Der er derfor behov for at begrænse vores transport så vidt muligt og indrette vores transport, så det skader mindst muligt. Det er en opgave for DN's aktive at gå ind i.

På denne side kan du læse om:

  • Transportsektorens mange bivirkninger
  • Hvad mener DN?
  • Hvem spiller en rolle?
  • Hvad kan DN's aktive gøre

Transportsektorens mange bivirkninger

Alle mennesker har brug for at transportere sig for at få deres hverdag til at hænge sammen. Desværre har udviklingen indenfor transport de sidste mange år ikke været til gavn for miljøet. Bilkørsel er en af hovedårsagerne til miljøpåvirkningen og i øjeblikket er tendensen, at vi kører oftere og længere i bil, end vi nogensinde har gjort før. Samtidig viser tendenser for transport af gods, at mere og mere bliver fragtet på lastbil i stedet for som tidligere på jernbane. Samlet set betyder det, at miljøpåvirkningerne fra transportsektoren stiger til stor gene for både mennesker, dyr og naturen. Der er behov for at vende denne udvikling.

Transport skaber store problemer for klimaet i form af et stort udslip af CO2. I Danmark er transportsektoren ansvarlig for en tredjedel af de samlede danske CO2-udledninger, og dette tal er stigende. Det betyder, at vores transport i større og større grad er med til skabe klimaforandringer.

Udover de meget åbenlyse påvirkninger af klima i form af CO2-udledninger har transportsektoren en lang række andre negative konsekvenser. Forurening af luften, specielt i byerne fra partiklerne i bilernes udstødning, er et stort problem. Partikler sætter sig i lungerne, og er årsag til flere dødsfald, bronkitis og astmaanfald om året.

Støj fra transport er et andet stort problem i Danmark, mange huse er støjplagede og det skyldes i høj grad den øgede trafik på vejene. Også i naturen kan det være svært at finde områder, som ikke er plaget af nogen former for trafikstøj.

En sidste men ikke mindst meget vigtigt bivirkning ved transport er spørgsmålet om arealanvendelse. Transport kræver plads ligesom naturen kræver plads. Udbygninger af infrastrukturen øger presset på den sparsomme natur, som er til rådighed i Danmark. Problemet vil blive endnu større i fremtiden, hvis den udvikling vi ser i dag fortsætter, hvor folk anskaffer sig flere biler og kører længere.

Hvad mener DN?

De negative påvirkninger af klimaet fra transportsektoren skyldes i høj grad brugen af benzin og diesel i personbiler og lastbiler. Den umiddelbare nemme løsning er derfor at udvikle alternative drivmidler til bilerne. Der findes i dag alternativer drivmidler til biler i form af biobrændstoffer.

DN er generelt ikke positiv overfor biobrændstoffer, da konsekvenserne for natur og miljø kan blive meget store, sammenlignet med den gevinst der kommer ud af det. Kort fortalt er problemet med biobrændstoffer, at det kræver areal til dyrkning, arealer som skal tages fra ente naturen eller fødevareproduktionen. En øget produktion af biobrændsler kan derfor let betyde endnu mere pres på Danmarks få tilbageværende naturarealer og øget brug af pesticider og gødning med påvirkning af blandt andet vandmiljøet til følge. De såkaldte 2. generations biobrændstoffer (se boksen til højre) har den fordel at de ikke kræver øget dyrkning af jorden. Problemet er, at Danmark i dag udnytter biomasse til varme og elektricitet.
Læs DN's energiforsyningspolitik

I stedet ser DN gerne en øget satsning på el-biler. Det er vejen frem for en lavere CO2-udledning fra biler. En elektrificering af bilerne vil på sigt kunne være med til at reducere CO2-udledningen i Danmark betydeligt. Teknologien er parat, men det kræver en satsning på området.


DN mener, at der er behov mange forskellige indsatser over de voksende problemer med transport. Der er stort forskel på de forskellige transportformers påvirkning af miljø. Transportformer som gang og cykel har stort set ikke nogen negativ påvirkning, også den kollektive trafik er god i forhold til privatbilismen. DN mener derfor, at de mere miljøvenlige transportformer skal styrkes.


Direkte påvirkning af naturarealer i forbindelse med udbygning af den eksisterende infrastruktur er et arbejde, som DN har meget fokus på. Mange steder i Danmark er naturen påvirket af forskellige former for trafikanlæg. Der er stort behov for områder, der ikke er fragmenteret af trafikanlæg. Fragmenteringen øger presset på naturen, fordi planter og dyr isoleres, og bestanden derfor bliver mere sårbare. DN's vision for fremtidens natur skal bruges som udgangspunkt for en langsigtet og mere sammenhængende planlægning, hvor hensyn til natur og landskab er i fokus.
Læs mere om planlægning her

Fakta om biobrændstoffer

Biobrændstof er en samlet betegnelse for forskellige former for drivmidler. Bioethanol og biodiesel er de mest kendte af slagsen. Bioethanol bliver produceret på basis af korn, sukkeroer, majs og sukkerrør og biodiesel bliver lavet af raps. De fleste biler kan køre på en blanding af almindelig benzin og 10 % bioethanol, men der findes specialbyggede biler, der kan køre på op til 100 % ren bioethanol. Det samme gør sig gældende for biodiesel, hvor almindelig diesel kan blandes med biodiesel, eller bilen kan bygges om til at køre på ren biodiesel. Biobrændstoffer kan også produceres ved hjælp af biomasse. Biomasse er alle former for organisk materiale, i Danmark vil det oftest være halm og træflis. Det er de såkaldte 2.- generations biobrændstoffer.

Hvem spiller en rolle?

Det følgende er et forsøg på at give en meget kort introduktion til de myndigheder der spiller en rolle i forhold til transportsektoren, det er meget forsimplet, eftersom der er mange forskellige aktører, love og reguleringer, der virker ind på hinanden. I forhold til trafik og transport er de store aktører staten og kommunen, men derudover betyder EU også en del. I EU fastsætter man eksempelvis krav til udstødning fra nye biler og lastbiler, hvilket har stor betydning for udviklingen af nye biler og lastbiler. EU arbejder også med krav til bilindustrien om, hvor meget CO2 nye biler må udlede pr. kørte km.

Staten med regeringen i spidsen spiller en store rolle i forbindelse med trafik og transport. De har det overordnede ansvar for statsvejene (primært motorvej og de store hovedveje) samt der nationale jernbanenet. Derudover er det de nationale myndigheder der vedtager større trafikprojekter, som eksempelvis en motorvej ved Silkeborg eller en ny Fehmern Bælt bro. Nye veje og broer er med til at skabe mere trafik, når Regeringen derfor vedtager nye infrastrukturprojekter er den derfor også med til at skabe mere trafik. Også med hensyn til økonomisk regulering af transportsektoren har staten en rolle eksempelvis omkring registreringsafgiften.

Et andet område hvor især regeringen men også EU spiller en stor rolle er omkring brændstoffer til biler. EU har netop fastsat en målsætning om, at der i 2020 skal være iblandet 10 % biobrændstof i alt benzin i EU. Det smitter af på Danmark, hvor regeringen nu også arbejde med en målsætning om 10 % biobrændstoffer i 2020.

Kommunerne spiller en stor rolle i forhold til transportmønstrene i Danmark. Især med hensyn til planlægning er det vigtigt at fokusere på kommunerne. Meget planlægning bliver afgjort i kommunerne i form af kommuneplaner og lokalplaner, og de har stor betydning for transporten. Det er vigtigt, at kommunerne i denne sammenhæng prioriterer de mindre miljøbelastende transportformer.

Ikke bare planlægning af kommende infrastruktur er vigtig, placering af boligområder og erhverv er også vigtigt i forhold til transport, og igen spiller kommunerne en stor rolle. Det handler om at lave en sammenhængende planlægning, hvor det man udlægger til eksempelvis erhverv hænger godt sammen med den kollektive trafik, således at medarbejderne ikke er tvunget til at tage bilen. Det handler ikke kun om at mindske biltrafikken, god planlægning kan i høj grad også være gavnligt for mere sammenhængende natur i kommunen samt reduceret støjbelastninger af natur- og boligområder.
Læs mere om planlægning her

Det overstående er ikke en utømmelig liste over initiativer, de forskellige myndigheder kan tage eller har taget, for den kan blive lang. Pointen er, at både staten og kommunerne spiller en stor rolle, men det er især gennem påvirkning af kommunerne, at DN's afdelinger har sin styrke.

Hvad kan DN's aktive gøre?

DN's afdelinger har traditionelt beskæftiget sig med trafik og transport gennem planlægning, og der er stort behov for at fortsætte dette arbejde. Planlægning er en meget central del af transportområdet, fordi man gennem planlægning er med til at påvirke, hvordan transporten i området skal fungere de næste mange år. Derfor er det også vigtigt, at afdelingerne har fokus på udbygninger af infrastrukturen i området. Først og fremmest om der skal udvides, vejudvidelser og nye trafikanlæg medfører i langt de fleste tilfælde yderligere trafik og dermed yderligere klimapåvirkninger og luftforurening. For det andet er det vigtigt at trafikken ikke skaber en yderligere fragmentering af den danske natur. Også set i lyset af klimaforandringerne er sammenhængende natur meget vigtig. For det tredje er en velovervejet og sammenhængende planlægning væsentligt i forhold til at skabe en sammenhængende kollektiv trafik og mindre behov for individuel transport i bil.

Udover planlægning har transport som nævnt tidligere stor effekt på Danmarks samlede CO2-udledninger, således vil transport være en naturlig del af afdelingernes arbejde med klimapåvirkninger. Det handler i høj grad om for afdelingerne at lobbye for, at transport bliver en integreret del af en kommunal klimahandlingsplan, hvor fokus er på at begrænset transportbehovet specielt med bil mest muligt og skabe gode muligheder for brug af alternativer som cykel og kollektiv trafik. Transport indgår eksempelvis i mange af DN’s klimakommuners handlingsplan for at reducere CO2-udledningen.
Læs mere om klimakommuner