Der mangler plejeplaner for de fredede områder

Det koster tid og penge at pleje og vedligeholde et fredet areal. Men en beskrivelse af en plejeplan er et godt sted at starte for at få et overblik over, hvad der skal til for at vedligeholde en fredning. Det behøver ikke være hverken rasende dyrt eller særlig besværligt.

Hvad kan vi gøre lokalt for at styrke fredningerne?

I kan danne jer overblik over om fredningerne i jeres kommune har plejeplaner. Hvis ikke kan I kontakte kommunen og foreslå en plejeplan for navngivne fredninger. Måske har I selv forslag, I kan sende til kommunen som diskussionsoplæg?

I kan også skrive debatindlæg i lokalavisen om manglende plejeplaner for Danmarks fredede områder. De manglende plejeplaner er en af konklusionerne på den netop overståede gennemgang af alle landets egentlige naturfredninger. Formålet var at undersøge, hvor mange der lever op til IUCNs kriterier for fredning.

I jeres debatindlæg kan I komme inde på, at Miljøministeriet har ansvar for indberetning af fredet natur i Danmark til IUCN, som er den internationale naturfredningsorganisation; World Conservation Union. På denne baggrund blev 1843 fredninger i 2010 indberettet til IUCN – et tal der var renset for småfredninger som store sten, alléer, kirkeomgivelser mv., og derfor allerede var en delmængde af landets 4-5000 fredninger.

Sidste år modtog Miljøministeriet imidlertid kritik af sin indberetning i 2010, idet mange af de 1843 indberettede egentlige naturfredninger slet ikke alle lever op til IUCNs kriterier for fredet natur.

Derfor er de 1843 fredninger nu blevet gennemgået igen for at se, hvor mange af dem, der lever op til IUCNs kategorier og kriterier for beskyttet natur. Den nye gennemgang viste desværre, at kun 378 fredede områder lever op til IUCNs kriterier. Et sølle tal i lyset af at langt flere fredninger rent faktisk har som formål at beskytte og forbedre naturværdier.

Nogle af de fredninger, der ikke er sluppet gennem nåleøjet hos IUCN, er fredede parker i byerne, Høje Møn, Himmelbjerget, Amager Fælled, Skejten, Tisvilde, Trelde Næs, Paradisbakkerne, Alstrup Krat og mange flere. En af grundene kan være, at der ikke er en (kendt) plejeplan.

På den baggrund kan I opfordre til, at der snarest gennemføres et tjek på samtlige fredninger inden for kommunerne, dels for at sikre, at der er ambitiøse plejeplaner for alle fredede områder, som klart udmønter fredningens formål i det omfang, fredningen sikrer adgang til dette, og dels for at sikre, at allerede eksisterende plejeplaner findes offentligt tilgængelige på nettet.

Vi vil samtidig opfordre til løbende at følge op på kommunernes arbejde med plejeplaner, så flere fredninger i de kommende år lever op til IUCNs kriterier for naturfredninger. Det vil ikke kun se godt ud for myndighederne, men også være en gevinst for alle de fredede områder, der i dag savner naturpleje.

alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22

Hvad er IUCN?

IUCN, International Union for Conservation of Nature, international naturbeskyttelsesorganisation, grundlagt 1948 med hovedkontor i Schweiz. Organisationen udgiver rødlister over truede dyre- og plantearter og oversigter over verdens store naturparker.

IUCN har både regeringer, officielle institutioner og private organisationer, bl.a. Danmarks Naturfredningsforening som medlemmer.