At arbejde med klager er ét af dem. Det er et effektivt redskab - hvis det bliver brugt med omtanke.

Naturens advokat

DN fungerer som naturens advokat i forhold til den måde, landets natur- og miljølovgivning administreres.

DN har ret til at klage over mange af myndighedernes afgørelser til en række klagenævn som skal vurdere sagen én gang til med udgangspunkt i den lovgivning, der er tale om og i argumenterne for klagen.

En klage involverer altid mennesker og økonomi og kan få stor indflydelse på andres liv og kan f.eks. betyde, at en familie alligevel ikke kan bygge deres drømmehus midt i et stykke flot natur. Eller at virksomheder f.eks. pålægges at rense møg, røg og støj mere, end de ellers ville have gjort. Derfor bruger DN sin klageret med omtanke. Selvom DN på årsbasis modtager mellem 15.000 - 20.000 sager, klager vi kun over knap 200 afgørelser. Og i 2023 blev 74 procent af sagerne afgjort til fordel for natur og miljø. Vi klager altså kun over et meget lille antal, men har til gengæld en høj "scoringsprocent".

>Klagestatistik 2018

>Klagestatistik 2019

>Klagestatistik 2020

>Klagestatistik 2021

>Klagestatistik 2022

Se også den seneste statistik fra 2023 herunder.

DN vandt 74 procent af sine klager i 2023

DN’s afdelinger og sekretariat bruger hvert år mange kræfter på de lokale sager. Arbejdet er vigtigt, fordi vi her igennem bidrager med idéer og input til myndighedernes arbejde med planer, tilladelser og dispensationer af stor betydning for natur, miljø og landskaber. Arbejdet kan for eksempel både omfatte deltagelsen i dialogmøder, borgermøder og samtaler med involverede parter. Det kan omfatte skrivning af høringssvar, debatindlæg og idéinput. Og når det er nødvendigt, kan det omfatte klager over myndighedernes afgørelser, hvis problemer for natur og miljø ikke er blevet løst i tilstrækkeligt omfang.

Hvert år udarbejder sekretariatet en oversigt over netop arbejdet med klagesagerne. Oversigten for 2023 viser, at foreningen i årets løb har klaget over 170 myndighedsafgørelser. Vi har modtaget 128 afgørelser fra klagenævnene, og fået medhold eller delvist medhold i 74 % af de realitetsbehandlede klager. Det er et meget flot resultat, som ligger lidt over resultaterne fra de foregående år, og på niveau med gennemsnittet for de seneste 10 år.

Fordelt på lovområder har DN fået helt eller delvist medhold i 77 % af klagerne inden for naturbeskyttelsesloven, 63 % inden for planloven og 58 % inden for miljøvurderingsloven. Tallene uddybes nærmere i klageoversigten. I afsnittet om klager og samfund kan man desuden læse, hvordan DN er bekymret over, at erhvervsorganisationer og politikere i årets løb har arbejdet for at begrænse borgernes og organisationernes klagemuligheder og hensynet til naturen, med det formål at sikre en hurtigere grøn omstilling og opførelsen af vedvarende energianlæg.

Læs den fulde klageoversigt i link herunder:

> Klagestatistik 2023

► Læs mere om DN's klagesagsarbejde i organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv

Hvem har klageret?

DN's klageret er delt mellem hovedbestyrelsen og afdelingen. Hovedbestyrelsens klageret gælder alle lovområder, hvor DN har klageadgang og den udøves gennem DN's Sekretariat.

Afdelingen kan klage over afgørelser efter:
Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og Råstofloven. Afdelingen kan desuden klage over husdyrbrugloven men det kræver, at afdelingen orienterer kommunen om, at de vil være klageberettiget.

Afdelingen kan IKKE klage over afgørelser efter:
Miljøbeskyttelsesloven, Havmiljøloven, Vandløbsloven, Okkerloven, Vandforsyningsloven og Genteknologiloven. Hvis afdelingen ønsker at klage over en afgørelse på disse lovområder, skal det ske via Sekretariatet (formelt HB).

Ved tvivl er det altid nævnet, der afgør, hvem der er klageberettiget, ikke kommunen.

Se hvilke medarbejdere i sekretariatet, der kan hjælpe med de forskellige sagstyper

Afdelingen har initiativet

Hovedreglen er, at afgørelserne ikke gennemgås af Sekretariatet. Det er afdelingerne der med deres lokalkendskab, har initiativet til at opdage en potentiel klagesag.

Hvor er sagerne?

Myndighederne sender ofte sagerne direkte til Podio. Sekretariatet lægger myndighedsafgørelserne på afdelingernes egen side på Podio inden for 1-2 arbejdsdage, hvis vi modtager dem i DN's hovedpostkasse eller som Digital Post. Da alle afgørelser ligger på Podio, er de tilgængelige for alle DN-aktive med adgang.

Sekretariatet hjælper

DN's Sekretariat kan altid hjælpe med at vurdere en sag og eventuelt udforme en klage – når Sekretariatet inddrages i tide. Som udgangspunkt vil det sige 5 hverdage før klagefristen. Sagsbehandlerens hjælp kan variere afhængig af den aktuelle arbejdsbelastning, hans/hendes vurdering af sagens betydning og om sagstypen er politisk interessant eller præcedensskabende.

Sagsbehandlerne i Sekretariatet kan:

 • altid hjælpe med opklarende spørgsmål
 • som regel hjælpe med faglig og taktisk rådgivning
 • ofte hjælpe med gennemlæsning og korrektion af klageudkast
 • sjældnere udforme og afsende en klage på vegne af en afdeling

Den relevante sagsbehandler for den enkelte sagstype varierer hen over året, afhængig af arbejdsbelastning, aktuel bemanding og eventuelle tværgående projekter.

Se fordeling af klagesagstyper på sekretariatets medarbejdere

I den grønne boks til højre på denne side kan du finde skabeloner til klager inden for de vigtigste lovområder – lige til at bruge.

Du kan også åbne "Hvornår skal vi klage" der fungerer som en guide til hvad der inden for de enkelte områder taler for eller imod en klage. Det kan være en hurtig hjælp til at vurdere, om det giver mening at gøre noget ved en given afgørelse. Men de lokale forhold vil altid være afgørende for, om DN bør gå ind i en sag.

Når klagen er sendt

Alle klager der afsendes i DN's navn skal registreres. Det er vigtigt for DN's troværdighed, da DN ind imellem bliver beskyldt for at være useriøs eller vidtgående i sin forvaltning af den klageret som borgere og foreninger har. Men gennem den fælles journalisering, kan DN altid dokumentere, at vi er det stik modsatte.

Indsendte klager skal sendes i kopi til klage@dn.dk, hvor klagen og kvittering fra klageportalen skal vedhæftes.

Indsigelser/høringssvar i forbindelse med lokalplaner og kommuneplaner er som udgangspunkt et anliggende for afdelingen. Sekretariatet skal derfor kun orienteres i undtagelsestilfælde, hvor sekretariatet er inddraget i sagsbehandlingen eller forventes at blive det.

For klager til Miljø- og Fødevareklageklagenævnet samt til Planklagenævnet over afgørelser truffet af kommuner og fredningsnævn skal der betales et klagegebyr på 1.800 kr. Gebyret refunderes, hvis man får helt eller delvist medhold, eller hvis klagen ikke behandles. Det er sekretariatet, som betaler. Indsender du selv en klage via klageportalen, skal du altid anvende DN's klagevejledning, hvor det fremgår, at betalingen skal sendes til okon@dn.dk.

> DN's klagevejledning

Når sager behandles i klagenævnene, og der eventuelt indkaldes til en besigtigelse, vil klager indgivet af DN som hovedregel skulle præsenteres af afdelingen.

Bag om en klage

Først og fremmest skal argumenterne være i orden og være forklaret grundigt. En klage bør være et lille mesterværk i formidling - så hvem som helst kan se det fornuftige i den. Det skaber respekt for afdelingens synspunkter.

I øvrigt er det en rigtig god idé at være på forkant med eventuelle klagesager ved at drive lobbyvirksomhed over for politikere/embedsmænd og i de lokale medier, før en planlagt tilladelse bliver givet. Man kan sige, at afdelingen arbejder på en fremadrettet måde med en dagsorden, som andre har sat. Nogle gange betyder det, at tilladelsen allerede på forhånd har taget højde for afdelingens synspunkter, så der ikke er grund til at klage. Andre gange har den ikke, men så står afdelingen til gengæld ekstra stærkt i den lokale debat, når den klager.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 38
 • Om forfatter

  Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning

Hvornår skal vi klage?

Hvornår skal vi klage? Og hvilke beføjelser har vi? Lokale forhold og den konkrete vurdering vil altid være afgørende for, om DN bør gå ind i en sag.

Hvornår skal vi klage?
DN's klagesagsbeføjelser


Vejledning til at klage

Læs, hvordan jeres afdeling kan klage og se vejledningen til at klage.

Vejledning til at klage

14 gode råd om lokale sager

Se folderen med gode råd til at vurdere om en sag, er en DN sag.

14 gode råd om lokale sager

Klagesagsskabelon

Her finder du hjælp til at lave en velargumenteret klage og hvad en klage bør indeholde.

Generel skabelon

Husk ved registrer indsendte klager

Sekretariatet skal have en kopi af alle indsendte klager

Som noget nyt kan man via nedenstående link selv komme ind og vedhæfte klagen direkte i Sekretariatets system.

Registrer klage

Klagen kan også sendes via e-mail til klage@dn.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet

- er klageinstanser for afgørelser efter en række love om regulering af fast ejendom, bl.a. planloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, skovloven, miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven. De har websites, der er en guldgrube af viden om praksis omkring udmøntningen af nogle af de vigtigste love for DN. Du kan søge i afgørelserne fra 1. februar 2017 her: www.mfknafgoerelser.dk og www.pknafgoerelser.dk

Før de fra 1/1-2011: www.nmknafgoerelser.dk