Danmark har ét af verdens største fodaftryk på natur og miljø pr. indbygger. Det betyder, at den måde vi lever på, belaster natur og miljø mere intensivt end nogen anden levemåde. Trods verdens første miljølov og verdens første miljøministerium samt 30 år med miljøregulering – på mange områder den strammeste – så er vi altså stadig iblandt de lande, som træder hårdest, når vi lever. Det skyldes bl.a. at vi også er ét af verdens rigeste lande, og at en stor del af befolkningen derfor har råd til bil, stor bolig, rejser, kød på bordet hver dag, vaskemaskine, opvaskemaskine, TV, computer osv. osv.

Men det er tankevækkende, at vores status som foregangsland indenfor miljøregulering ikke har sat sine spor i vores livsstils påvirkning af miljø og natur. Det har altså ikke været nok at stille skrappe krav til selve produktionen og udledningerne herfra; disse krav har ikke skabt de samfundsændringer, som vi kunne ønske os, på trods af, at de faktisk har været iblandt verdens skrappeste. Derfor begyndte en række aktører i Danmark i starten af 1990’erne at snakke om, hvordan vi kan regulere vores livsstil, og fokus blev drejet fra den tekniske produktion til selve produktet. DN’s indsats omkring miljørigtige produkter tager udgangspunkt i denne udvikling.

Hvad består DN’s indsats af?

Indsatsen omkring grøn livsstil er på den ene side en måde at samle og koordinere en række forskellige delindsatser, og på den anden side DN’s bidrag til at gøre en forskel i forhold til hvordan vi lever – dvs. hvordan vi transporterer os selv, hvilke produkter vi køber, hvordan vi bruger energi, hvilke kemikalier vi bruger, hvad vi gør med vores affald osv.

Indsatsen kan deles op i følgende emner:

  • Bæredygtig udvikling
  • Affald
  • Kemikalier
  • Produkter
  • Klima
  • Energi
  • Transport

En række af disse emner dækkes overvejende af fagmedarbejderne i sekretariatet, men mange af dem har på den anden side aspekter, som kan forankres lokalt. Nedenfor gennemgås en række indsatser, som man som aktiv kan tage del i for at sikre DN’s bidrag til en grønnere livsstil.

Bæredygtig udvikling er et begreb, som lever på mange planer. Verdens nationer arbejder med nationale bæredygtighedsstrategier som en del af den udvikling, som startede i 1992 i Rio og fortsatte i 2002 i Johannesburg. I EU er der en voksende fokus på dette område. 2012 er året for Rio+20, så der vil komme en øget fokus på bæredygtig udvikling i den kommende tid.

I den anden ende af skalaen er en række virksomheder begyndt at arbejde med CSR (corporate social responsibility), som er en slags praktisk bæredygtighed for virksomheder. Midt i feltet ligger arbejdet med det lokale agenda 21, som DN har arbejdet med i årevis.
Læs mere om agenda 21

Affald er ikke blot affaldsbehandling. DN tilslutter sig affaldshierarkiet, som siger at man først skal forsøge at undgå at skabe affald, dernæst genbruge, dernæst genanvende, dernæst forbrænde og til sidst deponere. Vores indsats på affaldsområdet handler om alle led i affaldshierarkiet og er stærkt knyttet til produktindsatsen, fordi det vigtigste jo er, ikke at skabe affald.
Læs mere om affald og genanvendelse

Kemikalie-indsatsen var i 1990’erne fokuseret om tilblivelsen af EU’s nye kemikalielov, REACH. DN har spillet stærkt ind på dette område igennem hele tilblivelsen, men nu er den vedtaget, og vores rolle bliver i højere grad at træde tilbage til Danmark og overvåge implementeringen i dansk lovgivning og i det hele taget følge udviklingen i brugen af REACH. Dette er overvejende en opgave for fagmedarbejderne i sekretariatet. Men kemikalieindsatsen kan også være helt konkret – en lokal forurening, et uheld, en betænkelig udledningstilladelse osv. Det lokale kemikaliearbejde ligger således indlejret i klagesagsarbejdet.
Læs mere om DN's klagesagsarbejde

Produkter er omdrejningspunktet i den miljøindsats, som fik tag i Danmark i 1990’erne. Indsatsen handler om forbrug, det offentliges indkøb, miljørigtigt byggeri, miljømærkerne Blomsten og Svanen osv. DN har en plads i Miljømærkenævnet i Danmark og understøtter Blomsten og Svanen som forbrugernes gode valg. Gennem de sidste år har DN desuden været med i Forbrugerombudsmandens arbejde med at stille rammerne op for grøn markedsføring og i Dansk Energis arbejde med at definere klimavenlige el-produkter.
Læs mere om miljørigtige produkter

Klima-indsatsen er meget bred, for der er rigtig mange aspekter af vores samfund, som skaber en klimabelastning – f.eks. hver gang vi bruger energi. Når klimaet er trukket særligt frem som en vigtig miljøeffekt at reagere på, så er det fordi, klimaeffekterne i disse år begynder at vise sig i form af oversvømmelser, tørke og ændringer i naturen.
Læs mere om klima

Energiforbruget er i dag voldsomt i i-landene, og en række store u-lande er på vej til at forsøge at overgå hinanden i voksende energiforbrug. Energiforbruget skal på den ene side bringes ned og på den anden side omlægges til vedvarende energi. DN har i 2010 vedtaget en energiforsyningspolitik, hvis hovedpointer er at vi skal halvere vort energiforbrug og omlægge til 100 vedvarende energi i 2040.
Læs mere om energi

Transport-sektoren har på mange måder været forskånet for miljøkrav igennem en menneskealder. Den store fokus på trafikale problemer og retten til fri bevægelighed (i sin bil) har holdt miljøkravene i armslængde. DN styrker indsatsen på transportområdet.
Læs mere om transport

Læs vores politikker

Her kan du samlet se vores politikker på bl.a. produktion, klima og energi.