Udvalget mødes ca. fire gange om året samt deltager i løbende elektroniske høringer.

Formand: Peter Esbjerg, kontaktinformation.

Udvalgets sekretær
Hvis du vil vide mere om udvalgets arbejde, kan du kontakte Therese Nissen.

Medlemmer

Anita Pedersen
Faglige kompetencer: naturgenopretning, naturpleje, ornitologi, botanik, terrestrisk økologi, formidling, konflikthåndtering, naturbeskyttelsesloven

Axel Frederik Møller
Faglige kompetencer: Botanik, jordbundskemi og dennes relation til vegetationen, praktisk naturpleje

Chr. Ebbe Mortensen
Faglige kompetencer: Naturforvaltning: pleje/genopretning, overvågning, administration af NBL, planlægning, fredning.

Flemming Thorning-Lund
Faglige kompetencer: Botanik (karsporeplanter), fredningsarbejde, naturpleje/naturgenopretning, naturformidling, strandbeskyttelseskommissionens arbejde m.v.

Anders Fischer
Faglige kompetencer: Arkæologi og kulturhistorie, fortidsminder over og under terræn, kulturarvsforvaltning til lands og på havbunden, samspil menneske og natur gennem tiderne.

Hans Baagøe
Faglige kompetencer: Zoologi, danske/europæiske pattedyr, naturforvaltning, pattedyr globalt, flagermus.

Jesper Fredshavn
Faglige kompetencer: Naturkvalitetsvurdering, Natura 2000 planlægning, Vegetationsøkologi, Populationsøkologi, Databaser, Statistisk analyse af store datamængder. Biodiversitet, Landbrug, Skovbrug, Biostatistik.

Janne Aaris- Sørensen
Faglige kompetencer: Danske pattedyr, grævlinger, naturforvaltning, naturovervågning.

Jens Peder Jeppesen
Faglige kompetencer: Marinbiologi, marin økologi, marin zoologi med spidskompetence i fisk og fiskeøkologi, indgående kendskab til Øresunds forhold.

Kaj Raunsgaard Pedersen
Faglige kompetencer: Geologiske lagserier, landskabsformer, råstoffer, formidling, beskyttelse og pleje af geologiske lokaliteter.

Merian Skouw Haugwitz
Faglige kompetencer: Terrestrisk økologi især hedeøkosystemer, næringsstofomsætning i jord, interaktioner mellem mikroorganismer og planter, klimaforandringer.

Peter Esbjerg (Formand)
Faglige kompetencer: Terrestrisk økologi/entomologi, især i forhold til det dyrkede land. Forskning: Biologi og økologi hos skade- og nytteinsekter, klimaindflydelse i land- og havebrug. Fredningsorienteret interesse: Det dyrkede land som grundlag for flora og fauna – betydningen af produktionsform og intensitet.

Peter Friis Møller
Faglige kompetencer: Skov (skovhistorie, naturskov, skovdynamik, naturbeskyttelse i skov), naturlig vandstand, naturpleje, plejeplaner mv. for Naturfondsejendommene Højris, Langå, Gadevang og Skovsgaard, Struckmannfonden (Eskilsø), naturgenopretning (skov, mose, overdrev).

Peter Geertz-Hansen (Næstformand)
Faglige kompetencer: Ferskvandsbiologi og ferskvandsfisk.

Sten Asbirk
Faglige kompetencer: Fugle, pattedyr, padder, botanik, artsforvaltning og reintroduktion af arter, naturovervågning, naturpleje og naturgenopretning, § 3 beskyttede naturtyper samt nationalparker.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver

Referater

Kan fås ved henvendelse til udvalgets sekretær.