Vandområdeplan 3 i høring

Danmark er langs 7.500 km kystlinje omgivet af hav, som er den største og vildeste naturtype, vi har. Inde i landet ligger over 120.000 søer og vandhuller over 100 m2 og omtrent 70.000 kilometer vandløb som oaser af liv, der kan rumme en stor rigdom af arter og variation. Vores grundvand kan næsten overalt bruges som drikkevand uden særlig rensning. Alt dette vand er principielt omfattet af EU's vandrammedirektiv – i Danmark Miljømålsloven.

Vandplaner

Centralt i forvaltningen af alt vores vand står altså vandplanerne, nu officielt omdøbt til vandområdeplaner. De skal sikre god økologisk tilstand for vandløb, søer og fjorde og god tilstand for grundvandet. EUs Vandrammedirektiv skal udmøntes i disse konkrete planer for hvert af de 4 vanddistrikter med 23 hovedvandoplande som Danmark er opdelt i.

Vandplanlægningen omfatter alle de konkret afgrænsede og målsatte vandområder, der er fastsat i bekendtgørelsen om miljømål (som er sendt i høring samtidig med det aktuelle udkast til vandområdeplan 2015-21). Vandområderne fremgår af kortene på Naturstyrelsens hjemmeside, den såkaldte MiljøGIS. For de vandområder i Danmark, der ikke er målsat i vandområdeplanerne, skal hensynet til miljøtilstanden ske gennem myndighedernes administration af vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven etc.

Også Naturplanerne indeholder planer for vand, så der er et vist overlap mellem de to typer planer.

Første vandplanperiode løber fra 2009 til 2015, men de første vandplaner er først blevet vedtaget i oktober 2014 med næsten 5 års forsinkelse. Det smøleri fik Danmarks en EU-dom for. Forsinkelser og ringe ambitioner betyder store krav til de kommende vandplaner i 2015-2021 og i 2021-2027, hvis hele vandmiljøet skal opnå god tilstand.

Planerne for 2015-21 var i høring frem til 23. juni 2015.

Med de nye forslag til 2. generations vandplaner fulgte også spritnye modelberegninger af hvor meget kvælstofbelastningen til de danske farvande skal reduceres for at vi når i mål med god økologisk tilstand. Beregningerne viste vidt forskellige reduktionsbehov de 119 marine vandområder imellem – nogen steder skal der fortsat reduceres meget, andre steder ikke yderligere.

De viser at belastningen for kvælstof samlet set skal ned på 42.000 tons årligt ud fra en belastning i perioden 2007-12 på 57.000 tons. Regeringen regner med at allerede iværksatte og besluttede indsatser vil bringe det resterende reduktionsbehov ned på 7800 tons årligt.

Vandplanforslagenes krav om en reduktion på 1600 tons frem til 2021 forekommer bestemt ikke overambitiøs i den sammenhæng.

Regnestykket forudsætter dog at alle vores nabolande også lever op til vandrammedirektivets krav, hvilket nok er temmelig optimistisk.

Hvad mener DN?

Det, der skulle give Danmarks våde natur og miljø et historisk løft, er desværre indtil videre endt i udskydelser og for tynde indsatser. DN mener, at vandplanerne 1 og 2 i deres nuværende ambitionsniveau desværre ikke forbedrer den biologiske mangfoldighed eller kemiske kvalitet i vandområderne tilstrækkeligt – hertil er indsatserne for begrænsede. Men der ER tegn på at indsatsen hjælper også i det åbne havmiljø, så det er bare med at klemme på.

Hvad gør DN?

DNs afdelinger har deltaget aktivt med forslag til de 23 1.generations vandplaner. Senest har DNs aktive deltaget i de 23 Vandråd (se box her på siden) rundt i landet, som fra april 2014 og ½ år frem har foreslået konkrete indsatser til forbedring af vandløbenes fysiske forhold. Centralt har DN Sekretariatet søgt indflydelse i en stribe arbejdsgrupper under Naturstyrelsen om den fremtidige forvaltning af vandløb. Fremadrettet vil vi gøre vores til, at myndighederne lever op til deres ansvar og beskytter vores vandmiljø gennem vedholdende at presse på og overvåge deres indsats for naturen.

Konkrete eksempler

I Nordjylland er det kun 1/3 af vandløbene, der er målsatte. Der er en utilstrækkelig indsats mod N- og P-belastningen og næsten ingen indsats overfor grundvandet.

Læs eksempler på DN-afdelingernes høringssvar for Kattegat, Limfjorden og Mariager Fjord

Alle DNs høringssvar for 1. generations vandplaner kan ses her på Naturstyrelsens hjemmeside.