Planerne er et møde mellem politikere, myndigheder, erhvervsliv, foreninger og borgere.

Lokalplanlægning

En lokalplan er en detailplan for anvendelsen af et mindre område, hvis generelle formål (herunder ofte også bebyggelsesprocent, bygningshøjder og fremtidige zonestatus) allerede er fastlagt i en kommuneplanramme. Lokalplanen planlægger typisk for hvordan udstykning, bygninger, veje, belysning, varmeforsyning, friarealer og grønne områder skal udformes.

Planen er bindende for grundejerne, men lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan fortsætte som hidtil - uanset nye bestemmelser for området. Disse får først virkning, når en anvendelse eller aktivitet ønskes ændret. Der er ikke knyttet handlepligt til en lokalplan. En virkeliggørelse af planen, f.eks. opførelse af byggeri, forudsætter derfor, at grundejer(e) kan og vil opføre bebyggelsen. Ønskes byggeri, anlæg eller anvendelse i strid med lokalplanen, forudsætter det at kommunen vil meddele en dispensation fra planen. Der kan som oftest ikke dispenseres i strid med planens formål.

En lokalplan kan til enhver tid erstattes af en ny plan, så længe den er i overensstemmelse med kommuneplanen. Er dette ikke tilfældet, kan kommunen udarbejde et kommuneplantillæg, som ændrer kommuneplanen for et mindre geografisk område. Derfor følges mange nye lokalplaner af et kommuneplantillæg. Så længe lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplantillægget, er det i overensstemmelse med kommuneplanlægningen.

Det kan fremgå af kommuneplanrammen for et område, at det ønskes overført fra landzone til byzone. Er det tilfældet, sker overførslen i forbindelse med lokalplanlægningen for området, hvori den fremtidige zonestatus fastlægges.

Bonusvirkning
Det kræver landzonetilladelse at ændre arealanvendelse og bygge i landzone – også selv om det lokalplanlægges. En lokalplan kan imidltertid tildeles bonusvirkning. Det betyder, at lokalplanen erstatter eventuelle nødvendige landzonetilladelser. Har en lokalplan bonusvirkning, forudsætter det, at bestemmelserne er så specifikke, at det tydeligt fremgår, hvad det er for byggeri og anvendelse, der med bonusvirkningen erstatter landzonetilladelsen. I modsat fald kan bonusvirkningen påklages.

Klage
Lokalplaner kan påklages til Planklagenævnet i 4 uger efter den endelige vedtagelse af planforslaget. Et forslag til lokalplan kan ikke påklages i forbindelse med en offentlig høring. Der kan alene klages over retlige forhold, og ikke over vurderinger eller om planen er hensigtsmæssig.

Det er et retligt forhold om planen overholder planlovens krav, herunder blandt andet regler for planers tilblivelse, regler om hensyn til Natura2000 områder og bilag 4 arter, regler om grønt danmarkskort, transformationsområder, produktionsvirksomheder, kystnærhedszone m.m. Kontakt sekretariatet for at få råd og vejledning – hvis det overvejes at klage over en lokalplan.

Lokalplanens forhold til anden lovgivning

En vedtaget lokalplan tilsidesætter ikke dispensationer efter anden lovgivning. Det er lovligt, hvis kommunen vedtager en lokalplan som planlægger for byggeri og anlæg, der også forudsætter, at der opnås dispensationer efter anden lovgivning – herunder naturbeskyttelsesloven. Spørgsmål om lovligheden af dispensationer kan først påklages, når de gives – typisk kortere eller længere tid efter lokalplanens endelige vedtagelse. Byggeri til gene for naturen der muliggøres med en lokalplan, vil derfor ikke nødvendigvis kunne påvirkes gennem en klage over lokalplanen, men gennem en efterfølgende klage over nødvendige dispensationer. Det er derfor en god idé, at følge sager om planlægning som har afdelingens interesse, ind til alle nødvendige efterfølgende dispensationer er givet.

Lokalplanens redegørelsen skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Ofte fremgår også de tilladelser og dispensationer som kommunen selv er myndighed.

Læs her hvad DN generelt mener om planer og få anbefalinger til hvad DN afdelingen kan gøre.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 38
  • Om forfatter

    Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning