Hvor mange fredningssager er i gang?
Der rejses i gennemsnit 4-6 fredningssager om året, hvor DN enten har rejst sagen alene, eller sammen med en kommune og/eller Miljøstyrelsen. DN’s aktiviteter på fredningsområdet fastlægges i de årlige aktivitetsplaner.

Hvor mange fredninger gennemføres?
I 2022 blev 5 fredningssager gennemført i fredningsnævnene, mens der blev endeligt afsluttet 3 fredningssager af fredningsnævnene eller Miljø- og Fødevareklagenævnet. Af de sager der vindes i fredningsnævnene går mere end 2 ud af 3 videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet enten fordi erstatningen er på over 500.000 kr. eller fordi fredningsnævnets afgørelse bliver påklaget.

Tidligere kunne visse sager trække ud i op til mange år. Det skyldtes primært sagsbehandlingstiden hos fredningsnævnet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for fredningssager i fredningsnævnene er ca. 2,5 år. I Miljø- og Fødevareklagenævnet verserer sagerne generelt i lidt kortere tid, inden der træffes en afgørelse.

Hvad koster fredningerne?
En fredningserstatning skal godtgøre ejerne deres tab for de gennemførte fredningsbestemmelser – altså afspejle nedgangen i ejendommens handelsværdi på grund af fredningen. I forhold til andre virkemidler, så som offentlige opkøb af naturområder, betaler man ved fredning kun for de reelle rådighedsindskrænkninger - fredning giver på den baggrund mest miljø for pengene.

75 % af fredningserstatningerne betales af staten, resten dækkes af kommunen. Ved fredninger der hovedsaligt har betydning for en eller flere kommuner, kan fredningsnævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at den eller de pågældende kommuner betaler en større del af fredningserstatningen. Ved fredninger af national betydning eller medfører udgifter der er større end 2 mio. kr. kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at staten skal afholde indtil ni tiendedele af erstatningen.

Udgifterne til fredningserstatninger varierer fra år til år. Fra 2004-11 er der samlet udbetalt 74,9 mio. i fredningserstatninger, hvilket er 9,4 mio. årligt. Erstatningerne dækker også de sager, som DN ikke har været involveret i.

DN blander sig af princip ikke i erstatningsfastsættelsen i fredningssager, men i forbindelse med sagernes rejsning er vi forpligtet til at udarbejde et omkostningsoverslag efter nærmere regler (budgetoverslag).