I Danmark har vi et stort energiforbrug, og det har betydning for vores natur og miljø, fordi det handler om brug af arealer, global opvarmning og forurening. Derfor er energi et arbejdsområde for DN – også lokalt.

På denne side kan du læse om:

  • Energibesparelser
  • Vedvarende energi
  • DN's Energipoliti
  • Hvem spiller en rolle
  • Hvad kan DN's aktive gøre

Afbrænding af fossile brændsler til varme, elektricitet og transport medfører store udledninger af CO2. Danmark har en af de største udledninger af CO2 pr. indbygger i verden, og det skyldes i vid udstrækning vores afhængighed af kul til kraft-varmeværkerne og olie til transport. Gas har selvfølgelig også betydning, men har sammenlignet med kul og olie en mindre udledning af CO2.

Energisektoren står overfor store forandringer i de kommende år, hvis vi skal have et energisystem, der ikke bidrager til global opvarmning eller skaber væsentlige lokale forureningsproblemer. Omstillingen til 100 % vedvarende energi er en af vores tids største udfordringer.

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver

Energibesparelser

Enerigbesparelser er forudsætningen for et energisystem baseret på 100 % vedvarende energi. Der skal ske en halvering i forhold til det nuværende energiforbrug. Danskerne har et meget højt energiforbrug pr. indbygger, og selvom der i mange år har kørt energisparekampagner, er det et område, som til stadighed kræver fokus. Potentialer for energibesparelser er stort, eksempelvis med isolering og renovering af bygninger, isolering af fjernvarmerør, bruge apparater med lavt energiforbrug.

Meget mere om energi

På DN's hjemmeside kan du læse meget mere om DN's energiforsyningspolitik, om solenergi, biogas og vindmøller.

Se www.dn.dk/vi-arbejder-for/energi

Vedvarende energi

Begrebet vedvarende energi dækker over mange forskellige former for alternative energiforsyninger, det drejer sig om alt fra vind-, sol- og bølgeenergi til biogas og biomasse. De forskellige vedvarende energiformer har deres fordele og ulemper, men generelt har de lavere udledninger af CO2 i forhold til fossile brændsler.

Danmark er berømt for vores vindenergi, og netop udviklingen i Danmark har betydet, at man i dag bedre kan udnytte vindkraft til produktion af elektricitet. Men ikke alt der betragtes som vedvarende energi er uprblematisk f.eks. tæller afbrænding af biomasse og affald. DN mener at biomasse skal buges med omtanke, det er en knap ressource.

Affaldsforbrænding bidrager med 6% af Danmarks elforbrug og 20% af Danmarks varmeforbrug. I DN mener vi at vi kan få denne energi på andre og mere bæredygtige måder, uden at brænde vigtige ressourcer af.

DN mener, at det er vigtigt, at vi i Danmark i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, udnytter de vedvarende energiformer. Målet er, at Danmarks energiforsyning er baseret på 100 % vedvarende energi i 2040.

Det mener DN om skifergas

Overordnet støtter DN ikke indvinding af skifergas, da det er en fossil energikilde, som ikke skal være en del af den fremtidige danske energiforsyning. Der skal derfor ikke bruges penge og andre ressourcer på indvinding af denne form for gas.
> Læs notat om skifergas

Hvem spiller en rolle?

Energibesparelser og -effektivisering kan finde sted alle steder og gennem et utal af forskellige tiltag. Det kan være den enkelte borger der skruer 1 grad ned for varmen, køber et energieffektivt køleskab eller tager cyklen på arbejde, ligesom det kan være den enkelte kommune, der beslutter sig for, at energibesparelse skal prioriteres i forbindelse med offentligt grønne indkøb eller bygning af nye boliger.

Det danske energisystem er en kompleks størrelse, og det kan umiddelbart være svært at gennemskue, hvem der spiller en rolle i at påvirke udviklingen. Overordnet set er det et spørgsmål for de nationale myndigheder dels at sikre forsyninger af energi og dels at sikre, hvordan udviklingen i det danske energisystem skal være. Regeringen fastlægger med sin energipolitik de overordnede rammer for udviklingen i det danske energisystem. Derfor presser DN også på for hele tiden at få fokus på implementering af mere vedvarende energi og prioritering af energibesparelser.

Kommunerne er også vigtige medspillere i omstilling af det danske energisystem. For kommunens vedkomne handler det i høj grad om at igangsætte energispareindsatser både i form af vejledning til borgere og erhvervsliv, men også i forhold til deres egne indkøb, energirenovering og valg af tekniske løsninger. Med hensyn til vedvarende energi er det vigtigt, at kommunerne i kraft af deres kommune- og lokalplaner støtter op omkring udbygning med mere vedvarende energi og i hvert tilfælde ikke skaber yderligere hindringer.

Hvad kan DN's aktive gøre?

Mange afdelinger samarbejder i dag med kommunen og er derigennem med til at præge udviklingen i lokalområdet. Hvad enten din kommune er klimakommune eller ej, er energi endnu et område, hvor det er oplagt at samarbejde med kommunen, og ikke mindst presse på for at kommunen laver en fornuftig energipolitik og –plan. En plan der meget oplagt kan være en del af en samlet plan for at reducere klimapåvirkningerne. Det handler altså i høj grad om for afdelingerne at samarbejde og lave lobbyarbejde overfor kommunalbestyrelsen, for derigennem at sikre energibesparelser og øget brug af vedvarende energikilder.

Læs mere om hvordan man laver lobbyarbejde ude i afdelingerne

Læs mere om klimakommuner

Kommunen kan gøre meget og som afdeling er det vigtigt hele tiden at presse på for den rigtige udvikling. Det kan eksempelvis være miljørigtig bygger, offentlige grønne indkøb og en øget indsats for energibesparelser i de kommunale bygninger og faciliteter.

Læs mere om grøn livsstil og miljørigtigbyggeri

Planlægning har betydning for udviklingen af vedvarende energi i de enkelte kommuner. Mange kommuner arbejder med placering af vindmøller eller store solcelleanlæg. Det er et vigtigt arbejde for indførsel af mere vedvarende energi. Afdelingerne kan her spille en vigtig rolle, det er afgørende at afdelingen har en god dialog med kommunen omkring placering af vedvarende energianlæg som vindmøller og solcelleanlæg. Derved er der også bedre muligheder for at reducere vedvarende energianlægs påvirkning af natur og landskab.

Læs mere om vindmøller her