Natur- og nationalparknetværket ønsker at arbejde for at øge naturindhold og biodiversitet i parkerne. Det er vigtigt at arbejde for, da der i forvejen er meget stort fokus på at parkerne skal kunne løfte og understøtte lokale erhvervsinteresser, turisme og friluftsliv.
Målet for netværket er at

  • fremme DNs mål i natur- og nationalparkarbejdet
  • styrke kontakten mellem DN´ere involveret i arbejdet med natur- og nationalparker
  • deltage i debatten om, hvorvidt danske parker lever op til internationale mål og standarder for henholdsvis natur- og nationalparker

Netværket vil desuden arbejde for at fremme kendskabet til bedste praksis for at nå DNs mål, som er:

  • fremme af biodiversitet og generelt natur- og kulturmiljøkvalitet
  • synliggørelse og dermed fremme af geologisk landskabskvalitet
  • sikring af beskyttelsesinteresser over for turisme- o.a. erhvervsinteresser
  • sikring af adgangsret for alle med respekt af beskyttelsesinteresser
  • arbejde for positiv dialog mellem private interessegrupper (som DN f.eks.), lodsejere og offentlige myndigheder

Netværket søger kontakt med og involvering af DNs repræsentanter i bestyrelser og styregrupper for natur- og nationalparker landet over og engagerer sig aktivt i NNP-arbejdet, hvor lejlighed byder sig. Der vil hvis muligt være opfølgning på de planmæssige, økonomiske og praktiske initiativer i de forskellige natur- og nationalparker og netværket vil søge at gøre sammenligninger områderne imellem med henblik på, om man opnår danske og internationale mål.Tilbageblik på dansk arbejde for natur- og nationalparker

Sammenhængende beskyttelse og aktiv forvaltning af større områder el. hele landskaber har været inde i dansk fredningsarbejde siden fredningen af Hald Sø med omgivelser i 1930´erne, hvor man netop i aviserne skrev om ”Nationalparken omkring Hald Sø”.

Naturparker blev et vigtigt emne i Naturfredningskommissionens betænkning i 1960´erne og var lige ved at komme med i den ændrede lov i 1969, men det blev dog ”kun” til, at loven iflg. sin nye formålsparagraf skulle bruges til ”at frede større landskaber o.a. områder”.

Sidst i 1990´erne kom tanken om fredningsforvaltning af større landskaber med henblik på øgning af biologisk mangfoldighed atter op og fik megen bevågenhed som del af Wilhjelm-udvalgets beretning. Det resulterede i ”Lov om nationalparker” fra 2007, og herefter er der så i Folketinget vedtaget udlægning af indtil nu 5 nationalparker: Thy, Vadehavet, Mols, Kongernes Nordsjælland og Skjoldungernes Land.

Sideløbende med dette har en række kommuner – ikke mindst tilskyndet af Friluftsrådet – i deres planlægning og efterfølgende forvaltning oprettet naturparker. Natur- og landskabs-mæssigt kan de have lignende kvalitet som nationalparkerne, men de har ikke et særligt lovgrundlag, og økonomisk er der ikke umiddelbart tilskud til forvaltningen fra staten.

Danmarks Naturfredningsforening har hele tiden været aktivt med i arbejdet med både national- og naturparker og er løbende kommet med konstruktiv kritik og forslag til forbedringer. Foreningen er repræsenteret i alle nationalparkbestyrelser, og DN er tit også med i styregrupperne vedr. arbejdet med de enkelte naturparker.

Kontaktperson

Claus Helweg Ovesen

Forberedelsesgruppen for NNP-netværket, marts 2018:
Birgitte Benzon Bang
Niels Hald
Claus Helweg Ovesen
Bjørn Petersen
Morten Simonsen

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.
Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk