DN har etableret et IT-netværk. Netværket skal arbejde med brugen af de systemer, som afdelingerne anvender i sit interne og eksterne digitale arbejde med aktive, medlemmer, potentielle medlemmer, sekretariatet samt i arbejdet med medierne og borgerne som sådan.

IT-netværket skal samarbejde tæt med IT-afdelingen i sekretariatet for at sikre, at DN har og videreudvikler de bedst mulige systemer til det løbende arbejde, samt at de aktive i afdelingerne får mulighed for at få et tilstrækkeligt kendskab til systemerne til at anvendelsen af disse kan være bedste mulig.

Samtidig skal netværket gøre det muligt at alle der arbejder med de digitale systemer i DN's afdelinger kan dele erfaringer og gode idéer med hinanden og sikre at disse i åbenhed bliver fremført for DNs ledelse, inkl. Hovedbestyrelsen, i en form, så de kan prioriteres i DNs arbejde med den digitale strategi.

Arbejdet med de digitale værktøjer bliver ofte nedprioriteret i DN's lokale afdelinger, fordi der er så mange andre og vigtige sager at forholde sig til og også en generel modstand mod den digitale verden. Lokale sager synes vigtigere end intern vidensdeling, hjemmesider, medlemshåndtering, nyhedsbreve, brochurer og pressemeddelelser. Men tingene hænger sammen: Bedre sagsbehandling og større synliggørelse giver bedre sagsbehandling lokalt, giver flere medlemmer, giver flere aktive og giver dermed bedre forhold for Danmarks natur og miljø.

Netværkets formål og aktiviteter
Det er ønsket, at alle DNs afdelinger har mindst en repræsentant tilknyttet netværket, så netværkets Podio arbejdsrum kan benyttes som informationskanal om alle forslag til og aktuelle ændringer i de IT-systemer og digitale platforme, som afdelingerne er i berøring med og som forum for alle forslag til rettelser, forslag og ønsker til videreudvikling af de samme systemer.

For at gøre samarbejdet med DNs IT-afdeling og ledelse praktiserbar udpeger netværket repræsentanter til et IT-råd, som skal sparre med sekretariatet omkring systemerne og sørge for at afdelingernes systemer bliver inddraget under hele processen omkring videreudvikling og ajourførelse af DNs digitale systemer. IT-rådet sørger for at der stilles testpersoner til rådighed for test af ændringer i systemerne i alle dets faser.

Det er vigtigt for kvaliteten i afdelingernes arbejde, at repræsentanterne for afdelingerne aktivt arbejder med at sikre, at relevante aktive i afdelingerne får skaffet sig tilstrækkelig viden om systemerne til at kunne udføre deres arbejde for afdelingen. Dette kan ske gennem deltagelse i kurser i Naturens Universitet eller gennem anden lokal træning og vidensdeling med hjælp fra andre aktive, andre aktive i naboafdelinger, via afdelingskonsulenterne eller via indlæg på afdelings- eller regionsseminarer. Idéer og ønsker til dette kan fremføres via IT-netværket.

I forbindelse med større ændringer i IT-systemerne kan det være formålstjenligt at indkalde til egentlige fællesmøder for IT-netværket, hvor ændringer, forslag og idéer drøftes specifikt med baggrund i oplæg fra f.eks. IT-afdelingen i DN.

Forslag fremlagt for IT-netværket til diskussion d. 20. februar 2020.

Rolf Lehrmann, DN Sorø

Kontakt for yderligere oplysninger

Initiativtager:
Rolf Lehrmann, DN Sorø
rolf.lehrmann@gmail.com

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Tilmeld dig
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk