Brug oversigten nedenunder som inspiration til at iværksætte nye aktiviteter, engagere flere medlemmer - eller blot til at fordele arbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Natur- og plansager er emner, som alle afdelinger arbejder med. Det kan organiseres med lokalgrupper eller med emnegrupper.

Miljøsager kan være svære at gennemskue teknisk, og der er som regel færre af dem end natur- og plansagerne. Alt andet lige taler det for en mere centraliseret organisering. F.eks. omkring en kemiingeniør eller et andet fagligt kompetent medlem - som ikke nødvendigvis skal være medlem af afdelingsbestyrelsen.

Kulturmiljøet omfatter bl.a. fortidsminder. I mange afdelinger vil det være oplagt at arbejde med registrering af fortidsminderne og overvågning af, at de ikke kompromitteres. En "kulturmiljø-gruppe" vil ofte også kunne levere gode argumenter i de konkrete natur- og plansager.

Formidling af fredede områder er et oplagt emne for en afdeling af arbejde med – også for at profilere DN.

Fremtiden Natur i fremtidens kommune. Oprindeligt var det tænkt som de nye afdelingers "morgengave" til de nye kommunalbestyrelser. Men grundidéen er stadig bæredygtig – at DN kommer med en samlet vision for naturen i kommunen og på den måde får indflydelse ved at sætte dagsordenen.

En natur-direktiv-gruppe kan være en god ramme for arbejdet med Vandrammedirektivet og habitatdirektivet (Natura 2000) – som har meget stor betydning i Danmark. Det aktuelle arbejde med at udarbejde vand- og naturplaner er krævende og kan med fordel ske i et koordineret samarbejde med andre afdelinger.

DN's Svinebande kan være relevant i store afdelinger eller samråd med mange husdyrbrug. Det handler om faglig støtte og opbakning, og det handler om at være passende "fjernt" fra de ofte meget konfliktfyldte sager. Svinebanderne kan støtte sig til DN's landbrugsfaglige netværk.

Temaer om dyr og planter kan handle om sommerfugle, orkidéer, rovfugle, pindsvin, padder - hvad som helst, som interesserer og engagerer de lokale medlemmer. Mange arter/grupper af dyr og planter er indikatorer for naturtilstanden i kommunen. Derfor kan f.eks. et atlasprojekt for X-art/gruppe bidrage med vigtige lokale argumenter i de lokale natur-, plan- og miljøsager. Desuden er temaet som skabt til positiv, konstruktiv synliggørelse af afdelingen. Måske er kommunen også så heldig at være levested for ansvars-arter, som er sjældne på nationalt plan, og som kommunen derfor har et særligt ansvar for at passe på. Hop på vores Biodiversitet Nu-projekt, der løber frem til 2020.

Affald og genanvendelse er en "borger-nær" problemstilling, fordi alle bidrager til affaldet og alle kan bidrage til genanvendelsen. Derfor er det oplagt at afdelingen har en genbrugsgruppe, som både arbejder med formidling til borgerne og lobbyvirksomhed over for kommunen. Temaet er både vigtigt (fordi der er tale om et pænt stort miljøproblem) og velegnet til konstruktiv synliggørelse af DN lokalt. Desuden støttes det lokale arbejde omkring affald én gang årligt af "DN's landsindsamling – af affald". Det er en meget stor event, som engagerer over hundredetusinde af mennesker og skaber massevis at positiv medieomtale af DN.

DN's Bjørnebande bør være Kæmpebjørnekloens værste fjende overalt, hvor denne aggressive plante er en trussel mod den naturlige flora. Et mere oplagt emne for en arbejdsgruppe er svært at finde. Det er vigtigt for naturen. Det er positivt og meget synligt. Det indebærer såvel noget teoretisk (DN's traditionelt stærke side) som noget meget praktisk (DN's traditionelt svage side). Flere afdelinger har allerede omfattende erfaringer med bjørneklobekæmpelse, og DN's naturplejenetværk kan støtte med idéudvikling og inspiration. Lokalt kan det være andre såkaldt invasive arter, som er problemet – der er desværre nok at gå i gang med.

DN's Høslet-laug er samme type tema som Bjørnebanden: En ramme om nogle konstruktive, positive praktiske aktiviteter omkring en eng, som er ved at gro til. Hold-Heden-åben-gruppen er en afart af samme. Der kan trækkes på erfaringer og støtte fra DN's store Projekt Giv Naturen en Hånd.

DN's Kogræsserlaug er i familie med Høslet-lauget, men med den forskel, at der kommer et spiseligt produkt ud af det. Det er en ekstra fordel i forhold til at engagere mange menige medlemmer. Og det kan være anledningen til at danne en bredere naturplejegruppe. Der er masser af gode idéer hjælp at hente hos andre afdelinger, som har arbejdet med kogræsserlaug, og i DN' hæfte "Praktisk guide til kogræsserforeninger".

Spor i Landskabet går ud på at genoprette og formidle stier. Måske vil det være en god idé at etablere en "Adgang til naturen" gruppe, der overvåger overholdelsen af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om adgang og samtidig arbejder sammen med landbruget om konkrete spor i landskabet projekter.

Agenda 21 har det med at blive lidt højtflyvende. Måske kan det omsættes til jordnære initiativer, hvis det sker inden for rammerne af kommunes (lovpligtige) Agenda 21 strategi. Det kunne f.eks. ske ved at lukke et par energiske og idealistiske medlemmer af kommunalbestyrelsen ind i afdelingens Agenda 21 gruppe. Viden og inspiration fås fra DN's landsdækkende netværk for Lokal Agenda 21.

Arrangementer for medlemmer og potentielle medlemmer er "lette" og vigtige elementer i synliggørelsen af DN lokalt. Og ofte gode anledninger til at rekruttere nye aktive – husk at holde en lille peptalk under pauserne. Krible-krable-turen i maj og svampeturen i oktober er allerede fast tradition i mange afdelinger. Men hvad med en årlig "Nye medlemmers dag"? Og hvad med at arbejde specifikt og målrettet med at få afdelingens udbud af arrangementer til at understøtte afdelingens aktuelle projekter og mærkesager? Arrangementer kan bruges strategisk til at rejse folkestemninger og tænde ildsjæle. Afdelingens arrangementsgruppe kan få inspiration og gode idéer fra DN's Formidlingsnetværk.

Kommunikation trænger generelt til at blive højere prioriteret i mange afdelinger. En kommunikationsgruppe kunne tage sig af afdelingens interne kommunikation – bl.a. hjælpe de andre med at bruge fx Podio. Og organisere den eksterne – bl.a. holde styr på pressekontakter, ventende forespørgsler, billedarkiv og meget andet. Et selvskrevet medlem af afdelingens kommunikationsgruppe er afdelingens webmaster.

Rekruttering af nye aktive til afdelingen eller dens arbejdsgrupper bør være et højt prioriteret tema eftersom det er et stort problem i de fleste afdelinger. En rekrutteringsgruppe kunne f.eks. have følgende opgaver: Kontakte alle nye medlemmer for at høre om deres lyst til at yde et bidrag i en af arbejdsgrupperne eller eventuelt stille op til bestyrelsen. Beskrive "kompetenceprofiler" som måtte mangle i bestyrelsen eller i arbejdsgrupperne og lave "stillingsannoncer" på afdelingens hjemmeside. Holde opdaterede lister over potentielle emner, som kan headhuntes, når lejlighed og opgaver er til det. Hjælpe Arrangementsgruppen med at holde den årlige "Nye medlemmers dag".