Gamle træer, væltede træer og en naturlig dynamik i skoven uden fældninger og plantninger, vil give en lang række sjældne og rødlistede arter bedre levevilkår fremover. Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken (regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet) er blevet enige om at udpege yderligere ca. 30.000 ha skov til at overgå til urørt skov. Dermed når andelen af urørt skov i Danmark op på godt 55.000 hektar altså mere end en fordobling. De udpegede skove er primært gamle løvskove på øerne og i det østlige Jylland. Det forventes, at der senere udpeges mere urørt skov i Midt- og Vestjylland, så den samlede udpegning af urørt skov, når op på 75.000 ha.

Der skal ske en omfattende naturgenopretning i skovene inden de efterlades uden skovdrift. Naturstyrelsen vil lukke grøfter og dræn, så der opstår nye skovmoser, invasive arter skal fjernes og der efterlades mere dødt træ til biller og svampe, der skabes nye lysninger i skovene til gavn for sommerfugle, nogle steder vil blive udsat græssende dyr i skovene. Naturgenopretningen vil ske, når der foreligger forvaltningsplaner for den enkelte skov og Naturstyrelsen vurderer, at genopretningen vil ske over 6 år i løvskove og helt op til 25 år i nåletræsplantager.

Indsatsen i den enkelte skov vil blive beskrevet i en forvaltningsplan, som kommer i offentlig høring.

Friluftsliv vil fortsat være tilladt efter de almindelige regler, som gælder i statsskov.

> Se en liste over skovene her

Der vil gå en årrække inden skovene efterlades uden skovhugst ifølge aftalen. Naturstyrelsen leverer i dag størstedelen af det danske certificerede træ til træindustrien. For at sikre, at blandt andet de danske løvtræssavværker kan tilpasse sig den nye markedssituation, når der udlægges mere urørt skov, er det besluttet, at løvtræshugsten i de nye urørte statsskove udfases gradvist over en seksårig periode. Det betyder, at der i 2021 leveres 70 procent af en normal løvtræshugst faldende til 20 procent i 2026. Derefter ophører løvtræshugsten i de nye urørte skove. For nåletræ vil der i en seks- til tiårig periode opretholdes en forsyning af certificeret nåletræ på niveau med den nuværende forsyning fra statsskovene.

Der vil gå en årrække inden skovene efterlades uden skovhugst ifølge aftalen. Naturstyrelsen leverer i dag størstedelen af det danske certificerede træ til træindustrien. For at sikre, at blandt andet de danske løvtræssavværker kan tilpasse sig den nye markedssituation, når der udlægges mere urørt skov, er det besluttet, at løvtræshugsten i de nye urørte statsskove udfases gradvist over en seksårig periode. Det betyder, at der i 2021 leveres 70 procent af en normal løvtræshugst faldende til 20 procent i 2026. Derefter ophører løvtræshugsten i de nye urørte skove. For nåletræ vil der i en seks- til tiårig periode opretholdes en forsyning af certificeret nåletræ på niveau med den nuværende forsyning fra statsskovene.

Kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov i private skove.

Som en del af overgangsordningen gennemføres også en kortlægning af naturmæssigt særlig værdifuld skov på private arealer, også kaldet § 25-skov (skovlovens § 25). Kortlægningen kan være en hjælp til private skovejere i forbindelse med en bæredygtighedscertificering af de private skove. Desuden vil kortlægningen give meget mere viden om, hvor der findes værdifuld skovnatur i de private skove. DN har været med til at presse på for at få denne kortlægning gennemført også i de private skove. Statsskovene og andre offentligt ejede skove er allerede blevet kortlagt i 2018.

> Se mere her

alt
Anders Horsten
Naturpolitisk rådgiver

God nyhed til truede skovarter: Der er mere urørt skov på vej.

> Læs nyheden og se en liste over skovene her