landskabet. De ældste diger markerer typisk sogneskel eller grænsen mellem to oplande.
Vandplaner Danmark er langs 7.500 km kystlinje omgivet af hav, som er den største og vildeste naturtype, vi har.
Skove I naturtilstand ville det meste af Danmark være dækket af blandet løvskov.
Evighedstræer Danmarks Naturfredningsforening udpeger og mærker gamle, helt særlige træer, der skal stå for evigt.
Beskyttelses af dyr og planter Beskyttelsen af en række plante- og dyrearter sker på to måder: Dels ved direkte beskyttelse af individerne mod efterstræbelse. Dels ved beskyttelse af arternes levesteder.
Naturpleje og -genopretning Naturpleje er nødvendig, hvis landskabelige kvaliteter skal fastholdes eller forbedres. Tilsvarende med naturgenopretning, hvor dræning og tilvoksning har ødelagt eller skjult landskabets variation.
Adgang til naturen Det er tilladt at færdes på veje og stier i det åbne land til fods eller på cykel. For den som vil længere ud i naturen er der straks flere regler at forholde sig til.
Vandløb Fra gammel tid skulle vandløbene aflede overskydende vand fra landbruget. Nu er det hensyn sidestillet med hensynet til naturen og miljøet.
Søer Danmarks søer er oaser af liv i et ofte ensformigt landbrugslandskab. Det gennemgående, store miljøproblem for søerne er for meget fosfor.
Ophævelse af strandbeskyttelsen på havnen eller mellem by og havn Det var muligt for kommunerne senest den 1. juni 2018 at ansøge Kystdirektoratet om at ophæve eller reducere strandbeskyttelseslinjen på og ved havne.