Kommuneplan og kommuneplanstrategi Kommuneplanen revideres helt eller delvist hvert 4. år. Det sker på baggrund af en kommuneplanstrategi, som fastlægger omfanget og temaerne for revision.
Lokalplan Den fysiske planlægning lægger rammerne for natur- og miljøbeskyttelsen. Det sker gennem landsplandirektiver, kommune- og lokalplaner. Reglerne for planernes tilblivelse og indhold ses i planloven.
Landzoneadministration I det åbne land skal der som udgangspunkt kun være den bebyggelse, som er nødvendig for landbrug, skovbrug og fiskeri. Det er hensigten med planlovens landzonebestemmelser.
Grønt Danmarkskort og Kommuneplan 2017 Som noget nyt skal kommunerne udpege Grønt Danmarkskort i den kommende kommuneplan 2017.
Miljøvurdering af projekter (VVM) Reglerne om miljøvurdering er reviderede i 2017. VVM (Vurdering af virkninger på miljøet) har i den forbindelse fået nyt navn og hedder nu miljøvurdering af projekter.
Strategisk miljøvurdering (SMV) DN-afdelingen har flere muligheder for at få indflydelse, når staten og kommunerne miljøvurderer planer og programmer. Denne type af miljøvurdering kaldes strategisk miljøvurdering (SMV).
Kender du til det statslige plantilsyn? I juli 2023 blev den mere end 5 år gamle oversigt over nationale interesser, erstattet af en ny og opdateret oversigt udarbejdet af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.
Klimaklar planlægning Klimaforandringerne betyder, at vi fremover kan forvente vådere vintre, tørrere somre, stigende temperaturer, flere storme, kraftigere nedbør og flere oversvømmelser i Danmark.
Planlægning og drikkevand Her kan du læse om planlægningens trusler og potentialer for sikring af rent drikkevand.