I 2040 skal Danmark ifølge DN udelukkende bruge vedvarende energi. Vindmøller spiller en helt afgørende rolle i omlægningen væk fra fossile brændsler.

Danmark har gode vindforhold og vindmøller er en gennemprøvet teknik til produktion af vedvarende energi. Vindkraft kan mindske udledningen af drivhusgasser ved at erstatte energi fra olie, kul og naturgas.

Vindmøller skal dog ikke stå i naturen, som udgør omkring 20 % af Danmark. DN er generelt imod opstilling af vindmøller i fredede områder, skove, Natura 2000-områder, beskyttede naturtyper (efter naturbeskyttelseslovens § 3, dvs. eng, hede, mose mv.), indenfor strandbeskyttelseslinien samt i områder som i kommuneplanen er udpeget for deres landskabelige værdi. Hvis der alligevel skal stilles vindmøller op i beskyttede landskaber, vil DN dog foretrække at kommunen bibeholder udpegningen for at beskytte mod andre uhensigtsmæssige påvirkninger af landskabsværdierne.

DN peger på egnede placeringer til nye vindmøller. Den største udbygning skal ske på havet (efter grundige miljøundersøgelser), men også på land, hvor der allerede er påvirkning fra tekniske anlæg, f.eks. på industrihavne og langs motorveje. Der er også plads på landbrugsjord, som udgør 62 % af Danmark. Markerne kan stadig dyrkes og mange landmænd vil gerne have vindmøller. Det er fornuftig samtidig at undersøge, om overflødige bygninger i det åbne land kan saneres og give plads til vindmøller.

Danmark har i flere årtier været et foregangsland for vindenergi, men i 2008 skete der for første gang et fald i total installeret kapacitet af vindkraft. Der blev altså taget flere MW vindkraft ud af drift end der blev sat op. I de kommende år vil mange gamle vindmøller skulle skiftes ud med færre, men større nye vindmøller, som producerer mere energi.

Vindmøller ”på kanten” af de områder, som foreningen ønsker at friholde for vindmøller, samt i kystbeskyttelseszonen (3 km) skal som alle andre større vindmøller vurderes konkret fra sag til sag som en del af planprocessen. DN mener at konkrete vurderinger er mere hensigtsmæssige end faste bufferzoner eller konkrete krav omkring indsyn og udsyn fra naturområder eller visse landskaber.

alt
Lasse Jesper Pedersen
Klima- og energipolitisk rådgiver

DN's vindmøllepolitik

Repræsentantskabet vedtog i december 2009 en politik for placering af vindmøller.

Se DN's politik for placering af vindmøller

FAQ om DN's holdning til vindmøller

Hvor vil DN ikke have vindmøller?
DN vil gerne have vindmøller. Faktisk mener foreningen, at vindmøller er en helt nødvendig og væsentlig del af omstillingen til vedvarende energi. Se foreningens politik om fremtidens energiforsyning. DN mener, at vindmøllerne skal placeres udenfor naturområderne. Derfor vil DN ikke have vindmøller i:

  • Værdifulde natur- og landskabsområder udpeget i kommuneplanerne
  • Fredede områder
  • Natura 2000 områder (dvs. EF habitat- og fuglebeskyttelsesområder)
  • Beskyttede naturområder, dvs. mose, eng, overdrev m.fl. (alle områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3)
  • Områder indenfor strandbeskyttelseslinjen, dvs. under 300 m fra stranden
  • Skov

Se DN's holdning til kystnære havvindmøller nedenfor.

Hvor vil DN gerne have vindmøller?
I nærheden af eksisterende tekniske anlæg som i forvejen er landskabeligt indgribende, f.eks. kraftværker, motorveje, jernbaner, TV- og mobilmaster, høje skorstene mv. I øvrigt skal vindmøllerne placeres på landbrugsjord.

Skal DN udpege en alternativ placering til opstilling af vindmøller, hvis vi er imod en foreslået placering?
Hvis der findes et oplagt alternativ til den foreslåede placering, er det altid konstruktivt at foreslå det. Men det er ikke nødvendigt at foreslå en alternativ placering.

Hvor meget vindenergi vil DN gerne have?
100% af vores energi skal komme fra vedvarende energikilder i 2040, heraf 30% fra vind. Dette baseres på at vores totale energiforbrug halveres. Se mere om DN's holdning til energiforsyning i DN's Energiforsyningspolitik.

Hvornår skal vindmøller udstyres med lys?
DN mener, at lys på vindmøller skal begrænses til et minimum. DN kan foreslå at lysstyrken på de store vindmøller over 100 m sænkes eller vinkles så nattemørket forstyrres mindst muligt. Det er særligt vigtigt nær udsigtspunkter og friluftsområder. Læs rapport fra september 2012 om lysmarkering af vindmøllernes Transportministeriets hjemmeside.

Kystnære havvindmøller
DN har forholdt sig til placeringer af nye kystnære havvindmøller i forbindelse med høringen af nye udpegninger i august 2012. (Læs høringssvaret her). I den sammenhæng har foreningen lagt en klar linje for, hvordan de landskabelige hensyn afvejes i forbindelse med opstilling af kystnære havvindmøller. Mange medlemmer og grundejere er typisk bekymrede for den ændrede udsigt og rekreative oplevelse, og mindre bekymrede for påvirkningen af den øvrige natur. Det er fuldt forståeligt. DN er for kystnære havvindmøller inden for visse afgrænsede områder og ud fra en række principper (se høringssvaret), og må derfor acceptere at møllerne i disse områder kan ses. På den baggrund har DN accepteret de afstandskrav som staten anvender i forhold til den visuelle påvirkning af kysten fra kystnære havvindmøller. DN arbejder fortsat aktivt for at møllerne ikke kan opstilles over alt, at naturen ikke må lide skade ved opstilling af møllerne og desuden for at reducere møllernes visuelle påvirkning gennem ønsker til opstillingsmønstre, belysning, støj og farve.

Husstandsvindmøller
Se DN´s holdning til husstandsvindmøller på foreningens hovedhjemmeside (følg link nedenfor). Natur- og Miljøklagenævnet har sammenskrevet deres principielle afgørelser om husstandsvindmøller her. De kan være gode at lære af i forbindelse med konkrete lokale sager. Læs også Natur- og Miljøklagenævnet orienterer om husstandsvindmøller i områder med særlige landskabsudpegninger,

Læs mere om DN's holdninger til vindmøller på foreningens hjemmeside her.

Læs mere om reglerne for vindmølleplanlægning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

Høringssvar til vindmølleplaner

Se eksempel på høringssvar til vindmølleplan fra:

Kystnære havvindmøller

Kystnære havvindmøller er et supplement til udbygningen af større parker længere ud til havs samt til opstilling af møller på land. DN har forholdt sig til planlægning for kystnære havvindmøller i august 2012.
Læs DN's høringssvar om kystnære havvindmøller

Den gode proces

DN har i et samarbejde med Vindmølleindustrien, Danmarks Vindmølleforening og KL lavet en folder med fælles anbefalinger til den gode proces for vindmølleplanlægning.
Download folderen