Den strategiske miljøvurdering gennemføres sideløbende med udarbejdelsen af den plan eller det program (herefter kaldt planen), der skal miljøvurderes. Derfor er det godt at være opmærksom på, hvor i processen planen befinder sig. Læs mere om processen.

Det er især vigtigt, hvis I ønsker at indgive en klage over retlige fejl i miljøvurderingsrapporten. Høringsperioden for miljøvurderingsrapporten er som regel 8 uger, men klager over retlige fejl i rapporten skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af planforslaget.

Det kan DN-afdelingen gøre

Helt overordnet kan afdelingen gøre følgende:

 • Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over at det besluttes ikke at gennemføre en miljøvurdering
 • Komme med forslag til hvilke forhold der skal undersøges
 • Komme med indsigelser og kommentarer til miljøvurderingsrapporten
 • Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over miljøvurderingsrapporten
 • Følge op på overvågningsprogrammet

Miljøvurderingen udføres i fem faser, hvor DN-afdelingen har forskellige muligheder for at spille ind. De fem faser er screening, scoping, udarbejdelse af miljøvurderingsrapport, høring og overvågning.

Nedenfor er de forskellige muligheder uddybet og der er samlet nogle punkter, som det er vigtigt at have for øje i de forskellige faser. DN har som regel ikke mulighed for at påvirke processen mens rapporten udarbejdes, så denne fase er ikke taget med.

Screening
I den indledende fase, screeningen, har I mulighed for at klage, hvis der ikke udarbejdes en SMV for planer, der burde blive miljøvurderet. Klagen kan indgives i forbindelse med høringen af selve planen.

 • Er konsekvenserne for natur, kultur og miljø blevet beskrevet tilfredsstillende i screeningsprocessen?
 • Kan planen få konsekvenser for et Natura 2000-område?
 • Vil planen få direkte eller indirekte konsekvenser for § 3-beskyttet natur eller sjældne arter?
 • Vil levesteder eller ynglesteder for bilag IV-arter blive påvirket?
 • Er der sandsynlighed for at planen får væsentlige virkninger på miljøet, menneskers sundhed eller kulturarv?

Scoping
I scopingfasen bliver omfanget af miljøvurderingen bestemt. I denne fase kan I få indflydelse ved selv at komme med input og ved at indgive en retlig klage, hvis indholdet ikke lever op til kravene.

Ofte bliver DN-afdelingerne bedt om at komme med bud på, hvad der skal undersøges i en SMV, og det er centralt at spille en rolle allerede her.

Desværre er myndighederne ikke forpligtet til at konsultere borgerne i scopingfasen. Hvis I ikke bliver bedt om at komme med forslag og hvis I mener, at planen kan påvirke vigtige naturværdier negativt, er det vigtigt, at I forsøger at komme tidligt på banen alligevel.

 • Har myndighederne overvejet, om den konkrete plan hænger sammen med andre planer?
 • Hvilke miljømål skal planen overholde?
 • Hvordan skal konflikter mellem planens gennemførelse og miljømål løses?
 • Er alle relevante natur-, kultur-, og miljøinteresser identificeret og kortlagt, f.eks. vigtige biotoper, spredningskorridorer, værdifulde landskaber og kulturmiljøer, arkæologiske interesser m.v.?
 • Er den geografiske afgrænsning af undersøgelsesområdet sammenfaldende med de naturforhold m.v. som påvirkes (også ud over planens grænser)?

Høring af plan med miljøvurderingsrapport
Miljøvurderingsrapporten sendes i høring sammen med planen. Som regel er høringsperioden minimum 8 uger, men hvis høringsperioden for planen er kortere, så er det den kortere høringsperiode, der gælder.

Rapporten kan enten blive lavet som et kapitel i den redegørelse (f.eks. VVM), der følger planforslaget eller det kan være en selvstændig rapport.

 • Er tilstanden for miljø og natur forud for gennemførelse af planen beskrevet?
 • Er miljøkonsekvenserne for alternativer undersøgt?
 • Er de data og forudsætninger, som miljørapporten bygger på, af en acceptabel kvalitet?
 • Er miljømålene i miljørapporten klare og præcise?
 • Vil der være noget permanent tab af biodiversitet?
 • Har alle muligheder for at afbøde de væsentlige virkninger på natur, kultur og miljøet været anvendt?
 • Er de afbødende foranstaltninger afprøvet før og virker de?
 • Opstilles der et overvågningsprogram for planens væsentlige konsekvenser for natur, kultur og miljø?

Afdelingen kan klage over miljørapporten, hvis den indeholder retlige fejl. Klager skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget. Der kan f.eks. klages over, at væsentlige miljøeffekter er udeladt af miljørapporten, at rimelige alternativer ikke er vurderet eller at der ikke er opstillet et overvågningsprogram.

Overvågning
Når planen er godkendt og sat i gang, begynder overvågningsfasen. Her handler det om at holde øje med, at overvågningen gennemføres.

 • Overvåges de vigtigste afværgeforanstaltninger tilfredsstillende?
 • Bruger myndighederne den nye viden fra overvågningsprogrammet?

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 38
 • Om forfatter

  Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning

Klagefrist

Klagefristen er de første 4 uger, hvor planforslaget er i offentlig høring. Det gælder både for klager over, at der ikke miljøvurderes og klager over indholdet i miljørapporten.

NB: Klagefristen for miljøvurderingen udløber altså langt inden høringsfristen for selve planen.

Vinderklager

De første års erfaringer med SMV viser, at for at få medhold i en klage, skal der være tale om graverende retlige fejl.

En SMV-klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ikke stoppe en ulovlig plan. En klage over en ulovlig plan skal rettes mod den endeligt vedtagne plan.

Lovgivning

Reglerne for strategisk miljøvurdering fremgår af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Loven implementerer EU's SMV-direktiv.

En vejledning er i høring frem til 1. juni 2018.