Grejbank til vands og til lands

I DN Sønderborg laver en gruppe af ældre aktive ture målrettet familier med børn og børnebørn, hvor de formidler viden og skaber interesse for natur og miljø ved at komme direkte i kontakt med spændende dyr, fossiler og selv prøve at fange mus, insekter eller krabber og lave naturmad af vilde planter. Gruppen har fået bevilget knap 60.000 kr. til indkøb af en masse grej til formidlingen: Til ture ved havet har man fået penge til fiskestænger, waders, snorkelsæt og fiskenet. Til ture i ferskvand får man robuste plancher med vanddyr, prøvetager til bundprøver, bakker til fremvisning af dyr og batteridrevet stereolup. Til ture i det åbne land og parker får man en batteridrevet megafon, GPS’er til registrering af særlige dyr og planter, gode knive til snitning af fx pilefløjter, save og hamre til bygning af fuglekasser eller huler, robuste plancher over smådyr, sommerfuglenet og insektfælder. Og til ture med sten og geologi som tema kan man nu købe et antal hakker og stereolup til at kigge på fossiler.

Undervandsdrone til formidling af havets dyr og frugter

En gruppe pensionister fra Landsforeningen Levende Hav og DN med et livslangt kendskab til havet, biologi, fiskeri og tilstand vil fortælle og formidle om havets tilstand, flora og fauna, muligheder og problemer. De har fået bevilget 70.000 kr. til en undervandsdrone, der filmer havets tilstand og mangfoldighed, samt udstyr til at fange og indsamle havdyr, tang, alger mm til udstilling i små akvarier og vandbaljer, som man må røre, og til visning i mikroskop og på plancher, så man kan lære om havets og strandens natur- og dyreliv. Folk kan være med til at styre dronen og følge med på skærmen, samle op og kigge på små ting i mikroskop, røre ved og smage på havets frugter og selv være med til at tilberede fisk, muslinger, tang oa. Undervandsdronen bliver brugt på kutteren M/S Anton bla. ved Naturmødet, Folkemødet, i børnenes sommerferie og på Naturens dag.

Naturperler på video

I DN Favrskov vil en gruppe seniorer fremstille en række videoer, der fortæller om nogle af Favrskovs vigtigste natur og landskabsområder, så flere får øjnene op for områdernes natur og inspireret til en kort eller længere vandre- eller cykeltur ude i landskabet. Der er blevet bevilget 70.000 kr. til videooptagelserne, som hovedsageligt vil foregå i løbet af 2019. Efterfølgende redigering og færdiggørelse forventes at finde sted vinteren 2019-2020, og de færdige videoer vil blive præsenteres på et offentligt møde i 2020. Kommunen, institutioner, foreninger vil blive inviteret til præsentationen af det færdige projekt, som vil blive tilgængeligt via nettet, så de kan blive til glæde for alle.

Affaldshappere til de ældre

I DN Køge har man fået bevilget 5.000 kr. af VELUX FONDEN til indkøb af ”affaldshappere” til ældre borgere, der gerne vil være med til at holde naturen ren for affald – både ved DN’s store affaldsindsamling, men også løbende gennem året. I år var der ca. 1000 personer i Køge Kommune, der frivilligt indsamlede affald, og specielt mange ældre 60+, der ofte spørger, om de kan få en affaldshapper med hjem, så de også kan indsamle affald på andre tidspunkter. Det har de nu fået mulighed for - til glæde både for naturen og for de ældre medborgere.

Lommelygte til flagermus-ture

Frivillig nationalpark-guide vil gerne afholde guidede flagermusture ved Lyngholm/Hvidbjerg Å ved Svankjær i Thy, hvor flagermusene fouragerer ved efter solnedgang. Grundet skove på begge sider af åen, er her altid læ og derfor flagermussikkert. Flagermusene kan i skumringen ses uden lys, men der er behov for en god lommelygte, når mærket falder på, og flagermusenes aktiviteterne øges. Det har hun fået bevilget 3.400 kr. til at købe. Turene tilbydes både gæster i Nationalpark Thy og fastboende i Thy for at udbrede kendskab til og forståelse for det fredede pattedyr.

Kornets vej fra jord-til-bord

Herluflille Møllelaug i Næstved Kommune har siden 2004 restaureret den gamle mølle, så den nu fremstår i sin oprindelige skikkelse. Møllelauget inviterer spejdertroppe og skoleklasser i aldersgruppen 6-14 år til en oplevelsesdag på og omkring møllen, hvor de vil vise kornets vej fra jord-til-bord – det vil sige hele processen med korn, der høstes, males til mel, som laves til brøddej, som vi bager over bål. Til det har man fået 5.400 kr. til indkøb af korn, annoncer, stegepander med stang.

Gardenhood - et økologisk havenetværk

Gardenhood er et havenetværk med tilknytning til Praktisk Økologi, der har fået stillet et areal til rådighed af Geografisk have i Kolding, hvor de har aktiviteten Gardenhood. Gardenhood er et lærings- og aktivitetstilbud med det formål at skabe fællesskab og læring om at dyrke økologisk køkkenhave og samtidig komme ud over havelågen ved fremme af økologien og bæredygtig husholdning ved at lave formidling til havens gæster og invitere til konkrete arrangementer i løbet af vækstsæsonen. Deltagerne udfører praktisk arbejde i form af såning, lugning, vanding og alle øvrige opgaver knyttet til økologisk drift af en køkkenhave. Sammen hjælper man hinanden med at løse de konkrete opgaver i køkkenhaven og lærer, hvordan en økologisk køkkenhave uden brug af kemi og kunstgødning bliver til. Gardenhood har af VELUX FONDEN fået bevilget 25.000 til årskort til Geografisk Have, frø og planter, materiale til plantekasser samt skiltning, formidling og reklame.

Fuglegruppe får kasser og kamera

I Mariagerfjord Kommune har Fuglegruppen fået bevilget 34.000 kr. til alt fra reb og krydsfiner til laptop og vildtkameraer. Med pengene fra VELUX FONDEN vil Fuglegruppen lave byggesæt til mindre redekasser, som de vil uddele til børn og voksne sammen med en vejledning, så familierne ved, hvor de skal sætte kasserne op, når de har samlet og malet dem. Der vil både være fuglekasser til huleboende fugle som mejser, spurve og stære samt åbne kasser til fluesnapper, rødkælk, rødstjert og vipstjert. Fuglegruppen vil også selv opsætte redekasser til større fugle samt flagermus og egern. Gruppen dokumenterer placeringen og fuglenes brug af kasserne de efterfølgende år – både ved tilbagemeldinger fra dem, der har fået opsat redekasser, ved udlån af vildtkamera samt ved undersøgelser af kasserne med et specialbygget kamera på teleskopstang. Resultaterne bliver offentliggjort gennem løbende presse og videofilm.

Virksomheder øger biodiversiteten

Aktive seniorer i DN Allerød og Allerød Fuglegruppe vil øge biodiversiteten ved at give plads til naturen på virksomheders arealer. I foråret vil de frivillige seniorer, som har stor faglig viden og ekspertise indenfor biodiversitet i praksis, besøge de rekrutterede virksomheder for planlægning af omdannelse af arealerne, enten ved at lade stå til, plante, så, udsætte græssere, opsætte redekasser, lave kvasbunker og andet. Frivillige vil herefter så og plante hjemhørende arter (vilde urter, træer og buske) på arealerne samt bygge redekasser, som opsættes. Projektet har fået bevilget 13.000 kr. af VELUX FONDEN primært til planter og redekassematerialer. I løbet af sommeren og sensommeren vil de aktive seniorer dokumentere effekten af tiltagene ved besøg på arealerne. Og efter sommeren vil der blive fulgt op hos virksomhederne, og der vil blive udarbejdet en evaluering, som muligvis kan være til inspiration for andre afdelinger.

En trailer til turgrej

I DN Vejen afholder de aktive flere arrangementer i løbet af året f.eks. Skovens dag, De vilde blomsters dag, Naturens dag og 12 buketture. I den forbindelse ville de gerne købe en trailer til det nødvendige indhold, så de kan have alt med, når de kører ud i naturen og laver et arrangement. Andre kan også låne traileren, som på den måde kommer til at fungere som grejbank. I forvejen har afdelingen en Naturens Kuffert med bestemmelsesduge, naturnøgler, billeder i A3 og A4 af fugle, insekter, sommerfugle og planter, sorteringsbakker, akvarier, slagnet, insektsuger, vandkikkert og diverse spil. DN Vejen har fået bevilget 22.000 kr. fra VELUX FONDEN til en trailer, et foldetelt – og desuden en Bålkuffert med diverse grej til bål, der sammen med Naturkufferten kan transporteres direkte ud til arrangementerne.

Træer til gavn for biodiversitet, luftkvalitet og klima

18 aktive ældre vil i Esbjerg plante træer i samarbejde med kommunen. De har fået bevilget 70.000 kr. primært til indkøb af træer til udplantning på plejehjem, skoler og andre offentlige institutioner og ejendomme samt langs gader, i parker og andre grønne arealer. Projektet fremmer aktive ældres deltagelse i meningsfuldt arbejde i et socialt fællesskab, hvor de gør en nyttig indsats for sig selv og andre – ikke mindst deres børn og børnebørn, som inviteres med til træplantningsarrangementerne.

Til kamp mod den invasive mårhund

Jægerrådet og DN i Ikast-Brande kommune har indledt et samarbejde om bekæmpelse af Mårhund. Mårhunden er en invasiv art, som udgør en stor trussel mod især jordrugende fugle, eksempelvis traner, og som er en stærk konkurrent til ræv og grævling, især fordi den yngler så hurtigt. En gruppe har derfor fået bevilget 45.000 kr. til indkøb af fælder, kameraer og lokkemad. Fælderne skal opstilles på steder, hvor der er observeret Mårhund under vejledning af én af miljøstyrelsen udpegede mårhundejægere. De tilses af frivillige, og kameraerne opsættes ved fælderne med direkte transmission til den persons mobiltelefon, der har ansvaret for den pågældende fælde.

Naturfag i rampelyset

En DN-gruppe af pensionerede undervisere ønsker at spille en markant frivillig delrolle i et undervisningsprojekt på Melby Overdrev. Projektet vil give et større antal skoleelever en dybere forstående for naturen og biodiversiteten og bringe elevernes viden op i en anden liga. VELUX FONDEN har bevilget 50.000 til at indrette et mobilt feltlaboratorium med udstyr til artbestemmelse bl.a. ved hjælp af digitale teknologier. Det skal pakkes i en specialindrettet lukket trailer, der rummer udstyr nok til at 60-70 elever kan være aktive på samme tid. Naturfagslærere booker det mobile feltlaboratorium og kører ud til særlige ”hotspots” i kommunen og bedriver undersøgende undervisning i naturen. DN Halsnæs vil deltage i og følge oplæringen i brugen af udstyret, så DN også kan gøre brug af det i frivillige aktiviteter.

Naturunivers med shelters

I Kollund vil en gruppe aktive pensionister skabe rammerne for gode naturoplevelser for denne og næste generation. Gruppen har 12 ha. uudnyttet jord, hvor de vil etablere ”Kollund Naturunivers”. Et attraktivt rekreativt naturområde med muligheder for friluftsliv og læring, med kvalitetsnatur indeholdende skov, bærbuske, frugttræer, spiselige planter, vand og dyreliv, og med naturstier og et primitivt opholdsområde med bålhytte, shelters og bålsteder. Her vil dagplejemødre, vuggestue- børnehavebørn og ikke mindst skoleelever kunne skabe udviklings- og læringsrum, og desuden skal området appellere til aktive pensionister, der ønsker motion og samvær med børnebørn omkring naturglæde og ansvar for at passe på vores natur. VELUX FONDEN har bevilget 50.000 kr. til borde og bænke og shelters.

Naturplejeagenter i sommerhusområder

Naturen i sommerhusområderne i Odsherred får et løft og bliver mere vild med VELUX FONDENs bevilling på 12.000 kr. til uddannelse af et korps af frivillige naturplejeagenter. DN Odsherred vil invitere interesserede seniorer til at deltage i et orienteringsmøde samt to træningssessioner, hvor de kan lære/træne en række basale kompetencer i naturpleje. De væsentligste pointer vil blive sammenfattet i en pjece som gøres tilgængelig på afdelingens hjemmeside, og alle sommerhus-grundejerforeninger vil få tilbud om gratis besøg af naturplejeagenterne via diverse kanaler. Her vil der blive lagt op til at naturplejeagenterne besøger mindre grupper af sommerhusgrundejere ved hvert besøg.

En have som ramme for naturformidling og fællesskab

Foreningen Tvis Mølle Have er en forening med ca. 25 frivillige, hvor langt størstedelen er seniorer over 65 år, som ønsker at skabe en formidlingshave og at være et socialt fællesskab, der giver mulighed for at være aktive i naturen, aktiv i haven og aktiv i forbindelse med afholdelse af aktiviteter, der giver andre mulighed for social kontakt og friluftsliv. Haven er til læring og formidling om bl.a. planter og deres egenskaber. Her er fokus på biodiversitet med plads til bier og insekter og masser af vilde blomster. Haven, der stimulerer sanserne med farver, dufte, lyde, former og materialer vil ligeledes kunne bruges i en lang række forløb bl.a. rehabilitering eller i relation til ældre med f.eks. demens. Med 65.000 kr. fra VELUX FONDEN kan man nu bla. købe haveredskaber, skilte, bord-bænkesæt, kompostbeholdere og anlægge skolehaver.