Behovet for en fokuseret indsats mundede i 1992 ud i en handlingsplan for fredninger. Med handlingsplanen blev de daværende hovedaktører på fredningsområdet – DN, amterne og Skov- og Naturstyrelsen – enige om at opstille en række kriterier for prioritering samt en række konkrete områder der hver især blev proiriteret ud fra de interesser og trusler der var i områderne. Da der i de senere år har været et stigende ønske hos myndighederne for en yderligere fokusering af fremtidens fredningsindsats udgav fredningsmyndighederne sammen med DN i 2005 i fællesskab Handlingsplan for fredning, som var opfølgningen på planen fra 1992. Denne handlingsplan opererede ikke med konkrete geografiske områder, men havde alene nogle overordnede kriterier for, hvornår fredning bør komme på tale. Opfølgningen på denne handlingsplan kom så i 2013, hvor Miljøministeriet, KL og DN i fællesskab udgav Handlingsplan for fredning 2013. Den viderefører princippet om at overordnede kriterier bør styre prioriteringen af fredningssagerne.

DN har i modsætning til de myndigheder, som har ret til at rejse fredningssager, spillet en særlig rolle. Man kan populært sige, at foreningen fortsætter hvor myndighederne stopper. Uden foreningens indsats ville en lang række naturområder i dag være bebyggede, opdyrkede eller på anden måde ændrede til skade for de natur- og landskabsværdier de indeholdt. Det gør foreningens indsats helt speciel.

Da presset for nye fredninger er langt større end ressourcerne hertil, besluttede DN’s forretningsudvalg i 2006, at fredningsarbejdet fremover skal ske efter en fastlagt strategi, som på den ene side respekterer den handlingsplan, som DN har lavet sammen med fredningsmyndighederne, og på den anden side afspejler DN’s særlige rolle. Strategien præciserer mål, principper og kriterier for DN’s fredningsarbejde med henblik på at prioritere de mange forslag til nye fredningssager og sikre, at ressourcerne til fredningsformål anvendes optimalt. Strategien revideres løbende ca. hvert 5. år. For tiden har vi en fredningsstrategi for perioden 2022-30.

Strategien fastslår, at det overordnede mål med DNs fredningsarbejde er at beskytte, forbedre og genskabe Danmarks vigtigste naturværdier gennem en varig beskyttelse, og at sikre befolkningens adgang til naturen. De konkrete mål for fredningsarbejdet er de formulerede mål i den til enhver tid gældende aktivitetsplan.

Læs mere

Handlingsplan for fredning
(pjece fra Naturstyrelsen, KL og DN)

DNs fredningsstrategi 2022-2030