Der er behov for at reducere fremtidens klimaændringer samt afhjælpe og tilpasse til de ændringer, som allerede er uundgåelige.

På denne side kan du læse om:

  • Hvad er problemet
  • Hvem spiller en rolle
  • Hvad mener DN

Hvad er problemet?

Problemerne med klimaforandringerne er et resultat af menneskers afhængighed af fossile brændsler (olie, kul og gas) som primært buges til elektricitet, opvarmning og transport. Brugen og specielt afbrænding af fossile brændsler medfører store udledninger af specielt CO2 (kuldioxid).

Konsekvenserne af klimaforandringerne er mange og bunder grundlæggende i det faktum, at temperaturen vil stige, men helt hvor meget og hvor hurtigt er endnu usikkert. Temperaturstigningerne forventes at få en række drastiske konsekvenser for blandt andet havvandet, økosystemerne, den biologiske mangfoldighed og kysterne. Andre konsekvenser er øget hyppighed af ekstremt vejr såsom kraftig nedbør og hyppigere storme. Nedsmeltning af polerne, stigende vandstande, oversvømmelser og tørke forekommer allerede. Styrken af konsekvenserne er ikke kendt, men faktum er af det ikke bare globalt, men også i Danmark vil få konsekvenser.

DN's engagement i klimadebatten sker ud fra den erkendelse, at vi ikke kan redde den natur vi holder af i Danmark – uden at der sættes ind overfor global opvarmning og klimaforandringerne.

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver

Hvem spiller en rolle?

Der ikke nogen direkte lovgivning omkring CO2-udledninger og begrænsninger af klimapåvirkninger, som DN kan arbejde med på samme måde som eksempelvis med klager efter naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven.

Klimaproblematikken er samtidig kompleks, fordi den involverer mange forskellige dele af samfundet og påvirker mennesker, dyr og natur på flere forskellige måder. Løsningen er sådan set let formuleret - det handler om at reducere udslippet af CO2 - men at gøre det i praksis er en anden sag. CO2-udslippet relateres nemlig til behov, som mange mennesker anser for nødvendige og basale i dagens samfund eksempelvis transport i bil og fly, opvarmning af huse og brug af elektricitet.

Regeringen og de nationale myndigheder har selvfølgelig et ansvar for at reducere Danmarks CO2-udledninger. Det handler i høj grad om at sætte nationale mål og lave klare prioriteringer, der eksempelvis fremmer energibesparelser og -effektivisering samt støtte til mere vedvarende energi.

Der er ingen tvivl om, at der er et stort behov for en meget aktiv indsats på nationalt plan, men kommunerne har også gode muligheder for at påvirke udviklingen, gennem de valg og prioriteringer de tager. Mange kommuner har allerede vedtaget at gøre noget ved klimaforandringerne ved at forpligtige sig til årligt at reducere deres CO2-udledning for kommunen som virksomhed. Det er de kommuner, som har valgt at blive klimakommune i samarbejde med DN.
Læs mere om klimakommuner

Men en lige så vigtig - om ikke vigtigere - rolle for DN er at presse på for at få igangsat de nødvendige initiativer både nationalt og kommunalt, der kan afhjælpe de eksisterende og kommende klimaproblemer.

Hvad mener DN?

Klimaforandringerne vil få stor betydning for fremtidens natur i Danmark, og derfor er det vigtigt, at DN arbejder for at reducere klimaforandringerne. Helt tydeligt er der et stort behov for at gøre noget drastisk ved de stigende udledninger af CO2 og den fortsatte afhængighed af fossile brændsler. DN arbejder ud fra målet om at få skabt et samfund, der ikke er baseret på brugen af fossile brændsler. Energiproduktion, Transport og Landbrug har alle stor betydning for Danmarks samlede CO2-udledning, og dermed landets påvirkning af klimaet.
Læs mere om energi og transport

Tilpasning til klimaforandringerne er et andet vigtigt punkt, som DN vil fokusere på i klimaarbejdet. Det handler primært om at styrke rammerne for naturens tilpasning til de ændrede klimatiske forhold. Klimaforandringerne skal indgå på lige fod med andre parametre i den danske planlægning og naturforvaltning eksempelvis med planlægning af mere sammenhængende natur. Det er vigtigt, at styrke naturens robusthed overfor klimaændringer ved at skabe sammenhængende natur, hvor dyr og planter har mulighed for at flytte sig i takt med ændrede klimatiske betingelser.
Læs DN's klimatilpasningspolitik

I forbindelse med planlægning vil klimaforandringerne også komme til at spille en større rolle, og det er vigtigt, at der bliver taget højde for klimaforandringerne i fremtidens planlægning. Bygninger og infrastruktur står i mange år, og det handler derfor om at inddrage klimaforandringerne i planlægning eksempelvis tage højde for havets stigninger og flere oversvømmelser i fremtiden. Kloakering og spildevandsanlæg er andre områder, som i fremtiden vil bliver berørt af ændrede klimatiske forhold ligesom der er behov for at planlægning for bevarelse af de danske kystzoner.
Læs mere om planlægning her