Danmarks Naturfredningsforening kan klage over kommunernes miljøgodkendelser af husdyrbrug. Foreningen vil som oftest klage over husdyranlæggenes påvirkning af naturen hvis grænserne for ammoniak-depositionen på den nærliggende natur overskrides, og hvis der placeres nye landbrug uden tilknytning til eksisterende landbrug.

Husdyranlæggene påvirker også omgivelserne med for eksempel lugt, støj og transport. Det er forhold, der er relateret til nabogener, og ikke noget, som Danmarks Naturfredningsforening klager over. Derudover er der emner, som kvælstof, fosfor mv., som vi ikke kan klage over, da udbringningsarealerne reguleres gennem generelle regler (se mere nedenfor), men vi arbejder med det i andet regi.

Husdyrbrugsloven blev i 2017 ændret med virkning fra 1. august 2017. Loven er på en række punkter ændret i forhold til den tidligere lov.

For det første er husdyrbrugenes udbringningsarealer ikke længere omfattet af miljøgodkendelser eller tilladelser for husdyrbrug. Arealerne reguleres nu udelukkende af generelle regler.

For det andet opgøres husdyrbrugets størrelse ikke længere i antal dyreenheder (DE). Husdyrbrugs størrelse bestemmes nu af produktionsarealets størrelse (m²), omtalt som stipladser.

Vi har lavet en introduktion, hvor du kan læse om den nye regulering af husdyrbrug. Ligeledes har vi lavet en kort klagevejledning til lokale sager på området. Begge kan ses her på siden.

Derudover har vi her på siden lagt en vejledende oversigt over naturtypernes tålegrænser for ammoniak.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver

Danmarks Naturfredningsforenings landbrugspolitik

Læs landbrugspolitik