Pesticider i aktive vandværksboringer

10. november 2021, opdatering af notat fra 30.05.2021

Notat udarbejdet af Walter Brüsch, Danmarks Naturfredningsforening, wb@dn.dk

DN's kampagne om vandboringer bygger på korrekte tal
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) beregninger af fundandel i aktive vandværksboringer bekræfter de tal, som DN beregnet i starten af ​​2021.

GEUS har, ved et Interessentmøde om NOVANA-rapportering den 9. november 2021, publiceret, hvor mange aktive vandværksboringer, der er fundet pesticider i, i 2020.

GEUS tal for fundandele er 51 procent og 14,4 procent større end grænseværdien, mens DNs tal er 51,8 og 12 procent. Det fremgår, at GEUS og DNs tal for 2020 stemmer overens, dog er DNs tal for fundandele over grænseværdien lidt under GEUS tal. I en opgørelse for 2021 har DN brugt tal fra GEUS database, og desværre viser disse, at der i de førte 8 måneder i 2021 var pesticidrester i 63 procent af de analyserede drikkevandsboringer.

DN og de to vandværksorganisationer, Danske Vandværker og Danva har skrevet et bekymringsbrev til Statsministeren, fordi forsyningssikkerheden for leje drikkevand er i fare, hvor det foreslås at der oprettes grundvandsparker, hvor man ikke må bruge pesticider i de områder, hvor drikkevandet dannes.

Problemet er, at Miljøstyrelsen tidligere og stadig godkender, at der nedvaskes pesticiddrester i koncentrationer der i gennemsnit overholder grænseværdien (0,1 mikrogram/liter) i den samlede nedsivningsmænge på årsniveau. Det betyder, at alt drikkevand i Danmark under arealer der sprøjtes, vil komme til at indeholde stadig flere giftrester, fordi pesticider nedvaskes fra marker og andre steder, hvor disse stoffer anvendes. Der er derfor behov for et nyt godkendelsessystem der ikke tillader at grundvandet forurenes.

I GEUS opgørelser af fundandele for aktive vandboringer og grundvandsovervågningen, GRUMO, ses, at der nu er fundet pesticider i 72,4 procent, og at fundandelen over grænseværdien var overskredet i 39 procent. Disse tal viser desværre også, at der findes pesticider i alt grundvand dannet under arealer, hvor disse stoffer har været anvendt, og at disse stoffer kan forventes fundet i det dybe grundvand. Her skal man huske på, at det grundvand der indvindes i dag er 20-30-40 år gammelt og ældre endnu - og det er derfor ofte de gamle stoffer, der findes i drikkevandet og ikke så mange godkendte stoffer i vandværkernes råvand, endnu.

> Læs hele notatet her

På ovenstående tabel fra GEUS (Interessentmøde, NOVANA-rapportering 2021, 9. november 2021) ses, at der findes DMS i vandværkerne og det er et stof, som har været anvendt indtil for nyligt i træbeskyttelse, men også tidligere ved bær og frugtproduktion .

DPC er et nedbrydningsprodukt som stammer fra roeproduktion og derfor et leje landbrugspesticid.

BAM er et totalafrydningsmiddel som findes mange steder ogsaa i private brønde, hvor stoffet har været anvendt på befæstede (gårdspladser) arealer.

Og så er der de godkendte azoler, svampemidler, hvis nedbrydningsprodukt 1,2,4-triazol, nu findes i stigende omfang i GRUMO. Der er tale om en fungicid som i dag især anvendes i korn og som bejdse. Dette stof findes i overvejende grad i de øverste 10-20-30 meter af grundvandet, og derfor findes det ikke endnu i drikkevandsboringerne som indvinder fra dybere niveauer. Bentazon er også godkendt i dag.

GRUMO er et varslingssystem for indvindings boringer, hvorfor azoler burde forbydes med det samme.

> Læs mere om grundvand

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43

Kort fortalt

Desværre er problemet for vandværkerne, at man ikke længere kan lukke drikkevandsboringerne, fordi man ikke har nok rene boringer. Derfor fortynder man sig i dag ud af problematikken. Hvis værkerne skulle lukke alle de forurenede boringer ville mange store byer løbe tør for drikkevand. Så det drikkevand vi drikker i dag er desværre med pesticidrester.