20 DN-aktive medlemmer med tilknytning til i alt 10 forskellige nationalparker, naturparker og geoparker mødtes til træf i Nationalpark (NP) Vadehavet på Danhostel Ribe, som dannede gode rammer for både møde og måltider. Træffet var hovedsageligt tilrettelagt af Inger Jensen, medlem af bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet. TAK!

Efter frokost og velkomst ved Claus Helweg Ovesen og Inger Jensen var der oplæg om udvalgte projekter i NP Vadehavet ved sekretariatschef Peter Saaby Simonsen. Det rige dyreliv, specielt de mange fuglearter, er højt prioriteret i den enestående og sarte natur. 80% af NP Vadehavet er hav. Parken er udpeget som UNESCO Verdensarv.

Det trilaterale samarbejde mellem de tre lande, der ligger i Vadehavet, Holland, Tyskland og Danmark, var yderst interessant og blev præsenteret af Flemming Just, formand for nationalparkens bestyrelse. Et spændende internationalt perspektiv.

Turismen er omsiggribende
Netop derfor var oplægget om bæredygtig og regenerativ turisme, samarbejde om forvaltning og beskyttelse ved Peter Saaby Simonsen, meget interessant og aktuelt. Efterfølgende var der workshops om turisme. 5 grupper debatterede og refererede sidenhen in plenum.

Sammendrag af gruppernes udtalelser i workshops om turisme
1. Hvad kan vi som enkeltpersoner og medlemmer af DN gøre for udvikling af en bæredygtig og regenerativ turisme i Danmark?
Vise det gode eksempel i naturen – affaldsindsamling
Arrangere ture med opmærksomheden rettet mod flora og fauna
”Madpapir og æggeskaller pynter ej i skovens haller”
Bygge fuglekasser
Invitere turister til at være med i naturpleje

2. Hvilket ansvar kan vi som medlemmer af DN påtage os for turismens fremtidige udvikling? Har vi et ansvar?
Være opmærksom på kommuneplan og udlægning af sommerhusområder,
feriecentre m.m. Afgiv høringssvar og klag om nødvendigt
Den slags skal styres – ellers løber udviklingen løbsk
DN skal blande sig i debatten

3. Hvordan kan DN som organisation påvirke turismeudviklingen i en bæredygtig og regenerativ retning?
Søge politisk indflydelse på lokalpolitikere og turisme-industrien
Lave en turismepolitik!
Opfordre til at se steder i Danmark frem for orangutanger på Borneo
Vandre- og cykelturisme frem for bilturisme

4. Hvilket ansvar kan DN som organisation påtage sig?
Uddanne flere naturguider
Arrangere kurser for de aktive
Skrive indlæg på diverse medier
Samarbejde med Friluftsrådet og Sportsfiskerforeningen m.fl.
Kampagner: Mere plads til naturen. Beskyttelse frem for benyttelse

5. Hvordan håndterer vi det stadigt stigende turistpres på natur, miljø og klima?
Zonering nødvendig – undersøgelser efterlyses om emnet!
Nudging – lede folk til at gøre det rigtige – coache
Code of Conduct – vise god adfærd i naturen – følg skiltningen
Hunde i snor - altid i naturen!
God skiltning: Tag hensyn
Infotavler – hvor må man ikke gå? - yngletid
Hvad kan man se i området?
Afgift på autocampere – øremærkes til natur
Afgift på overnatning – går til naturfremmende ting – Kurtaxe i Tyskland!
MTB-kørsel skal ikke tillades i den udstrækning, som det sker i dag
Store sportsevents bør ikke lægge beslag på værdifuld natur

Efter aftensmaden var vi på en guidet rundtur i Ribe by Night.
Lars Brinch Thygesen, konsulent for sportsfiskerforbundet, viste og fortalte om Ribe Å, der løber gennem byen inden den løber ud i Vadehavet. Vi så og hørte om spærringerne, der regulerer det faldende å-løb og om fiskenes vej fra hav til gydepladser.

Om aftenen hørte vi om nyheder og udviklinger fra flere nationalparker, naturparker og geoparker

Ekskursion til Mandø
Søndag morgen blev der smurt madpakker til ekskursionen på Mandø. Turen gik i biler til Vester Vedsted, hvorfra vi kørte i de traktortrukne vogne ud over Vadehavet ad Ebbevejen. Vejret var diset og fugtigt, så de store sværme af fugle holdt sig væk. Dog så vi strandskader og ryler,

På gåturen over Mandø fik vi fortællinger om historie, befolkning, det vigende befolkningstal og stærkt øgede turisme. Fra diget så vi sæler og græssende får. Naturkonsulent John Frikke fra sekretariatet ledte turen over øen.

Et sælsomt og fantastisk DN-træf i Vadehavet.