I 2040 skal Danmark ifølge DN udelukkende bruge vedvarende energi. Vindmøller spiller en helt afgørende rolle i omlægningen væk fra fossile brændsler.

Danmark har gode vindforhold og vindmøller er en gennemprøvet teknik til produktion af vedvarende energi. Vindkraft kan mindske udledningen af drivhusgasser ved at erstatte energi fra olie, kul og naturgas.

Vindmøller skal dog ikke stå i beskyttede naturområder, som udgør omkring 13 procent af Danmarks landareal, og 25 procent af Danmarks havareal.

Ifølge biodiversitetsrådet er det dog kun omkring 2,3 procent af landarealet og 4,1 procent af havarealet reelt beskyttet.

DN er også generelt imod opstilling af vindmøller i fredede områder, naturnationalparker, skove, Natura 2000-områder. Og foreningen ønsker heller ikke vindmøller i værdifulde landskaber, hvis de strider mod udpegningens formål.

Foreningen mener i stedet, at vindmøller skal opstilles på egnede placeringer som på landbrugsjord, i industrihavne og områder i nærheden af tekniske anlæg, som motorveje og energiinfrastruktur.

Der skal sættes rigtigt mange vindmøller op de kommende år, men det er vigtigt at huske, at der også skal pilles rigtigt mange møller ned. Desuden producerer nye højere møller også ofte over 100 gange så meget strøm som de ældste, hvorfor vi i fremtiden vil se højere og mere effektive møller, men ikke flere møller.

Vindmøller ”på kanten” af de områder, som foreningen ønsker at friholde for vindmøller, bør vurderes konkret fra sag til sag som en del af planprocessen.

DN mener generelt at konkrete vurderinger er mere hensigtsmæssige end faste bufferzoner eller konkrete krav omkring indsyn og udsyn fra naturområder eller visse landskaber.

For vindmøller på havet anbefaler DN at opstille dem indenfor havplanens udviklingszoner og tage afstand fra ”Åben Dør-ordningen”, mens foreningen vil vurdere konkrete projekter under Åben Dør-ordningen fra sag til sag.

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver

DN's holdning til vindmøller

Her kan du læse mere om Danmarks Naturfredningsforenings meninger om vindmøller i Danmark.

National planlægning, borgerinddragelse og vurdering af storskalaeffekter

  • DN opfordrer til stærkere rammer for planlægning af vindmøller, herunder potentialekort, der sikrer optimal placering med hensyn til strømaftagning, vindpotentialer og naturbeskyttelse.

  • DN understreger betydningen af borgerinddragelse og mulighed for økonomisk medejerskab i vindmølleprojekter.

  • DN ønsker undersøgelser af samlede kumulative og storskalaeffekter på naturen ved fuld udbygning af vindmøller, både på land og hav.

Placering af møller på land

  • DN foreslår at placere vindmøller på landbrugsjord og områder i nærheden af tekniske anlæg, som motorveje, industriområder og energiinfrastruktur.

  • DN er imod vindmøller i beskyttede naturområder, fredede områder, naturnationalparker og værdifulde landskaber, hvis de strider mod udpegningens formål.

  • DN ønsker en kortlægning af fugle- og flagermus-trækruter samt fastlæggelse af begrænsninger for placering af vindmøller, der sikrer, at der ikke er en negativ påvirkning på bestandene.

Placering af møller på havet

  • DN mener, at havvindmøller skal opstilles indenfor havplanens udviklingszoner og tager afstand fra ”Åben Dør-ordningen”.

  • DN er imod havvindmøller i beskyttede havstrategiområder, Natura 2000-områder og kystnære områder, hvor de kan have en væsentlig negativ påvirkning på havnaturen.

  • DN opfordrer til valg af løsninger, der skåner havmiljøet mest muligt og fremmer biodiversiteten.

  • DN arbejder aktivt for at sikre en ansvarlig og bæredygtig udvikling af vindenergi i Danmark. Foreningen vil fortsat bidrage konstruktivt til planlægning og beslutningstagning omkring vindmølleprojekter, således at både klimakrisen og naturbeskyttelse adresseres på en hensigtsmæssig måde.

Høringssvar til vindmølleplaner

Se eksempel på høringssvar til vindmølleplan fra: