DN’s Planfaglige Udvalg har til opgave at rådgive DN’s hovedbestyrelse, at bistå foreningen ved løsningen af konkrete opgaver, samt at følge og vurdere den løbende udvikling inden for det planfaglige område.

Fagområdet for Planfagligt Udvalg dækker den igangværende og forestående offentlige planlægning.

Udvalgets sekretær:
Hvis du vil vide mere om udvalgets arbejde, kan du kontakt Nina Larsen Saarnak.

Medlemmer:

Lone Kristensen, Formand
Lone Kristensen er ansat som lektor ved Københavns Universitet, Forskningscenter Skov og Landskab. Lone Kristensen har siden 1993 arbejdet indenfor fagområdet landskabsforvaltning, og har primært været beskæftiget med forskningen vedrørende jordbrugslandskabets udvikling, herunder udviklingen i landbrugspolitikken og miljø og landskabsreguleringen målrettet jordbrugslandskabet. Hun har derudover arbejdet indenfor regionplanlægningen, dens udvikling og implementering. Lone er desuden medlem af DN Gentofte.

Peder Agger, Næstformand
Peder Agger er uddannet fiskeribiolog fra 1966 og arbejdede som sådan til 1972. Herefter fulgte en ansættelse som lektor i miljøbiologi ved Institut for Miljø, Teknologi og Samfund. Fra 1987-94 var han chef for Naturovervågningskontoret i Skov- og Naturstyrelsen, hvorefter Peder Agger vendte tilbage til RUC som professor i miljøplanlægning. Peder Agger har været medlem af Naturfredningsrådet i 8 år, og i 4 år af Naturrådet, som rådgav miljøministeren. Peder Aggers faglige fokus er naturforvaltning og naturpolitik.

Axel Bendtsen
Axel Bendtsen, er pensioneret arkitekt og planlægger. Han har gennem en lang karrierer i miljøministeriet indgående kendskab til ministeriets samlede områder – natur, miljø og planlægning. Han har i sit virke særligt haft fokus på samspil mellem erhvervsudviklingen i by og land, udviklingsprægede aktiviteter og Hovedstadsområdet. Han har arbejdet med fredningsplanlægning, nationale naturområder, kystbeskyttelse, bæredygtig udvikling, VVM og strategisk miljøvurdering, kommunalreform og grøn omstilling.

Michael Nørgaard
Michael Nørgaard er uddannet Cand. techn. soc., og er ansat som projektleder og redaktør i Dansk Byplanlaboratorium. Han har en omfattende og bred planfaglig og ledelsesmæssig erfaring fra teknik og miljøområdet, efter 15 år i kommunale tekniske forvaltninger. Han har fokus på tværgående viden og formidling i krydsfeltet mellem politik og faglighed, særligt med afsæt i viden om vand og klimatilpasning, mobilitet/trafik samt en række øvrige områder.

Ole Damsgaard
Ole Damsgaard er uddannet kulturgeograf. Han har arbejdet med regionplanlægning, kommuneplanlægning og anden planlægning på både dansk og Europæisk niveau, og blandt andet været direktør for Dansk Byplanlaboratorium og for Nordregio i Stockholm. Han har desuden arbejdet i EU med perifere, tyndt befolkede områder og Arktis, og undervist i faget European Spatial Planning. Hans fokus har primært været på kulturlandskabernes dynamik i relationen mellem menneske og natur, og i det internationale arbejde på EU-politik og Europas rumligt funktionelle udvikling. Aktuelt er han næstformand i DN København og formand for DN’s Samråd Storkøbenhavn.

Jens Erik Larsen
Jens Erik Larsen er uddannet civilingeniør i 1977 fra DTH med speciale i trafik- og byplanlægning. Efterfølgende har Jens Erik Larsen været involveret i diverse medieuddannelser, og har beskæftiget sig med U-landsforhold. Siden 1982 har han udført konsulentarbejde om planlægning af friluftsliv og især cykelruter fra Idéværkstedet De Frie Fugle, og fungerer bl.a. som koordinator for et Europæisk cykelruteprojekt.

Susanne Ogstrup
Susanne Ogstrup er Uddannelsesleder for en række grønne erhvervsuddannelser på Roskilde Tekniske Skole, hvor natur og bæredygtig produktion er centrale omdrejningspunkter. Susanne har tidligere været ansat som leder af Videncenter for Park og Landskab på Københavns Universitet og undervist i bl.a. landskabsarkitektur, borgerinddragelse og naturforvaltning samt været tilknyttet forskningsprojekter i ”åben land planlægning”. Susanne har et indgående kendskab til Danmarks Naturfredningsforening dels gennem sine frivillige aktiviteter og dels gennem sin tidligere ansættelse i foreningen. Her arbejdede hun med lokale sager inden for plan- og natur- og miljøbeskyttelseslovgivningen, fredningssager, klimatilpasning og organisationsudvikling. Siden 2017 har Susanne været medlem af Planklagenævnet med særlig viden om natur- og miljøforhold.

Henrik Præstholm
Henrik Præstholm er uddannet landinspektør fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, og har gennem mange år arbejdet med naturbenyttelse kontra naturbeskyttelse i bl.a. Ribe Amt. Henrik Præstholm har desuden haft sekretariatsfunktion for Jordbrugskommissionen og råstofadministration. I dag er han pensioneret fra en ledende stilling i Ribe Amt. Henrik Præstholm har været formand for Det Grønne Råd, observatør i Landsbyrådet og har siddet som amtets repræsentant i Det Faglige Kulturmiljøråd for Ribe Amt. Henrik Præstholm er i øvrigt medlem af DN Esbjerg.

Keld Koustrup Sørensen
Keld Koustrup Sørensen er uddannet miljøplanlægger fra Roskilde Universitetscenter i 2004 med speciale i naturforvaltning og landbrug. Efterfølgende har han været ansat i Vestsjællands Amt og Miljøministeriets Miljøcenter i Århus, hvor han har beskæftiget sig med regionplanlægning og tilsyn med kommune- og lokalplaner, enkeltsager efter naturbeskyttelsesloven mv. I dag er Keld Koustrup Sørensen ansat som naturmedarbejder i Brønderslev Kommune, hvor opgaverne bl.a. består i sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven og tovholderfunktion på Vand- og Naturplaner i kommunen.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 38
  • Om forfatter

    Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning

Referater

Kan fås ved henvendelse til udvalgets sekretær.