HB-møde 10. december 2021

Referat
Dagsorden
2.0 Sagsfremstilling om HB’s arbejdsform
2.1 Forslag til nyt dagsordenformat og årshjul for HB møder
3.1.0 Sagsfremstilling om solceller
3.1.1 Forslag til DN’s position på solceller
3.2.0 Sagsfremstilling om DN’s naturpolitik
3.2.1 Procesplan for arbejdet med DN’s naturpolitik
3.2.2 Link til dokument med samlede høringssvar: https://vores.dn.dk/uploads/8f02fbf1-330f-4b16-b870-352d471f1098/project_file/file/ad5e49a5-fe35-4918-b136-28368c1de786/Samlede_h%C3%B8ringssvar_til_HBs_udkast_til_naturpolitik_OPDAT_6_12.pdf
3.3.0 Sagsfremstilling om DN’s kampagneplan
4.1.0 Sagsfremstilling om opfølgning på efterårets REP-møde
4.1.1 Foreløbig deltagerevaluering
5.1.0 Sagsfremstilling om Skovsgaard
5.2.0 Sagsfremstilling om fremtidigt samarbejde (fortroligt – kun til HB)
5.2.1 Konceptbeskrivelse for samarbejde (fortroligt – kun til HB)

HB-møde 3. november 2021

Referat
Dagsorden

Bilag 2.0 Sagsfremstilling
Bilag 2.1 Forslag til dagsordenformat, mødeplan og årshjul for HB-møder
Bilag 2.2 Ny digital bestyrelsesplatform
Bilag 3.1.0 Sagsfremstilling
Bilag 3.1.1 Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021
Bilag 3.2.0 Sagsfremstilling
Bilag 3.2.1 Brev fra Miljøministeren vedr. DN’s repræsentation i den nationale følgegruppe for arbejdet med naturnationalparker
Bilag 3.2.2 Kommissorie for DN's interne forum for arbejdet med naturnationalparker
Bilag 3.3.0 Sagsfremstilling, status på KV21 indsats
Bilag 4.1.0 Sagsfremstilling
Bilag 4.1.1 Udkast til dagsorden til efterårets REP-møde
Bilag 4.2.0 Sagsfremstilling vedr. ændringsforslag til AP22-23
Bilag 4.2.1 Ændringsforslag til AP22-23
Bilag 4.3.0 Sagsfremstilling
Bilag 4.3.1 Forslag til ændringer i DN's vedtægter
Bilag 4.4.0 Sagsfremstilling
Bilag 4.4.1 Evaluering af frikøb af vicepræsidenten
Bilag 4.4.2 Oversigt over opgaver forbundet med virket som vicepræsident
Bilag 4.4.3 Supplerende bemærkninger fra vicepræsidenten til oversigt over opgaver
Bilag 4.4.4 Indstilling fra Organisationsudvalget
Bilag 5.2.0 Sagsfremstilling
Bilag 5.2.1 Forslag til retningslinjer for overtagelse af fast ejendom
Bilag 5.2.2 DKNF's retningslinjer for overtagelse af fast ejendom
Bilag 5.2.3 Samarbejdsaftale mellem DN og DKNF
Bilag 5.3.0 Sagsfremstilling
Bilag 5.3.1 Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021
Bilag 5.3.2 Notat vedr. Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021

HB-møde 1. oktober 2021

Referat
Dagsorden
Bilag 3.1 Sagsfremstilling
Bilag 3.1.1 Forslag til ramme for HB-følgegruppens arbejde
Bilag 3.1.2 Anmodning om nyt årsmøde i Syddjurs
Bilag 4.1 Sagsfremstilling
Bilag 4.1.0 Sagsfremstilling - Indstilling til HB vedr. AP og budget
Bilag 4.1.1 HBs forslag til Aktivitetsplan 2022-23
Bilag 4.1.2 Budget 2022
Bilag 4.1.3 Forslag til tværgående mærkesag for 2022
Bilag 4.3 Sagsfremstilling vedr. frikøb af vicepræsident
Bilag 4.3.1 Evaluering af frikøb af vicepræsident
Bilag 4.3.2 Oversigt over opgaver ifm. virke som vicepræsident
Bilag 4.3.3 Supplerende bemærkninger til oversigt over arbejdsopgaver
Bilag 4.3.4 OU indstilling - frikøb af vicepræsident
Bilag 5 Sagsfremstilling
Bilag 5.1 Forslag til nyt dagsordenformat og tematisk årshjul for HB-møder
Bilag 5.2 Forslag til datoer for HB møder
Bilag 6 Sagsfremstilling

HB-møde 27. august 2021

Referat
Dagsorden

Bilag 3.1 Regnskab for 2. kvartal 2021
Bilag 3.2 Notat vedr. kvartalsregnskab
Bilag 4.1 Halvårsstatus for Aktivitetsplan 2021
Bilag 5.1 Indstilling
Bilag 5.2 Første udkast til Aktivitetsplan 2022/23
Bilag 5.3 Input fra organisationen
Bilag 5.4 Udkast til budget 2022 (eftersendes senest tirsdag d. 24. august 2021)
Bilag 6.1 Udkast til dagsorden for REP mødet efteråret 2021
Bilag 7.1 Indstilling vedr. DN’s organisering, arbejdsformer og vedtægter
Bilag 7.2 DN’s organisering, arbejdsformer og vedtægter - debatoplæg
Bilag 7.3 Overblik over temaer og emner til behandling
Bilag 8.1 Evaluering af frikøb af vicepræsidenten
Bilag 8.2 Oversigt over opgaver forbundet med virket som vicepræsident
Bilag 8.3 Supplerende bemærkninger fra vicepræsidenten til oversigt over opgaver
Bilag 9.1 Status for den økonomiske situation samt status for udviklingsaktiviteter på Skovsgaard (Internt dokument - kun for HB)
Bilag 10.1 Opdateret oversigt over DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg
Bilag 12.1 Status for arbejdet med indsatser i forbindelse med kommunalvalg 2021 (Internt dokument – kun for HB)
Bilag 12.2 Landsdemonstration for Klima og Natur - invitation
Bilag 12.3 Landsdemonstration for Klima og Natur - krav

HB-seminar 10.-12. juni

Referat
Dagsorden
Bilag 1.1 DNs eksterne repræsentationer i eksterne udvalg.
Bilag 2.1 Indstilling vedr. udkast til samlet strategi for DN
Bilag 2.2 Strategi 2022-2026 - AP2023
Bilag 2.3 Eksempel budget 2023
Bilag 3.1 Input fra NFU
Bilag 3.2 Input fra MFU
Bilag 3.3 Input fra PFU

HB møde d. 4. juni 2021

Referat
Dagsorden
Bilag 4.1 - vedrørende muslingesagen

HB møde d. 7. maj 2021

Referat
Dagsorden
Bilag 2.1 Foreløbig resultat af deltagerevaluering af REP mødet
Bilag 3.1 Regnskab for 1. kvartal 2021
Bilag 3.2 Notat vedr. kvartalsregnskab
Bilag 4.1 Link til HB’s udkast til naturpolitik præsenteret på REP-mødet d. 24-25. april 2021: https://aktiv.dn.dk/media/82363/rep-2021-1-11-1-udkast-til-dn-s-kommende-naturpolitik.pdf
Bilag 4.2 Opsamling af Repræsentantskabets bemærkninger til HB’s udkast til DN’s kommende naturpolitik
Bilag 4.3 Forslag til procesplan for arbejdet hen imod vedtagelse af naturpolitikken
Bilag 5.1. DN notat om solceller i Danmark fra d. 27. september 2019
Bilag 5.2 Faktaark over udviklingen af antal solceller i Danmark
Bilag 5.3 Solceller på lavbundsarealer
Bilag 6.1 Første udkast til råstofpolitik
Bilag 6.2 Vedtage den videre proces for arbejdet med DN’s råstofpolitik
Bilag 7.2 Forslag til strategiindsatser: https://aktiv.dn.dk/media/82287/rep-2021-1-12-3-forslag-til-strategi-indsatser.pdf (Bilag 12-3 fra REP-mødet)
Bilag 7. 2 Tidsplan for arbejdet med DN’s strategi
Bilag 8.0 Indstilling vedr. forslag til ny styringsmodel for DN og nyt format for aktivitetsplan
Bilag 8.1 Forslag til ny styringsmodel
Bilag 8.2 Udkast til nyt format for aktivitetsplan
Bilag 8.3 Overordnet tidsplan for AP22-23
Bilag 8.4 Pointer fra HB’s evaluering af AP den 12. februar
Bilag 9.1 Henvendelse fra DN Vordingborg vedr. erstatningsnatur på havet
Bilag 9.2 Indstilling fra sekretariatet til HB’s position i forhold til erstatningsnatur på havet.
Bilag 12.1 Konceptnote: Rent drikkevand 2021 (kun til HB)
Bilag 13.1 Udspil vedr. cirkulær økonomi (kun til HB)
Bilag 13.2 Henvendelse til HB fra DN Jammerbugt og DN Vesthimmerland vedr. problemstillingen om vindmøllerne på Thorup Sletten
Bilag 13.3 Anmodning om udstedelse af standsningsmeddelelse vedr. vindmøllerne ved Thorup
Bilag 13.4 Byggetilladelse fra Jammerbugt Kommune

HB-møde d. 26. marts 2021

Referat
Dagsorden
Bilag 2.1 Status for Aktivitetsplan 2020
Bilag 3.1 Årsregnskab 2020
Bilag 3.2 Forklaring af årsregnskab
Bilag 3.3 Forslag til overskudsdisponering – kun til HB
Bilag 3.4 Revisionsprotokol - kun til HB
Bilag 3.5 DN’s årsregnskab 2020 fremstillet efter ISOBRO-metoden
Bilag 3.6 ISOBRO Budget 2021
Bilag 4.1 Indstilling om gennemførelse af udbud af DN’s revisionsydelse - kun til HB
Bilag 5.1 Forslag til kampagnemål for kampagnerne i 2021 - kun til HB
Bilag 6.1 Forslag til strategi-indsatser
Bilag 7.1 Revideret udkast til DN’s kommende naturpolitik - kun til HB
Bilag 7.2 Notat til HB vedr. ændringer i revideret udkast til naturpolitik samt forslag til punkter til HB’s drøftelse - kun til HB
Bilag 8.1 Forslag til dagsordenspunkt på repræsentantskabsmødet den 24. - 25. april 2021 (stillet af Formand for DN Lyngby-Taarbæk, Hans Nielsen 11. marts 2021)
Bilag 8.2 Sekretariatets indstilling til HB vedr. forslag fra DN Lyngby Taarbæk
Bilag 9.1 Udpegning af repræsentant til Organisationsudvalget
Bilag 10.1 Evaluering af netværk
Bilag 10.2 Rammer for netværk (2014) kan læses her: https://aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/rammer-for-netvaerk/
Bilag 11.1 Sekretariatets forslag til fremtiden for DN’s klimakommunekoncept
Bilag 11.2 Oversigt over resultater fra klimakommunerne
Bilag 14.1 DN’s aftale med DFPO om udlægning af områder med urørt hav
Bilag 14.2 Indstilling fra Tange Sø arbejdsgruppen til ministeren
Bilag 14.3 DN’s mindretalsudtalelse vedr. Tange Sø
Bilag 14.4 Henvendelse fra fem nordsjællandske afdelinger vedr. naturnationalparker
Bilag 14.5 HB’s vedtagne konceptpapir for naturnationalparker

HB-møde d. 12. februar 2021

Referat
Dagsorden
2-1 Udkast til henvisning fra HB møde 4. december 2020_endeligt_offentlig
3-1 Naturpolitik_dec 2020 (kun til HB)
3-2 Notat til HB's 1. behandling af politikken_efter arbejdsgruppemøde (kun til HB)
3-3 Opdateret procesplan
4-1 Opdateret Naturnationalparker_konceptpapir
4-2 Forskernotat Naturnationalparker
6-1 Evalueringsspørgsmål til AP
6-2 Udkast til REP-dagsorden
7-2 Valgår HB og REP
8-1 DNs klimaudspil for landbruget (kun til HB)
8-2 Henvendelse fra DN Hillerød
9-1 Konceptnote Klimakampagne 2021 (kun til HB)
9-2 DN Kampagner i 2021 (kun til HB)
10-1 MFU klimakommuner
13-1 Investeringsstrategi og bankforbindelse HB februar 2021 (kun til HB)
15-1 DNs forretningsorden_marts 2017

HB-møde d. 4. december 2020

Referat
Dagsorden
Bilag 2.1 Udkast til henvisning fra HB møde d. 5. november 2020 . Bilag 3.1 Orientering og indstilling til HB om REP-møder i Middelfart og Rebild
Bilag 3.2 Evaluering af fysisk og digital repræsentantskabsmøde i Middelfart
Bilag 3.3. Oversigt over svar på evaluering af REP-mødet i Middelfart og digitalt 1 (opdateret 3.12.)
Bilag 3.4 Oversigt over svar på evaluering af REP-mødet i Middelfart og digitalt 2 (opdateret 3.12.)
Bilag 3.5 Foreløbigt udkast til dagsorden for fysisk og digitalt Repræsentantskabsmøde i DN foråret 2021
Bilag 3.6 Tidsplan for REP mødet foråret 2021
Bilag 4.1 Revideret udkast til ”Principper for naturnationalparker”
Bilag 4.2 Spørgsmål til HB om naturnationalparker fra delegation i foretræde
Bilag 4.3 Sekretariatets svar på spørgsmål fra delegation vedr. naturnationalparker
Bilag 4.4 Notat om hegn, naturnationalparker og landbrug fra delegation i foretræde
Bilag 5.1 Årsplan for fredningssager 2021-22 (kun til HB)
Bilag 5.2 Fredningsstrategi 2017-22 (kun til HB)
Bilag 5.3 DN's Fredningspotentialeliste (kun til HB)
Bilag 5.4 Højt prioriterede fredningsforslag (kun til HB)
Bilag 5.5 DN Københavns Strategi for natur og fredninger i København (kun til HB)
Bilag 7.1 Forslag til revision af retningslinjer for honorering af frivillig
Bilag 7.2 Notat om honorar for bistand til sekretariat i forbindelse med prissætningen om omkostningerne ved naturnationalparker
Bilag 9.1 Ny indstilling om valg af bankforbindelse og udkast til investeringsstrategi for DN (eftersendes)

HB-møde d. 5. november 2020

Referat
Dagsorden

2.1 Udkast til referat_HB_møde_02102020
3.1 Budgetopfølgning 3. kvt 2020
3.2 Notat om 3.kvt. budgetopfølgning 2020
3.3. Donationer til Danmarks Naturfond
4.1 AP ændringsforslag (eftersendes)
4.2 REP-2020-2 0-0 Foreløbig dagsorden_opdateret
4.3 Referat fra OU møde d. 19. oktober 2020
5.1 Udkast til vision til behandling på REP mødet
6.1 Udkast til disposition_DN naturpolitik
7.1 Naturnationalparker_fortolkning af koncept
11.1 Oversigt over DNs repræsentation i forskellige bestyrelser, råd, nævn og udvalg
11.2 Udkast til HB bilag Forklæde DN ekstern repræsentation
12.1 Møde- og arbejdsplan 2021
12.2 Udkast til HB mødekalender 2021

HB-møde d. 2. oktober 2020

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra HB møde d. 21. august 2020
2-2 Referat fra HB seminar d. 19. juni 2020
3-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2020
3-2 Forklaring af halvårsregnskabet
3-3 Ekstraordinært tilskud til Danmarks Naturfond
4-1 Udkast til AP2021
4-2 Budgetsammenligning 2020-2021
4-3 Budgetnotat med forklaring på årsværksforskydninger
4-4 Opgørelse over årsværk
4-5 Svar på input fra organisation (Kun til HB)
4-6 Indkomne forslag til Aktivitetsplan 2021 (Kun til HB)
5-1 Konklusion fra HB arbejdsgruppen
5-2 Forslag til proces til udarbejdelse af DNs opdaterede naturpolitik
5- 3 Sammenlignende tabel over politik i Pixi og hidtil vedtagne politikker (Kun til HB)
5-4 Input til Regeringens redningsplan for Danmarks biodiversitet
6-1 Udkast til visioner (sendt til samråd)
6-2 Sammendrag af forskellige analysatorer af DN'er medlemmer, interessenter og afdelinger (alle analysatorer kan rekvirere hvis det ønskes)
6-3 Omdømmeanalyse v. OxyMoron
7-1 Forslag fra sekretariatet om presseklip og adgang til Altinget for HB-medlemmer
8-1 Forslag fra sekretariatet om hvorledes HB's arbejde kan gøre mere digitalt
9-1 Indstilling til arvemodtagelse af lod af Vår Holme
10-1 Indstilling til DNs indstilling til at være jordbesidder
11-1 Indstilling fra DN Jammerbugt om køb af areal
12-1 Indstilling fra DN Bornholm om modtagelse af gav (jordlod i Hundsemyren)
14-1 Oplæg til kampagne om havplanen
16-1 Brev fra miljøminister Lea Wermelin til de grønne organisationer om udpegning af kandidat til følgefruppe der inddrages i regeringens arbejde med udmøntning af midler til urørt skov
16-2 Indstilling af kandidat til følgegruppe for urørt skov

HB-møde d. 21. august 2020

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra HB-seminaret d. 19.-20. juni 2020
3-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2020
3-2 Forklaring af halvårsregnskabet
3-3 AP-status for 2020
4-1 Første skitse til AP2021
4-2 Første udkast til budget for 2021
4-3 Input fra organisationen til AP2021 (kun til HB)
4-4 Opgørelse over årsværk
4-5 AP2021 Budgetskema
4-6 Budgetsammenligning 2020-2021
5-1 DN's indspil til biodiversitetspakken (kun til HB)
7-1 Revideret oplæg om erstatningsnatur
10-1 Afstemningsrapport
10-2 Om efterårets REP -mode

HB-seminar d. 19.-20. juni 2020

Referat
Dagsorden

1-1 Referat fra HB's møde d. 24. april 2020
3-1 Medlemsundersøgelse
3-2 NGO-undersøgelse (kun til HB)
3-3 Virksomhedsundersøgelse
6-1 Indstilling til arvemodtagelse af lod af Vår Holm
7-1 Oplæg til HB om erstatningsnatur
8-1 Indstilling til overførsel af midler til naturforvaltning 8-2 Redegørelse for budget 2020 8-3 Samarbejdsaftale 2020-25 9-1 Evalueringsnotat 11-1 Udkast til baggrundsrapport (kun til HB) 12-1 Afstemningsrapport 14-1 HB-indstilling til kommissorier for faglige udvalg

HB-møde 24. april 2020

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra HBs ekstraordinære møde d. 26. marts 2020
3-1 Kvartalsregnskab
3-2 Notat om kvartalsregnskab
5-1 Baggrundsrapport for DNs indspil til regeringens biodiversitetsplan 1. udkast (Kun til HB)
5-2 Lovgivningsmæssige barrierer
6-1 Proces til revision af kystpolitikken
6-2 DN kyst - og klimanotat
7-1 Fokusområder for de faglige udvalgte
8-1 Konsulentydelser til fredningssager
8-2 Urørt skov på offentlige arealer i nye fredningssager
9-1 Åbent brev til Folketinget
9-2 Faktaside
10-1 Henvendelse fra Rolf Lehrmann
10-2 IT statusnotat
10-3 Henvendelse fra Hans Nielsen
10-4 Hans Nielsens dagsordenforslag

Ekstraordinært HB-møde 26. marts 2020 (mødemateriale fra 13. marts)

Referat
Dagsorden
2-1 Referat fra HB's møde d. 24. januar 2019
4-1 Natur Nok? Kampagnenotat
5-1 Årsrapport for 2019
5-2 Helårsstatus for AP2019
5-3 Budget kontra realiseret 2019
5-4 Forslag til overskudsdisponering
5-5 Grundkapitalens størrelse
5-6 Revisionsprotokol

AFLYST: HB-møde 13. marts 2020

0-0 Dagsorden
2-1 Referat fra HB's møde d. 24. januar 2020
3-1 Årsrapport for 2019
3-2 Helårsstatusstatus for AP 2019
3-3 Budget kontra realiseret 2019
3-4 Forslag til overskudsdisponering
3-5 Grundkapitalens størrelse
3-6 Revisionsprotokol
5-1 Procesplan for råstofpolitik
8-1 Konsulentydelser for fredningssager (kun til HB)
8-2 Urørt skov på offentlige arealer i nye fredningssager (kun til HB)
9-1 Henvendelse fra Rolf Lehrmann
9-2 IT-statusnotat fra Allan Nyhus
11-1 Natur Nok? Kampagnenotat
12-1 Lovgivningsmæssige barrierer
12-2 Foreløbig REP-dagsorden
12-3 Dagsordenforslag

HB-møde 24. januar 2020

Referat
0-0 Dagsorden

2-1 Referat fra HB's møde d. 6. december 2019
3-1 Gebyrer til fredningssager
4-1 Brevudkast
4-2 Proces til ny organisationsstrategi
5-1 Notat om naturzone (Kun til HB)
5-2 Beskyttet natur uden for naturzonen (Kun til HB)
5-3 Disposition for biodiversitetsrapport (Kun til HB)
6-1 HB's 2020 arbejdsplan
8-1 Friluftsrådet og Concito (Kun til HB)
8-2 Baggrundsnotat fra HB-mødet d. 4. oktober 2019 (Kun til HB)
9-1 Skitse til REP-dagsorden
11-1 Notat (Kun til HB)

HB-møde 6. december 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra sidste møde
3-1 Samarbejdsaftale
4-1 Indstilling til HB - Årsplan for fredningssager 2020-21 (kun til HB)
4-2 Notat om Skovsgaard (kun til HB)

4-3 Fredningsstrategi 2017-2022 ( kun til HB)
4-4 DN's Fredningspotentialeliste (kun til HB)
4-5 Højt prioriterede fredningsforslag (kun til HB)
5-1 Kampagnenotat
6-1 Input til redningsplan for Danmarks biodiversitet (Kun til HB)
6-2 Notat om naturzonen ( Kun til HB)
8-1 REP-evalueringsrapport
9-1 Behandling af udestående emner
9-2 HB-mødekalender - opdateret

HB-møde 7. november 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra sidste møde
3-1 Budgetopfølgning 3. kvt. 2019 inkl. tillægsbudget. Udgifter samlet
3-2 Budgetopfølgning gaffeltruck 3. kvt. 2019
3-3 Budgetopfølgning 3. kvt. 2019 inkl. tillægsbudget. Lønudg. spec.
4-1 Nye kriterier for Danmark Planter Træer
4-2 Konceptforslag til dansk skov
4-3 Konceptforslag til international skov
5-1 OU-referat
6-1 Ændringsforslag til HBs forslag til AP2020
6-2 Udkast til REP-program
6-3 Dagsordenforslag fra DN Allerød, DN Hillerød og DN Helsingør
7-1 Biodiversitet. Rapportudkast til HB
7-2 Notat til HB om diskussion af naturzonedefinition
8-1 Solceller i Danmark - vejledning til afdelingerne
10-1 Opfordring til ministeren om etablering af en dansk bestøverstrategi
10-2 HB notat om bestøverstrategi
10-3 Notat vedr. udvikling af national bestøverstrategi
10-4 OU referatuddrag

HB-møde 4. oktober 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra sidste møde
3-1 Evaluering af TV2-samarbejde
4-1 DN's arbejde med cirkulær økonomi
5-1 Forslag til AP2020
5-2 Budgetsammenligning 2019-2020
5-3 Forklaring til budgetsammenligning
5-4 Udgiftsudvikling - administrativ støttefunktioner
5-5 Birgitte Marcussens bilag
5-6 Scenarier for DN Folkemøde
5-7 AP2020 input fra organisationen med svar
5-8 Frikøb af vicepræsidenten
7-1 Notat om evt. medlemsskab af Friluftsrådet og Concito
9-1 Møde- og arbejdsplan 2020
9-2 Foreningskalender 2020
10-1 Opfordring fra DN Ringkøbing-Skjern
10-2 Geest Enge projekt
10-3 DN oplæg til kommunens energiplanlægning
10-4 Notat vedr. solceller i Danmark

HB-møde 30. august 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra sidste møde
3-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2019
3-2 Forklaring af halvårsregnskabet
3-3 Status på strategisk sigtelinjer 2019
4-1 Første skitse til AP2020
4-2 Første udkast til budget for 2020
4- 3 Input fra organisationen til AP2020
4-4 Evaluering af DN's deltagelse på Folkemødet
4-5 Forslag om et 'Naturens topmøde'
4-6 Oversigt over efterspørgslen efter præsidenten jan-jun 2019 (kun til HB)
4-7 Stilling som administrationschef i DN
5-1 Opgørelse over det samlede beløb overført til fonden gennem tiderne
6-1 Oversigt over ledelsens lønninger (kun til HB)
6-2 Retningslinjer for præsidentens vederlag

HB-seminar 21.-22. juni 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra HB-møde d. 3. maj 2019
6-1 Indstilling om ekstrabevilling til opgradering af medlemssystemet
6-2 Budget til opgradering af nyt medlemssystem
7-1 Kampagnebrief
7-2 Kampagneprocesplan
7-3 Kampagner i efteråret - overblik
8-1 Resolutionstekst
9-1 Kandidater til valg af medlemmer af Miljøfagligt Udvalg (kun til HB)
9-2 Kandidat til valg af medlemmer af Naturfagligt Udvalg (kun til HB)
9-3 Kandidat til valg af medlemmer af Planfagligt Udvalg (kun til HB)
11-1 Udkast til samarbejdsaftale
13-1 Kystnære havmøller og DN 2017
13 -2 Uddrag af referat fra MFU-møde 13. maj 2019

HB-møde 3. maj 2019

Referat
Dagsorden

3-1 Udkast til samarbejdejdsaftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond 2020 - 2025
3-2 Rammer for aftale
4-1 Kvartalsregnskab
4-2 Notat om kvartalsregnskab
5-1 Valgoplæg fra OU-kandidaterne
6-1 Oplæg om DN's Frivilligstrategi 2019- 2021
7-1 Resolutionstekst
8-1 Reviderede beskrivelse af de strategiske indsatser

HB-møde 15. marts 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Forklaring til årsregnskab 2018
2-2 Årsrapport for 2018
2-3 Status for AP 2018
2-4 Budget kontra realiseret 2018 (fortroligt - kun til HB)
2-5 Orientering om budget for 2019 (fortroligt - kun til HB )
3-1 Oplæg til diskussion om DN Frivillighedsstrategi 2019-21
9-1 Strategi for en stærkere organisation 2013 - 2020 - Gyldige organisationsstrategi
9-2 Organisationsanalyse - snitfladen mellem FU og sekretariatet (organisationsanalysens etape 1)
9-3 Demokratiudredningen - Organisationsudvalgets udredning af foreningsdemokratiet i DN - et debatoplæg (Organisationsanalysens etape 3)
9-4 Kommissorier for de faglige udvalgte

HB-møde 8. februar 2019

Referat
Dagsorden

3-1 Rammer for strategiske indsatser 2019 (kun til HB)
4-1 Revideret kommunikationsstrategi
4-2 Kampagner & Events
4-3 99 Arter
4-4 Naturmøde
4-5 Folkemøde
5-1 Økonomi og DN rolle i klimaevent (kun til HB)
6-1 Samarbejdsaftale mellem DN og Danmarks Naturfond
6-2 Proces og indhold til revision af samarbejdsaftalen
9-1 Sekretariatets indstilling til REP-mødesteder 2020-21
10-1 Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2019
10-2 Foreningskalender 2019

HB-møde 14. december 2018

Referat
Referatbilag om AP-proces
Dagsorden
4-1 Oplæg til ny kommunikationsstrategi 5-1 Årsplan for fredningssager 2019-20 (kun til HB) 5-2 Højt prioriterede fredningsforslag (kun til HB) 5-3 Prioritering af fredningsindsatsen (kun til HB) 7-1 Evalueringsrapport
HB-møde 1. november 2018

Referat
Dagsorden

3-1 Budgetopfølgning 3. kvartal inkl. opdateret budget (estimat) 2018
3-2 Forklaring til budgetopfølgning
4-1 Samlede AP-ændringsforslag
4-2 REP-program
6-1 Oplæg til ny kommunikationsstrategi

HB-møde 28. september 2018

Referat
Dagsorden

2-1 Sekretariatets indstilling til HBs forslag til AP2019
2-2 Budgetsammenligning 2018-19
2-3 Budgetforudsætninger
3-1 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Danmarks Naturfond
3-2 Præsentation af kandidat
4-1 Oversigt over kriterier for beslutning af bankforbindelse
5-1 Oplæg til ny kommunikationsstrategi
6-1 HB's møde- og arbejdsplan 2019
6-2 Foreningskalender 2019

HB-møde 31. august 2018

Referat
Dagsorden

2-1 Genovervejelse af bankforbindelse
3-1 Fondsudpegning
4-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2018 - sammenligning
4-2 Budgetopfølgning - Regnskabsforklaring
4-3 Halvårsstatus
5-1 AP-input fra organisationen

HB-møde 1. juni 2018

Referat
Dagsorden

4-1 Notat om udfordringer for samfundet og vandforsyningen
7-1 Sekretariatets fortolkning af regler for honorar

HB-møde 4. maj 2018

Referat
Dagsorden

4-1 Udkast til 'DN mener - om vilde bier'
5-1 Evalueringsrapport for REP-mødet i Faaborg
6-1 Kvartalsregnskab 1. kvartal 2018
6-2 Forklaring af 1. kvartals regnskab
7-1 Samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond 2013 - 2020
8-1 Notat fra advokat Peter Lambert vedr. honorering af frivillige
8-2 Runes notat om honorering
8-3 Juridisk redegørelse om habilitet

HB-møde 16. marts 2018

Referat
Dagsorden

2-1 Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2017
2-2 Årsrapport 2017
2-3 Sekretariatets forklaring af Årsregnskab 2017
2-4 Sekretariatets indstilling om grundkapitalens størrelse
2-5 Budgetopfølgning til Årsregnskab 2017
2-6 Status for gennemførelse af AP2017
2-7 Aftalebrev
4-1 Foreløbig REP dagsorden
4-2 Dagsordensforslag om sammensætning af REP samt udkast til HB’s stemmeanbefaling
4-3 Dagsordensforslag om sammensætning af HB samt udkast til HB’s stemmeanbefaling
5-1 Indstilling om regler for honorering af frivillige
5-2 Notat om honorering af frivillige til OU-mødet 26. februar
5-3 Rune Engelbreth Larsens bilag til OU

HB-møde 2. februar 2018

Referat
Dagsorden

2-1 DN mener om vilde bier
3-1 HB's arbejdsplan 2018
3-2 Foreningskalender 2018

HB-møde 15. december 2017

Referat
Dagsorden

2-1 Indstilling til fredningsplan 2017-18 (kun til HB - af konkurrenthensyn)
3-1 Indstilling til fornyelse af beslutning om translokationsprojekt for den truede sjællandske odder
3-2 Indstilling til NFU om odderprojekt
3-3 Evaluering af pilotprojekt
3-4 Baggrundsnotat HJBaagøe
3-5 IUCN kriterier
3-6 Madsen et al. 2007 Odder
5-1 Orientering om lovprogram 2017-18 (kun til HB - af konkurrenthensyn)
5-2 Regeringens lovprogram 2017-18 (kun til HB - af konkurrenthensyn)
8-1 Evalueringsrapport

HB-møde 2. november 2017

Referat
Dagsorden
2-2 REP Program
3-1 OU’s forslag til afvikling af præsidentvalgkamp
4-1 Budgetopfølgning 3. kvartal inkl. opdateret budget 2017 (estimat)
4-2 Forklaring til budgetopfølgning
5-1 Udkast til ’DN mener' – om vilde bestøvere i naturen
6-1 Notat om honorar

HB-møde 6. oktober 2017

Referat
Dagsorden
2-1 Sekretariatets indstilling til HB’s forslag til AP2018
2-2 Budgetsammenligning 2014-2018
2-3 Forklaring af budgetsammenligning
2-4 Overblik over DN’s repræsentationer i råd og udvalg
4-1 Høringsbrev
4-2 Strategi til høring

HB-møde 22. september 2017

Referat
Dagsorden

2-1 Sekretariatets udkast til AP2018
2-2 Budgetsammenligning 2017-2018
3-1 Udkast til proces for en evt. kommende revision af DN’s Naturpolitik
4-1 Håndtering af henvendelser til FU (fra 2011)
5-1 HB’s møde- og arbejdsplan 2018
5-2 Foreningskalender 2018

HB-møde 18. august 2017

Referat
Dagsorden

3-1 Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017
3-2 Halvårsregnskab 2017
3-3 Regnskabsforklaring
4-1 Sekretariatets oplæg om prioriteringer og indsatser i AP2018
4-2 Forslag til kampagneindsatser i 2018 (kun til HB)
4-3 Organisationens input til AP2018
4-4 Evaluering af nøgleprojektet Fredningstjek 2014-2017
4-5 Evaluering af nøgleprojektet Grønt Folkemøde 2015-2017
5-1 Retningslinjer for besvarelse af henvendelser til HB (fra 2011)

HB-møde 7. juni 2017

Referat
Dagsorden

2-1 Indstilling om rammerne for DN’s fremtidige arbejde med FN’s verdensmål
2-2 Sekretariatets sammenstilling - DN og FN’s verdensmål
4-1 Sekretariatets udkast til strategi for DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier
5-1 Indstilling til opdatering af DN’s Energiforsyningspolitik
5-x Bilag 1. MFU
5-x Bilag 2. DN Hillerød
5-x Bilag 4. DN Gribskov
5-x Bilag 5. DN Odense
5-x Bilag 6. DN Svendborg
6-1 Indstilling til Skovpolitik
6-2 DN Skovpolitik 2017 – kortversion
6-3 DN Skovpolitik 2017 - med markering af klip til kortversion
6-4 Hvidbog Skovpolitik
6-5 Anbefalinger til Fonden
7-1 NFU-indstilling til HB om vilde bestøvere

NB: 5-x Bilag 3 er bortfaldet. Der er ikke tale om en fejl.

HB-møde 28. april 2017

Referat
Dagsorden
4-1 Beskrivelse af præsidentens opgaver
5-1 Budgetopfølgning 1. kvt 2017
5-2 Forklaring til budgetopfølgning
7-1 REP-evalueringsnotat
7-2 Evaluering af REP-møde i Vejle
8-1 REP-mødesteder 2018-19
10-1 Kampagneorientering (kun til HB)

HB-møde 3. marts 2017

Referat
Dagsorden

2-1 Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2016
2-2 Årsrapport 2016
2-3 Sekretariatets forklaring af Årsregnskab 2016 og indstilling om disponering af resultat
2-4 Sekretariatets indstilling om grundkapitalens størrelse
2-5 Budgetopfølgning til Årsregnskab 2016
2-6 Udkast til HB’s indstilling til REP for gennemførelse af AP2016
3-1 Kandidatliste til valghandlingerne på REP
3-2 Foreløbig REP dagsorden
5-1 Høringsudkast til revision af DN’s energipolitik
6-1 AP2017
6-2 Indstilling til ressourcer for øget klimaindsats
7-1 Indstilling til DN’s skovpolitik
7-2 Forslag til høringsudkast til DN’s skovpolitik
8-1 Strategi for DN's arbejde med børn, unge og børnefamilier 2010-2015

HB-møde 20. januar 2017

Referat
Dagsorden

4-1 Kandidater til bestyrelsen i Danmarks økologiske Jordbrugsfond
5-1 Indsatser ved Kommunalvalg 2017
6-1 Ændring af frist for indsendelse af AP-ændringsforslag
7-1 Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2017
7-2 Foreningskalender 2017
8-1 Hovedbestyrelsens interne leveregler
9-1 Oversigt over kandidater til OU
10-1 Notat om kommende Natur- og Biodiversitetsforum

HB-møde 15. december 2016

Dagsorden
Referat
3-1 Indstilling til fredningsplan 2017-18 (kun til HB)
4-1 Sekretariatets indstilling om principper for afdelingernes prioritering mellem lokale sager (kun til HB)
5-1 Sekretariatets indstilling til godkendelse af DN som medstifter af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond
5-2 Vedtægter
5-3 Forretningsplan
5-4 Prospektudkast
6-1 Problematik vedr. små naturpletter
6-2 Købsopfordring
6-3 Strategi for Den Danske Naturfond
7-1 Indstilling om budgetjustering-ekstra bevilling
8-1 Hovedbestyrelsens interne leveregler
9-1 Sekretariatets orientering

HB-møde 10. november 2016

Dagsorden
Referat
2-1 Naturnationalparker – forslag til Repræsentantskabets behandling af rapporten
3-2 Ændringsforslag til AP2017 fra DN Odense om klima
4-1 Budgetopfølgning 3. kvt.
4-2 Budgetopfølgning 3. kvt. inkl. opdateret budget (estimat) 2016
6-1 DN’s deltagelse i kommende Vandråd
7-1 Evaluering af DN's Netværk 2016
11-1 Status på samarbejdsaftale mellem DN og Naturfonden

HB-møde 7. oktober 2016

Referat
Dagsorden

4-1 Indstilling til DN's energiforsyningspolitik
4-2 Udkast til DN's energiforsyningspolitik
5-1 Andet udkast til AP2017
5-2 Budgetsammenligning 2015-2017
5-3 Forklaring af budgetsammenligning
5-4 Behandling af input fra DN Odense
6-1 Sekretariatets indstilling til IT-værktøjet 'Giftfri Have'
6-2 Sekretariatets indstilling vedr. børnesitet
6-3 Sekretariatets indstilling vedr. økonomisk ramme for udgifter ved ansættelse af adm. dir. (kun til HB)
8-1 HB's møde- og arbejdsplan 2017
8-2 Udkast til foreningskalender 2017
12-1 Sekretariatets oplæg til behandling af HB's møde- og arbejdsform
12-1A HB's møde og arbejdsform
12-1B Om HB's medlemmernes involvering i dagsordenen for HB-møderne
12-1C Regler for elektroniske høringer i HB
12-1D Håndtering af henvendelser til HB og præsidenten

HB-møde 2. september 2016

Referat
Dagsorden
3-1 Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016
3-2 Halvårsregnskab og forslag til opdateret budget 2016
3-3 Regnskabsforklaring
4-1 Opdateret inspirationsoplæg til HB om AP 2017
4-2 Første udkast til AP2017
4-3 Behandling af input fra organisationen
5-1 Indstilling til HB om naturnationalparker september 2016
5-2 DN Silkeborg kommentarer Naturnationalpark
5-3 DN Helsingoer kommentarer naturnationalpark
5-4 DN Gribskov kommentarer naturnationalpark
5-5 NIRAS-rapport (bilag til denne udsendes på forespørgsel til mads@dn.dk)
6-1 Notat som input til HB’s drøftelse af DN’s holdning til hegning
7-1 Forslag til rammer for en opdateret DN-skovpolitik
7-2 DN Skovpolitik 2016 rammedokument til HB
7-3 Kladde til temakapitel om urørt skov
7-4 Kladde til temakapitel om bæredygtig træproduktion
7-5 DN’s eksisterende skovpolitik

HB-møde 15. august 2016

Referat
Dagsorden
2-1 Organisering af arbejdet i DN’s sekretariat (Kun til HB)
2-2 Organisationsdiagram – Direktionens forslag (Kun til HB)
2-3 Organisationsdiagram – som organiseringen var før 3. juni (Kun til HB)
3-1 Oplæg om kampagner (Kun til HB)
4-1 Status for udgifter til medlemshvervning, medlemsindtægter og medlemstal pr. 30.6. (Kun til HB)
4-2 Status for udgifter til medlemshvervning samt medlemsindtægter pr. 10.8. (Kun til HB)
5-1 Indstilling til Skovrådet
5-2 Anmodning om indstilling
5-3 Forretningsorden for Skovrådet
5-4 Skovlovens § 47

HB-møde 3. juni 2016

Referat
Mindretalsudtalelse
Dagsorden
2-1 Kampagnetemaer efteråret 2016
3-1 Medlemsudvikling og rå-budget 2017 (kun til HB)
4-1 Status på strategisk sigtelinjer
5-0 Indstilling: DNs fredningsstrategi 2017-22
5-1 DN's fredningsstrategi 2017-22
5 -2 Evaluering af DN's fredningsstrategi 2010-2015
5-3 Fredningstjek - et nøgleprojekt
5-4 Procedure for behandling af fredningssager i DN
6-1 Fejring af Årets DN-afdeling

HB-møde 29. april 2016

Referat
Dagsorden
3-1 Evaluering af REP-mødet i Helsingør
3-2 Deltagerevaluering - rapport
4-1 OU-kandidater
6-1 Budgetopfølgning 1. kvt. 2016
6-2 Budgetopfølgning - gaffeltruck
8-1 HB's møde- og arbejdsform
9-1 AP-proces i HB
10-1 Sekretariatet orienterer

HB-møde 18. marts 2016

Referat
Dagsorden
2-1 Revisionsprotokollat ​​til Årsregnskab 2015
2-2 Årsrapport 2015
2-3 Sekretariatets gaffeltruck af Årsregnskab 2015 og indstilling til disponering af tidligere
2-4 Sekretariatets indstilling om grundkapitalens størrelse
2-5 Budgetopfølgning til Årsregnskab 2015
2-6 Udkast til HBs indstilling til REP til gennemførelse af AP2015
5-1 Kandidatliste til valghandlingerne på REP
5-2 Foreløbig REP Dagsorden
6-1 Dagsordenforslag og HBs stemmeanbefaling vedr. marin nationalpark Femern Bælt
9-1 Plast væk fra naturen - ny kampagne
10-1 Materiale til ministeren
12-1 Sekretariatet orienterer

HB-møde 29. januar 2016

Referat
Dagsorden
3-1 Orientering om landsbrugspakken
5-1 Finansiering af ekstra årsværk til fredninger
6-1 Opfølgning på fredningsplan 2016-17 (kun til HB)
7-1 OUs anbefaling vedr. proces ved valg
8-1 RELs debatoplæg
8-2 DNs forskerkontakter
9-1 Sekretariatets oplæg om arbejdsform
9-2 Anbefalinger for god fondsledelse
10-1 Sekretariatets orientering

alt
Ida Marxen Søndergaard Nielsen
Ledelseskonsulent

Gamle HB-referater

Du kan finde referater fra møder i Hovedbestyrelsen (tidligere Forretningsudvalget) i perioden 2011 - 2016 her:

> Referater 2011-16