Når kommunerne sender forslag til nye kommuneplaner, kommuneplantillæg eller lokalplaner i høring, er det ikke kun i høring hos borgerne, men også hos andre myndigheder. Jf. planlovens §29 har staten pligt til at gøre indsigelse i høringsperioden, hvis planerne er i strid med de så kaldte nationale interesser. Det kaldes for det statslige plantilsyn. De nationale interesser er i loven defineret som Vækst- og erhvervsudvikling, Natur- og miljøbeskyttelse, Klimabeskyttelse, Kulturarvs- og landskabsværdier samt Hensyn til nationale- og regionale anlæg.

Det er Plan- og Landdistriktsstyrelsen som varetager det statslige plantilsyn, og har pligt til at gøre indsigelse, hvis kommuneplaner og kommuneplantillæg strider mod de nationale interesser. I praksis er det dog oftest sektormyndigheden – for eksempel Miljøstyrelsen, der foretager tilsynet og reelt laver indsigelsen, selvom den går gennem Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har også pligt til at gøre indsigelse overfor lokalplaner, hvis de ikke overholder planlovens reglerne om kystnærhedszonen. For de øvrige lokalplaner er der ikke pligt til at gøre indsigelse. Men en minister har mulighed for at gøre indsigelse mod et forslag til lokalplan ud fra de særlige hensyn, som ministeren varetager. Det kunne for eksempel være, at Miljøstyrelsen på vegne af Miljøministeren gjorde indsigelse overfor et forslag til lokalplan, som ikke overholdt reglerne om planlægning i Natura 2000 områder eller reglerne for beskyttelsen af bilag IV-arter som beskrevet i Habitatdirektivet.

Modtager en kommune en indsigelse fra det statslige plantilsyn eller fra et andet ministerie, kan planerne ikke vedtages, før der er opnået enighed mellem kommune og stat om de nødvendige ændringer af planen. Kan der ikke opnås enighed, må kommunen droppe planerne.

I juli 2023 blev den mere end 5 år gamle oversigt over nationale interesser, erstattet af en ny og opdateret oversigt udarbejdet af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Oversigten beskriver nærmere, hvilke regler og interesser det er staten påser overholdt, og hvordan proceduren foregår.

> Læs oversigten her: Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Plan- og Landdistriktsstyrelsen, juli 2023.

For DN Aktive som arbejder med kommune- og lokalplaner er det en god idé at kende til oversigten. Og arbejder I lokalt med en problematisk plan i høring, kan det overvejes at kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen eller Miljøstyrelsen og redegøre for behovet for en statslig indsigelse, hvis planen er problematisk set med DN-øjne og den samtidigt ser ud til stride mod de nationale interesser. Det kunne for eksempel dreje sig om kommuneplaner og kommuneplantillæg for nye byvækstområder i særligt værdifulde landskaber og kulturmiljøer, eller i områder med væsentlige natur- eller miljøinteresser.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, kan du kontakte sekretariatet. Kontakt Nina Larsen Saarnak, Leder for lokale sager og tværgående projekter, nis@dn.dk, 31193238.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 38
  • Om forfatter

    Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning