I 1937 vedtog man i Danmark det første forbud mod reklameskilte i det åbne land. Det forbud har vi haft siden med enkelte ændringer. Det er et kategorisk forbud hvilket betyder, at der ikke kan dispenseres medmindre undtagelserne fra forbuddet er nævnt i loven. En afgørelsen kan i nogle tilfælde indebære et skøn, om et givet skilt hører til den ene eller anden kategori men er der uenighed kan afgørelsen indbringes for klagenævnet.

Hvad siger loven?

Forbuddet mod skiltning i det åbne land står i Naturbeskyttelseslovens § 21: "I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed".

Det gælder dog ikke for: 1) virksomhedsreklamer som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheder, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande, 2) skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v. der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. 3) trafikpropaganda 4) valgplakater, og 5) mindre oplysningsskilte om næringsdrift og virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel hertil fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej.

Endelig fastsætter loven, at kommunalbestyrelsen kan tillade reklamer på idrætsanlæg i det åbne land, herunder golfbaner. De nærmere regler for reklamer på idrætsanlæg samt punkterne 2) og 5) ovenfor, er fastsat i ”Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land”. Heri stilles bl.a. meget præcise krav til størrelse og udformning af de skilte, som kan tillades.

I bekendtgørelse står de krav som tilsynsmyndighederne skal stille til skiltningen. Reglerne for tilsyn, underretning og klage står i samme bekendtgørelse.

Det er kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn og håndhævelse med bekendtgørelsens overholdelse, herunder for reklamer på idrætsanlæg.

Vejdirektoratet er myndighed for skilte der ses fra en statsvej.

Myndigheden har de nødvendige midler til at håndhæve bestemmelserne. Myndigheden kan meddele påbud og hvis dette ikke efterkommes rettidigt kan tilsynsmyndigheden umiddelbart udføre arbejdet på overtræderens regning.

alt
Kirsten Grotum Sørensen Østerbye
Natur- og planrådgiver

Hvordan kan afdelingerne reagere?

Hvis der opstilles skilte og afdelingen mener skiltene skæmmer landskabsoplevelsen, er det første skridt, at få afklaret om det er det åbne land og hvem der er myndighed.

Med hensyn til vurderingen af om skilte er placeret i åbent land eller bymæssig bebyggelse, er det underordnet, hvilken planstatus det aktuelle areal har, om det er byzone, landzone, industriområde eller sommerhusområde er i denne forbindelse ligegyldigt. Placeringen bestemmes på baggrund af en objektiv vurdering af området. Det er ofte rimelig enkelt, at afgøre, om området kan karakteriseres som hørende til landskabet, eller om området mest er præget af byggeri og by.

Skilte der opsættes i et område der i lokalplan er udlagt til erhvervsområde, må kun opstilles i selve lokalplanområdet og den fastsatte maksimumstørrelse er 4 m2. Skiltene må ikke være belyste, reflekterende, bevægelige eller smykket med flag, produkter, genstande eller lignende iderigdom

Som med megen anden lovgivning indeholder skilteemnet muligheder for fortolkninger, vurderinger og skøn når det drejer som om de undtagelser der er i loven. Tilsynsmyndighedens afgørelse kan derfor være afhængig af myndighedens egen prioritering, administrationens måling af skiltestørrelse, vurdering af farvevalg etc. Og det er forskelligt fra kommune til kommune om der er tale om et aktivt tilsyn, eller om tilsyn primært sker, hvis borgerne henvender sig.

Anmeldelse af eventuelt ulovlig skiltning

Er der et skilte i det åbne land som opleves som skæmmende eller dominerende kan det anmeldes til kommunen eller anden myndighed. En klage over et skilt skal være skriftlig og helst på mail. Vedlæg gerne et kort med angivelse af skiltets placering og et foto. Vær forberedt på at anmelderens identitet bliver oplyst til skiltets ejer.

Inden en klage sendes, er det en god ide at undersøge, om skiltet er opsat i et område der visuelt giver indtryk af åbne land? Husk at områdets planstatus er underordnet. Undersøg også om skiltet kan tænkes at falde ind under de undtagelser, der fastsættes i lovens stk. 2 eller 3 eller i bekendtgørelsen. Disse vurderinger kan med fordel skrives ind i anmeldelsen til kommunen.

I øvrigt

Vejdirektoratet og statsveje
Anmeldelser vedrørende muligt ulovlig skiltning langs statsvejene sendes på e-mail vd@vd.dk til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K. Tlf. 72 44 33 33.