Affald er mange ting, alt fra industriaffald, farligt affald til blandet husholdningsaffald. I et rent og sundt miljø og en bæredygtig fremtid er det helt centralt, at vi ikke driver rovdrift på jordens ressourcer. Derfor er det vigtigt, at vi omstiller den danske affaldshåndtering fra primært at forbrænde affald til genbrug og genanvendelse.

Kommunerne spiller en central rolle når det kommet til affaldshåndtering, dels er det kommunerne der oftest sammen mad andre kommuner ejer de forbrændingsanlæg hvor meget affald bliver brændt, og dels er det kommunen der bestemmer over den konkrete affaldsløsning som den enkelte borger møder.

I en tid hvor mange borgere vil blive mødt af nye affaldsordninger, er det vigtigt at der lokalt er nogle ambassadør der hele tiden arbejder for at få kommunen til at vælge de løsninger der er bedst til at fremme kvalitet i genanvendelse samt høje genanvendelse tal. Men også som overfor borgerne kan fortælle om hvorfor det er vigtigt at vi sorterer vores affald korrekt, og hvad der sker med det sorterede affald.

Derfor er affald og genanvendelse et oplagt arbejdsområde for DN's afdelinger.

På denne side kan du læse om:

 • Hvad mener DN?
 • Hvad skal myndighederne - hvad kan borgerne?
 • Hvad kan DN's aktive gøre?

Hvad mener DN?

Vores forbrug - og affaldet - påvirker miljøet og naturen i negativ retning. Det påvirker gennem træk på de begrænsede jomfruelige råmaterialer, gennem ødelæggelse af områder hvor råmaterialerne indvindes, gennem forurening af luft, vand og jord ved fremstilling af nye produkter og ved affaldsbehandlingen. På længere sigt skader det naturen, at uønskede stoffer som f.eks. tungmetaller og dioxin kan genfindes i vores fødevarer og skade os mennesker.

I Danmark har vi omkring 27 forbrændingsanlæg fordelt over hele landet. Vi brænder 3,6 millioner tons affald om året. DN mener, at vi i fremtiden skal reducer mængden af affald, som vi forbrænder, væsentligt, så vi i langt højere grad genbruger og genanvender vores affald. Derfor skal alle kommuner gøre det let for deres borger at sorter deres affald, så det bliver mere egner til genanvendelse. F.eks. skal det organiske affald sorteres fra. Andre fraktioner som med fordel kan sortere ude hos borgeren er plast, metal, papir, pap, glas og småt elektronik. Kildesortering kan derudover supplere med centrale sorterings anlæg der efter sortere affaldet.

Læs mere om hvad DN mener om affald

Object reference not set to an instance of an object.

Hvad skal myndighederne - hvad kan borgerne?

Regeringen udgiver hvert fjerde år en national affaldsredegørelse. Den nationale affaldsstrategi fra 2013 har skiftet navn til ressourcestrategi del 1, angående affaldshåndtering og ressourcestrategi del 2, angående affaldsforebyggelse. Jf. EU's affalds direktiv, skal regeringen udarbejde en sådan strategi hvert fjerde år. I Danmark har vi derfor tidligere haft en ”Affaldsstrategi 2005-2008” og ”Affaldsstrategi 2009 – 2013”.

Det er disse affaldsstrategier, der har lagt de overordnede rammer for de kommunale affaldsplaner. Den gællende ressourcestrategi del 1 blev meget forsinket men kom i okt. 2013.

Den nationale strategi danner rammen for de kommunale affaldsplaner, som alle kommuner skal lave hvert 6. år. De kommunale affaldsplaner skal række 12 år frem i tiden, hvor de første 6 år i perioden skal være væsentligt mere præcist beskrevet end de næste 6 år. Vil du læse mere om de lokale affaldsplaner og hvordan man lokalt kan arbejde med disse så løs dokumentet ”affaldsplaner for almindelig mennesker”.

Kommunerne driver kommunale eller evt. fælleskommunale affaldsselskaber, som sørger for og driver alle de praktiske ordninger omkring affaldsindsamling og -håndtering, herunder f.eks. kildesortering, storskraldsordninger, indsamlingsordninger for papir, pap, metal- og plastemballage samt farligt affald, containere til decentral aflevering af eksempelvis papir og glas, genbrugsstationer, haveaffald, batterier mm.

Den nationale ressourcestrategi indeholder nogle overordnede mål for f.eks. for genanvendelse af organisk affald, her er målet 50% genanvendelse i 2022. De mål, der er fastsat i den nationale strategi, skal de kommunale planer sikre bliver indfriet. Der er f.eks. mål for, hvor store mængder af papir, glas, pap, metal- og plastemballage samt haveaffald der skal genanvendes. Men der er hen over landet stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner har indrettet deres affaldssystemer. De nationale mål er underlagt EU mål på affaldsområdet, EU's mål er minimums krav. Kommunerne har pligt til at inddrage borgerne i arbejdet, bl.a. omkring affaldsplanerne. Borgerinddragelse kan ske på mange måder. Eksempler er dialogmøder, visionsseminarer, fokusgrupper, café- eller fremtidsværksteder, folkehøringer og brugerpaneler. Det kan også være fortløbende regelmæssige møder. Desuden er informationsaktiviteter vigtige, f.eks. let tilgængelige vejledninger til borgerne om de konkrete ordninger i kommunen og målrettet og motiverende holdningsbearbejdning.

Ønsker du hjælp til at vurder din kommunes affaldsplaner så kontakt DN's miljømedarbejder.

Hvad kan DN's aktive gøre?

Afdelingen kan gå i dialog med eller ind i et samarbejde med andre lokale aktive borgergrupper (f.eks. Agenda 21-grupper), med kommunen – både politikere og embedsmænd -, med affaldsselskabet, med grundejer- og boligforeninger, med de lokale handlende og virksomheder og med andre lokalafdelinger om igangsættelse og løsning af konkrete opgaver eller projekter, som kan afledes af og understøtte DN's "meninger" som anført ovenfor. Afdelingen kan f.eks.:

 • bidrage med konkrete forslag til løbende forbedring af kommunens affaldsplan og indsats på affaldsområdet, så dette kommer længere end til de generelle gennemsnitsmål i den nationale affaldsstrategi, f.eks. ved at opfordre kommunen til at informere borgerne om indsamling af metalemballage og plast,
 • skrive lokale høringssvar, når der laves kommunale affaldsplaner: dette bliver for de fleste kommuners vedkommende først om nogle år, der var i oktober 2014 frist for vedtagelse af de nuværende affaldsplaner – men i mange af disse planer bliver der lagt op til forsøgsprojekter og undersøgelser der kunne være interessant for DN’ere af følge.
 • arrangere og/eller deltage i borgermøder,
 • tage initiativ til dannelse af ”Affaldstemagrupper”, som løbende følger arbejdet med at gennemføre kommunens affaldsplan,
 • deltage i DN's årlige ”Landsindsamling af Affald”, som er en ”forårsrengøring” i kommunen: gader, veje, offentlige arealer, skove og strande. Afdelingen kan koordinere affaldsindsamlingen i lokalområdet og samarbejde med kommunen, borgergrupper, grundejerforeninger, erhvervsorganisationer eller andre lokale aktører,
 • deltage aktivt med indlæg og synspunkter i den lokale debat,
 • tage initiativ til og deltage i informationsaktiviteter over for almindelige borgere, særligt børn og unge, om rigtig gennemførelse af tiltagene i kommunens affaldsplan og om, hvad man som borger selv kan gøre for at reducere affaldsproblemerne,
 • arbejde for at kommunen ”bliver grøn”, dvs. indfører f.eks., kildesortering, grønne indkøb – herunder miljømærkede produkter og økologiske produkter på alle kommunale institutioner,
 • arbejde for at kommunen aktivt advokerer for ”grøn livsførelse” for alle kommunens borgere,
 • arbejde for, at kommunen etablerer ordninger med direkte genbrug og genbrugsværksteder.