HB-møde d. 2. oktober 2020

Dagsorden
2-1 Referat fra HB møde d. 21. august 2020
2-2 Referat fra HB seminar d. 19. juni 2020
3-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2020
3-2 Forklaring af halvårsregnskabet
3-3 Ekstraordinært tilskud til Danmarks Naturfond
4-1 Udkast til AP2021
4-2 Budgetsammenligning 2020-2021
4-3 Budgetnotat med forklaring på årsværksforskydninger
4-4 Opgørelse over årsværk
4-5 Svar på input fra organisationen (Kun til HB)
4-6 Indkomne forslag til Aktivitetsplan 2021 (Kun til HB)
5-1 Konklusion fra HB arbejdsgruppen
5-2 Forslag til proces for udarbejdelse af DN’s opdaterede naturpolitik
5-3 Sammenlignende tabel over politik i Pixi og hidtil vedtagne politikker (Kun til HB)
5-4 Input til Regeringens rednings plan for Danmarks biodiversitet
6-1 Udkast til visioner (som sendt til samråd)
6-2 Sammendrag af diverse analyser af DN’s medlemmer, interessenter og afdelinger (alle analyser kan rekvireres hvis det ønskes)
6-3 Omdømmeanalyse v. OxyMoron
7-1 Forslag fra sekretariatet om presseklip og adgang til Altinget for HB-medlemmer
8-1 Forslag fra sekretariatet om hvorledes HB’s arbejde kan gøres mere digitalt
9-1 Indstilling til arvemodtagelse af lod af Vår Holme
10-1 Indstilling til DN’s indstilling til at være jordbesidder
11-1 Indstilling fra DN Jammerbugt om køb af areal
12-1 Indstilling fra DN Bornholm om modtagelse af gave (jordlod i Hundsemyren)
14-1 Oplæg til kampagne om havplanen
16-1 Brev fra miljøminister Lea Wermelin til de grønne organisationer om udpegning af kandidater til følgegruppe der inddrages i regeringens arbejde med udmøntning af midler til urørt skov
16-2 Indstilling af kandidater til følgegruppe for urørt skov

HB-møde d. 21. august 2020

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra HB-seminaret d. 19.-20. juni 2020
3-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2020
3-2 Forklaring af halvårsregnskabet
3-3 AP-status for 2020
4-1 Første skitse til AP2021
4-2 Første udkast til budget for 2021
4-3 Input fra organisationen til AP2021 (kun til HB)
4-4 Opgørelse over årsværk
4-5 AP2021 Budgetskema
4-6 Budgetsammenligning 2020-2021
5-1 DN's indspil til biodiversitetspakken (kun til HB)
7-1 Revideret oplæg om erstatningsnatur
10-1 Afstemningsrapport
10-2 Om efterårets REP-møde

HB-seminar d. 19.-20. juni 2020

Referat
Dagsorden

1-1 Referat fra HB’s møde d. 24. april 2020
3-1 Medlemsundersøgelse
3-2 NGO-undersøgelse (kun til HB)
3-3 Virksomhedsundersøgelse
6-1 Indstilling til arvemodtagelse af lod af Vår Holm
7-1 Oplæg til HB om erstatningsnatur
8-1 Indstilling til overførsel af midler til naturforvaltning
8-2 Redegørelse for budget 2020
8-3 Samarbejdsaftale 2020-25
9-1 Evalueringsnotat
11-1 Udkast til baggrundsrapport (kun til HB)
12-1 Afstemningsrapport
14-1 HB-indstilling til kommissorier for faglige udvalg

HB-møde 24. april 2020

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra HB’s ekstraordinære møde d. 26. marts 2020
3-1 Kvartalsregnskab
3-2 Notat om kvartalsregnskab
5-1 Baggrundsrapport for DN’s indspil til regeringens biodiversitetsplan 1. udkast (Kun til HB)
5-2 Lovgivningsmæssige barrierer
6-1 Proces for revision af kystpolitikken
6-2 DN kyst- og klimanotat
7-1 Fokusområder for de faglige udvalg
8-1 Konsulentydelser for fredningssager
8-2 Urørt skov på offentlige arealer i nye fredningssager
9-1 Åbent brev til Folketinget
9-2 Faktaside
10-1 Henvendelse fra Rolf Lehrmann
10-2 IT statusnotat
10-3 Henvendelse fra Hans Nielsen
10-4 Hans Nielsens dagsordenforslag

Ekstraordinært HB-møde 26. marts 2020 (mødemateriale fra 13. marts)

Referat
Dagsorden
2-1 Referat fra HB’s møde d. 24. januar 2019
4-1 Natur Nok? Kampagnenotat
5-1 Årsrapport for 2019
5-2 Helårsstatus for AP2019
5-3 Budget kontra realiseret 2019
5-4 Forslag til overskudsdisponering
5-5 Grundkapitalens størrelse
5-6 Revisionsprotokol

AFLYST: HB-møde 13. marts 2020

0-0 Dagsorden
2-1 Referat fra HB’s møde d. 24. januar 2020
3-1 Årsrapport for 2019
3-2 Helårsstatusstatus for AP 2019
3-3 Budget kontra realiseret 2019
3-4 Forslag til overskudsdisponering
3-5 Grundkapitalens størrelse
3-6 Revisionsprotokol
5-1 Procesplan for råstofpolitik
8-1 Konsulentydelser for fredningssager (kun til HB)
8-2 Urørt skov på offentlige arealer i nye fredningssager (kun til HB)
9-1 Henvendelse fra Rolf Lehrmann
9-2 IT statusnotat fra Allan Nyhus
11-1 Natur Nok? Kampagnenotat
12-1 Lovgivningsmæssige barrierer
12-2 Foreløbig REP-dagsorden
12-3 Dagsordenforslag

HB-møde 24. januar 2020

Referat
0-0 Dagsorden

2-1 Referat fra HB’s møde d. 6. december 2019
3-1 Gebyrer for fredningssager
4-1 Brevudkast
4-2 Proces for ny organisationsstrategi
5-1 Notat om naturzone (Kun til HB)
5-2 Beskyttet natur uden for naturzonen (Kun til HB)
5-3 Disposition for biodiversitetsrapport (Kun til HB)
6-1 HB’s 2020 arbejdsplan
8-1 Friluftsrådet og Concito (Kun til HB)
8-2 Baggrundsnotat fra HB-mødet d. 4. oktober 2019 (Kun til HB)
9-1 Skitse til REP-dagsorden
11-1 Notat (Kun til HB)

HB-møde 6. december 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra sidste møde
3-1 Samarbejdsaftale
4-1 Indstilling til HB - Årsplan for fredningssager 2020-21 (kun til HB)
4-2 Notat om Skovsgaard (kun til HB)

4-3 Fredningsstrategi 2017-2022 (kun til HB)
4-4 DN’s Fredningspotentialeliste (kun til HB)
4-5 Højt prioriterede fredningsforslag (kun til HB)
5-1 Kampagnenotat
6-1 Input til redningsplan for Danmarks biodiversitet(Kun til HB)
6-2 Notat om naturzonen (Kun til HB)
8-1 REP-evalueringsrapport
9-1 Behandling af udestående emner
9-2 HB-mødekalender – opdateret

HB-møde 7. november 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra sidste møde
3-1 Budgetopfølgning 3. kvt. 2019 inkl. tillægsbudget. Udgifter samlet
3-2 Budgetopfølgning forklaring 3. kvt. 2019
3-3 Budgetopfølgning 3. kvt. 2019 inkl. tillægsbudget. Lønudg. spec.
4-1 Nye kriterier for Danmark Planter Træer
4-2 Konceptforslag til dansk skov
4-3 Konceptforslag til international skov
5-1 OU-referat
6-1 Ændringsforslag til HBs forslag til AP2020
6-2 Udkast til REP-program
6-3 Dagsordenforslag fra DN Allerød, DN Hillerød og DN Helsingør
7-1 Biodiversitet. Rapportudkast til HB
7-2 Notat til HB om diskussion af naturzonedefinition
8-1 Solceller i Danmark - vejledning til afdelingerne
10-1 Opfordring til ministeren om etablering af en dansk bestøverstrategi
10-2 HB notat om bestøverstrategi
10-3 Notat vedr. udvikling af national bestøverstrategi
10-4 OU referatuddrag

HB-møde 4. oktober 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra sidste møde
3-1 Evaluering af TV2-samarbejde
4-1 DN's arbejde med cirkulær økonomi
5-1 Forslag til AP2020
5-2 Budgetsammenligning 2019-2020
5-3 Forklaring til budgetsammenligning
5-4 Udgiftsudvikling - administrative støttefunktioner
5-5 Birgitte Marcussens bilag
5-6 Scenarier for DN Folkemøde
5-7 AP2020 input fra organisationen med svar
5-8 Frikøb af vicepræsidenten
7-1 Notat om evt. medlemsskab af Friluftsrådet og Concito
9-1 Møde- og arbejdsplan 2020
9-2 Foreningskalender 2020
10-1 Opfordring fra DN Ringkøbing-Skjern
10-2 Geest Enge projekt
10-3 DN oplæg til kommunens energiplanlægning
10-4 Notat vedr. solceller i Danmark

HB-møde 30. august 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra sidste møde
3-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2019
3-2 Forklaring af halvårsregnskabet
3-3 Status på de strategiske sigtelinjer 2019
4-1 Første skitse til AP2020
4-2 Første udkast til budget for 2020
4-3 Input fra organisationen til AP2020
4-4 Evaluering af DN’s deltagelse på Folkemødet
4-5 Forslag om et ’Naturens topmøde’
4-6 Oversigt over efterspørgslen efter præsidenten jan-jun 2019 (kun til HB)
4-7 Stilling som administrationschef i DN
5-1 Opgørelse over det samlede beløb overført til fonden gennem tiderne
6-1 Oversigt over ledelsens lønninger (kun til HB)
6-2 Retningslinjer for præsidentens vederlag

HB-seminar 21.-22. juni 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Referat fra HB-møde d. 3. maj 2019
6-1 Indstilling om ekstrabevilling til opgradering af medlemssystemet
6-2 Budget for opgradering af nyt medlemssystem
7-1 Kampagnebrief
7-2 Kampagneprocesplan
7-3 Kampagner i efteråret - overblik
8-1 Resolutionstekst
9-1 Kandidater til valg af medlemmer af Miljøfagligt Udvalg (eftersendt)
9-2 Kandidater til valg af medlemmer af Naturfagligt Udvalg (eftersendt)
9-3 Kandidater til valg af medlemmer af Planfagligt Udvalg (eftersendt)
11-1 Udkast til samarbejdsaftale
13-1 Kystnære havmøller og DN 2017
13-2 Uddrag af referat fra MFU-møde 13. maj 2019

HB-møde 3. maj 2019

Referat
Dagsorden

3-1 Udkast til samarbejdsaftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond 2020 – 2025
3-2 Rammer for aftale
4-1 Kvartalsregnskab
4-2 Notat om kvartalsregnskab
5-1 Valgoplæg fra OU-kandidaterne
6-1 Oplæg om DN’s Frivilligstrategi 2019-2021
7-1 Resolutionstekst
8-1 Reviderede beskrivelser af de strategiske indsatser

HB-møde 15. marts 2019

Referat
Dagsorden

2-1 Forklaring til årsregnskab 2018
2-2 Årsrapport for 2018
2-3 Status for AP 2018
2-4 Budget kontra realiseret 2018 (fortroligt – kun til HB)
2-5 Orientering om budget for 2019 (fortroligt – kun til HB)
3-1 Oplæg til diskussion om DN Frivillighedsstrategi 2019-21
9-1 Strategi for en stærkere organisation 2013 – 2020 - Gældende organisationsstrategi
9-2 Organisationsanalyse – snitfladen mellem FU og sekretariatet (organisationsanalysens etape 1)
9-3 Demokratiudredningen - Organisationsudvalgets udredning af foreningsdemokratiet i DN – et debatoplæg (Organisationsanalysens etape 3)
9-4 Kommissorier for de faglige udvalg

HB-møde 8. februar 2019

Referat
Dagsorden

3-1 Rammer for strategiske indsatser 2019 (kun til HB)
4-1 Revideret kommunikationsstrategi
4-2 Kampagner & Events
4-3 99 Arter
4-4 Naturmøde
4-5 Folkemøde
5-1 Økonomi og DN rolle i klimaevent (kun til HB)
6-1 Samarbejdsaftale mellem DN og Danmarks Naturfond
6-2 Proces og indhold for revision af samarbejdsaftalen
9-1 Sekretariatets indstilling til REP-mødesteder 2020-21
10-1 Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2019
10-2 Foreningskalender 2019

HB-møde 14. december 2018

Referat
Referatbilag om AP-proces
Dagsorden

4-1 Oplæg til ny kommunikationsstrategi
5-1 Årsplan for fredningssager 2019-20 (kun til HB)
5-2 Højt prioriterede fredningsforslag (kun til HB)
5-3 Prioritering af fredningsindsatsen (kun til HB)
7-1 Evalueringsrapport

HB-møde 1. november 2018

Referat
Dagsorden

3-1 Budgetopfølgning 3. kvartal inkl. opdateret budget (estimat) 2018
3-2 Forklaring til budgetopfølgning
4-1 Samlede AP-ændringsforslag
4-2 REP-program
6-1 Oplæg til ny kommunikationsstrategi

HB-møde 28. september 2018

Referat
Dagsorden

2-1 Sekretariatets indstilling til HB’s forslag til AP2019
2-2 Budgetsammenligning 2018-19
2-3 Budgetforudsætninger
3-1 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Danmarks Naturfond
3-2 Præsentation af kandidat
4-1 Oversigt over kriterier for beslutning af bankforbindelse
5-1 Oplæg til ny kommunikationsstrategi
6-1 HB’s møde- og arbejdsplan 2019
6-2 Foreningskalender 2019

HB-møde 31. august 2018

Referat
Dagsorden

2-1 Genovervejelse af bankforbindelse
3-1 Fondsudpegning
4-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2018 – sammenligning
4-2 Budgetopfølgning – Regnskabsforklaring
4-3 Halvårsstatus
5-1 AP-input fra organisationen

HB-møde 1. juni 2018

Referat
Dagsorden

4-1 Notat om udfordringer for samfundet og vandforsyningen
7-1 Sekretariatets fortolkning af regler for honorar

HB-møde 4. maj 2018

Referat
Dagsorden

4-1 Udkast til ’DN mener - om vilde bier’
5-1 Evalueringsrapport for REP-mødet i Faaborg
6-1 Kvartalsregnskab 1. kvartal 2018
6-2 Forklaring af 1. kvartals regnskab
7-1 Samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond 2013 – 2020
8-1 Notat fra advokat Peter Lambert vedr. honorering af frivillige
8-2 Runes notat om honorering
8-3 Juridisk redegørelse om habilitet

HB-møde 16. marts 2018

Referat
Dagsorden

2-1 Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2017
2-2 Årsrapport 2017
2-3 Sekretariatets forklaring af Årsregnskab 2017
2-4 Sekretariatets indstilling om grundkapitalens størrelse
2-5 Budgetopfølgning til Årsregnskab 2017
2-6 Status for gennemførelse af AP2017
2-7 Aftalebrev
4-1 Foreløbig REP dagsorden
4-2 Dagsordensforslag om sammensætning af REP samt udkast til HB’s stemmeanbefaling
4-3 Dagsordensforslag om sammensætning af HB samt udkast til HB’s stemmeanbefaling
5-1 Indstilling om regler for honorering af frivillige
5-2 Notat om honorering af frivillige til OU-mødet 26. februar
5-3 Rune Engelbreth Larsens bilag til OU

HB-møde 2. februar 2018

Referat
Dagsorden

2-1 DN mener om vilde bier
3-1 HB's arbejdsplan 2018
3-2 Foreningskalender 2018

HB-møde 15. december 2017

Referat
Dagsorden

2-1 Indstilling til fredningsplan 2017-18 (kun til HB - af konkurrenthensyn)
3-1 Indstilling til fornyelse af beslutning om translokationsprojekt for den truede sjællandske odder
3-2 Indstilling til NFU om odderprojekt
3-3 Evaluering af pilotprojekt
3-4 Baggrundsnotat HJBaagøe
3-5 IUCN kriterier
3-6 Madsen et al. 2007 Odder
5-1 Orientering om lovprogram 2017-18 (kun til HB - af konkurrenthensyn)
5-2 Regeringens lovprogram 2017-18 (kun til HB - af konkurrenthensyn)
8-1 Evalueringsrapport

HB-møde 2. november 2017

Referat
Dagsorden
2-2 REP Program
3-1 OU’s forslag til afvikling af præsidentvalgkamp
4-1 Budgetopfølgning 3. kvartal inkl. opdateret budget 2017 (estimat)
4-2 Forklaring til budgetopfølgning
5-1 Udkast til ’DN mener' – om vilde bestøvere i naturen
6-1 Notat om honorar

HB-møde 6. oktober 2017

Referat
Dagsorden
2-1 Sekretariatets indstilling til HB’s forslag til AP2018
2-2 Budgetsammenligning 2014-2018
2-3 Forklaring af budgetsammenligning
2-4 Overblik over DN’s repræsentationer i råd og udvalg
4-1 Høringsbrev
4-2 Strategi til høring

HB-møde 22. september 2017

Referat
Dagsorden

2-1 Sekretariatets udkast til AP2018
2-2 Budgetsammenligning 2017-2018
3-1 Udkast til proces for en evt. kommende revision af DN’s Naturpolitik
4-1 Håndtering af henvendelser til FU (fra 2011)
5-1 HB’s møde- og arbejdsplan 2018
5-2 Foreningskalender 2018

HB-møde 18. august 2017

Referat
Dagsorden

3-1 Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017
3-2 Halvårsregnskab 2017
3-3 Regnskabsforklaring
4-1 Sekretariatets oplæg om prioriteringer og indsatser i AP2018
4-2 Forslag til kampagneindsatser i 2018 (kun til HB)
4-3 Organisationens input til AP2018
4-4 Evaluering af nøgleprojektet Fredningstjek 2014-2017
4-5 Evaluering af nøgleprojektet Grønt Folkemøde 2015-2017
5-1 Retningslinjer for besvarelse af henvendelser til HB (fra 2011)

HB-møde 7. juni 2017

Referat
Dagsorden

2-1 Indstilling om rammerne for DN’s fremtidige arbejde med FN’s verdensmål
2-2 Sekretariatets sammenstilling - DN og FN’s verdensmål
4-1 Sekretariatets udkast til strategi for DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier
5-1 Indstilling til opdatering af DN’s Energiforsyningspolitik
5-x Bilag 1. MFU
5-x Bilag 2. DN Hillerød
5-x Bilag 4. DN Gribskov
5-x Bilag 5. DN Odense
5-x Bilag 6. DN Svendborg
6-1 Indstilling til Skovpolitik
6-2 DN Skovpolitik 2017 – kortversion
6-3 DN Skovpolitik 2017 - med markering af klip til kortversion
6-4 Hvidbog Skovpolitik
6-5 Anbefalinger til Fonden
7-1 NFU-indstilling til HB om vilde bestøvere

NB: 5-x Bilag 3 er bortfaldet. Der er ikke tale om en fejl.

HB-møde 28. april 2017

Referat
Dagsorden
4-1 Beskrivelse af præsidentens opgaver
5-1 Budgetopfølgning 1. kvt 2017
5-2 Forklaring til budgetopfølgning
7-1 REP-evalueringsnotat
7-2 Evaluering af REP-møde i Vejle
8-1 REP-mødesteder 2018-19
10-1 Kampagneorientering (kun til HB)

HB-møde 3. marts 2017

Referat
Dagsorden

2-1 Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2016
2-2 Årsrapport 2016
2-3 Sekretariatets forklaring af Årsregnskab 2016 og indstilling om disponering af resultat
2-4 Sekretariatets indstilling om grundkapitalens størrelse
2-5 Budgetopfølgning til Årsregnskab 2016
2-6 Udkast til HB’s indstilling til REP for gennemførelse af AP2016
3-1 Kandidatliste til valghandlingerne på REP
3-2 Foreløbig REP dagsorden
5-1 Høringsudkast til revision af DN’s energipolitik
6-1 AP2017
6-2 Indstilling til ressourcer for øget klimaindsats
7-1 Indstilling til DN’s skovpolitik
7-2 Forslag til høringsudkast til DN’s skovpolitik
8-1 Strategi for DN's arbejde med børn, unge og børnefamilier 2010-2015

HB-møde 20. januar 2017

Referat
Dagsorden

4-1 Kandidater til bestyrelsen i Danmarks økologiske Jordbrugsfond
5-1 Indsatser ved Kommunalvalg 2017
6-1 Ændring af frist for indsendelse af AP-ændringsforslag
7-1 Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2017
7-2 Foreningskalender 2017
8-1 Hovedbestyrelsens interne leveregler
9-1 Oversigt over kandidater til OU
10-1 Notat om kommende Natur- og Biodiversitetsforum

HB-møde 15. december 2016

Dagsorden
Referat
3-1 Indstilling til fredningsplan 2017-18 (kun til HB)
4-1 Sekretariatets indstilling om principper for afdelingernes prioritering mellem lokale sager (kun til HB)
5-1 Sekretariatets indstilling til godkendelse af DN som medstifter af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond
5-2 Vedtægter
5-3 Forretningsplan
5-4 Prospektudkast
6-1 Problematik vedr. små naturpletter
6-2 Købsopfordring
6-3 Strategi for Den Danske Naturfond
7-1 Indstilling om budgetjustering-ekstra bevilling
8-1 Hovedbestyrelsens interne leveregler
9-1 Sekretariatets orientering

HB-møde 10. november 2016

Dagsorden
Referat
2-1 Naturnationalparker – forslag til Repræsentantskabets behandling af rapporten
3-2 Ændringsforslag til AP2017 fra DN Odense om klima
4-1 Budgetopfølgning 3. kvt.
4-2 Budgetopfølgning 3. kvt. inkl. opdateret budget (estimat) 2016
6-1 DN’s deltagelse i kommende Vandråd
7-1 Evaluering af DN's Netværk 2016
11-1 Status på samarbejdsaftale mellem DN og Naturfonden

HB-møde 7. oktober 2016

Referat
Dagsorden

4-1 Indstilling til DN's energiforsyningspolitik
4-2 Udkast til DN's energiforsyningspolitik
5-1 Andet udkast til AP2017
5-2 Budgetsammenligning 2015-2017
5-3 Forklaring af budgetsammenligning
5-4 Behandling af input fra DN Odense
6-1 Sekretariatets indstilling til IT-værktøjet 'Giftfri Have'
6-2 Sekretariatets indstilling vedr. børnesitet
6-3 Sekretariatets indstilling vedr. økonomisk ramme for udgifter ved ansættelse af adm. dir. (kun til HB)
8-1 HB's møde- og arbejdsplan 2017
8-2 Udkast til foreningskalender 2017
12-1 Sekretariatets oplæg til behandling af HB's møde- og arbejdsform
12-1A HB's møde og arbejdsform
12-1B Om HB's medlemmernes involvering i dagsordenen for HB-møderne
12-1C Regler for elektroniske høringer i HB
12-1D Håndtering af henvendelser til HB og præsidenten

HB-møde 2. september 2016

Referat
Dagsorden
3-1 Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016
3-2 Halvårsregnskab og forslag til opdateret budget 2016
3-3 Regnskabsforklaring
4-1 Opdateret inspirationsoplæg til HB om AP 2017
4-2 Første udkast til AP2017
4-3 Behandling af input fra organisationen
5-1 Indstilling til HB om naturnationalparker september 2016
5-2 DN Silkeborg kommentarer Naturnationalpark
5-3 DN Helsingoer kommentarer naturnationalpark
5-4 DN Gribskov kommentarer naturnationalpark
5-5 NIRAS-rapport (bilag til denne udsendes på forespørgsel til mads@dn.dk)
6-1 Notat som input til HB’s drøftelse af DN’s holdning til hegning
7-1 Forslag til rammer for en opdateret DN-skovpolitik
7-2 DN Skovpolitik 2016 rammedokument til HB
7-3 Kladde til temakapitel om urørt skov
7-4 Kladde til temakapitel om bæredygtig træproduktion
7-5 DN’s eksisterende skovpolitik

HB-møde 15. august 2016

Referat
Dagsorden
2-1 Organisering af arbejdet i DN’s sekretariat (Kun til HB)
2-2 Organisationsdiagram – Direktionens forslag (Kun til HB)
2-3 Organisationsdiagram – som organiseringen var før 3. juni (Kun til HB)
3-1 Oplæg om kampagner (Kun til HB)
4-1 Status for udgifter til medlemshvervning, medlemsindtægter og medlemstal pr. 30.6. (Kun til HB)
4-2 Status for udgifter til medlemshvervning samt medlemsindtægter pr. 10.8. (Kun til HB)
5-1 Indstilling til Skovrådet
5-2 Anmodning om indstilling
5-3 Forretningsorden for Skovrådet
5-4 Skovlovens § 47

HB-møde 3. juni 2016

Referat
Mindretalsudtalelse
Dagsorden
2-1 Kampagnetemaer efteråret 2016
3-1 Medlemsudvikling og rå-budget 2017 (kun til HB)
4-1 Status på de strategiske sigtelinjer
5-0 Indstilling: DN’s fredningsstrategi 2017-22
5-1 DN’s fredningsstrategi 2017-22
5-2 Evaluering af DN’s fredningsstrategi 2010-2015
5-3 Fredningstjek – et nøgleprojekt
5-4 Procedure for behandling af fredningssager i DN
6-1 Fejring af Årets DN-afdeling

HB-møde 29. april 2016

Referat
Dagsorden
3-1 Evaluering af REP-mødet i Helsingør
3-2 Deltagerevaluering - rapport
4-1 OU-kandidater
6-1 Budgetopfølgning 1. kvt. 2016
6-2 Budgetopfølgning - forklaring
8-1 HB's møde- og arbejdsform
9-1 AP-processen i HB
10-1 Sekretariatet orienterer

HB-møde 18. marts 2016

Referat
Dagsorden
2-1 Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2015
2-2 Årsrapport 2015
2-3 Sekretariatets forklaring af Årsregnskab 2015 og indstilling om disponering af resultat
2-4 Sekretariatets indstilling om grundkapitalens størrelse
2-5 Budgetopfølgning til Årsregnskab 2015
2-6 Udkast til HB’s indstilling til REP for gennemførelse af AP2015
5-1 Kandidatliste til valghandlingerne på REP
5-2 Foreløbig REP Dagsorden
6-1 Dagsordenforslag og HB’s stemmeanbefaling vedr. marin nationalpark Femern Bælt
9-1 Plast væk fra naturen - ny kampagne
10-1 Materiale til ministeren
12-1 Sekretariatet orienterer

HB-møde 29. januar 2016

Referat
Dagsorden
3-1 Orientering om landsbrugspakken
5-1 Finansiering af ekstra årsværk til fredninger
6-1 Opfølgning på fredningsplan 2016-17 (kun til HB)
7-1 OUs anbefaling vedr. proces ved valg
8-1 RELs debatoplæg
8-2 DNs forskerkontakter
9-1 Sekretariatets oplæg om arbejdsform
9-2 Anbefalinger for god fondsledelse
10-1 Sekretariatets orientering

alt
Ida Marxen Søndergaard Nielsen
Ledelseskonsulent

Gamle HB-referater

Du kan finde referater fra møder i Hovedbestyrelsen (tidligere Forretningsudvalget) i perioden 2011 - 2016 her:

> Referater 2011-16