Fagområdet for Miljøfagligt Udvalg er bæredygtig udvikling og beskyttelse af vand, jord og luft imod forurening samt genanvendelse af ressourcerne i affald.

Formand: Hans Jürgen Stehr

Medlemmer

Hans Jürgen Stehr, formand

Tidligere kontorchef i Miljøministeriets departement og Miljøstyrelsen med ansvar for bl.a. ministersager, renere teknologi, transport og klima. Tidligere forskningschef i Energistyrelsen og sekretariatschef for regeringens klimakommission. Har på FN niveau været formand for bestyrelsen for Clean Development Mechanism under Kyoto Protokollen. Tidligere formand for Nordisk Energiforskning.

Formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Gentofte siden 2013. Medlem af Miljøfagligt Udvalg siden 2015. Formand siden 2016.

Bredt interesseret i miljø- og klimaspørgsmål med særlig fokus på tværfaglighed, valg af vir-kemidler, kommunikation bl.a. til et politisk niveau, samt processtyring og governance.

Cand.jur fra Københavns Universitet 1973

Birgit Holmboe, næstformand

HolmboeConsult 2010- beslutningsgrundlag indenfor ressourceområdet.Tidligere Hovedstadsrådet Recipientkvalitetsplanlægning og affaldsplanlægning. Tidligere Rambøll Affald & Miljøstrategier i ind- og udland. Tidligere leder af Videncenter for Affald 2001-2010.

Særlige interesseområder: Kredsløbstankegang, udvikling af økonomiske virkemidler til brug for fornuftigressourceforbrug (økologi), samt cirkulær økonomi, strategier og redskaber fra ord til handling på affalds- og energiområdet.

Biolog Miljøkontrollinien 1980.

John Clausen

Særlige interesseområder: Kredsløbstankegange og ressourcepolitik. Energipolitik. Organisati-onsarbejde. Virksomhedsledelse. Praktisk affaldshåndtering. Praktisk miljøledelse. Miljølovgiv-ning. Udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer og kampagner. Opstart og drift af genbrugs-pladser.

Har tidligere været leder af affaldsselskabet Renordvest I/S, Lemvig og siddet i ledergruppen for NVRaffald I/S, Holstebro.

Henning Jørgensen

Indehaver af sin egen virksomhed, der rådgiver kommuners styrelser og selskaber på affaldsområdet. Tidligere medarbejder i RenoSam. Tidligere affaldsplanlægger i tre kommuner med fokus på de borgernære affaldsopgaver. Har i den periode været med til at implementere nye indsamlingsordninger herunder ordninger for organisk affald. Tidligere ansat i Miljøstyrelsen med ansvar for emballageaffald.

Særlige interesseområder: Kommunale affaldsordninger herunder indsamling, behand-ling af affald og genanvendelige materiale. Samt organisering af affaldssektoren.

Udannet ingeniør.

Nils Thorsen

Ekstern konsulent på Aalborg Universitet. Har 35 års erfaring med arbejde inden for miljø og bæredygtighed. Tidligere faglig leder af den internationale serviceline om bæredygtighed og klima i Ernst & Young Danmark. Tidligere Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Miljøkontrollen i København og Novo Nordisk.

Kim Christiansen

Eget firma, kimconsult.dk. Tidligere konsulent hos Teknologisk Institut, Krüger A/S, Krüger Consult, dk-TEKNIK og 2.-0 LCA consultants, som miljøkoordinator hos Sophus Berendsen A/S, og som seniorstandardiseringskonsulent hos Dansk Standard.

Særlige interesseområder: Standardisering, miljøledelse, integreret ledelse, samfundsmæssigt ansvar, affald, farligt affald, nanoteknologi, bæredygtighed, Lokal Agenda 21. Samt miljøpolitik, forureningsproblemer, kemikalier.

Civilingeniør (kemi) 1981.

Stig Jensen

Særlige interesseområder: Miljøpolitik herunder bynær natur. Ressourcer, affald og spildevand.
Energi og klima. Opbygge og indføre miljøledelse. Håndtere regnvand som naturressource.

Birgitte Marcussen

Seniorrådgiver og Central Miljøkoordinator, Danfoss A/S Nordborg. tidligere miljørådgiver inden for forureningsundersøgelser, risikovurdering, VVM-redegørelser, Miljø Due Diligence.

Særlige interesseområder: Industrimiljø, myndighedsforhandling, jord- og grundvandsforurening, miljøledelse. Miljøpolitik, kemikalie-regulering, forurening, industrispildevand, luftemission.

Biolog fra KU 1984 (Ferskvandsbiologisk Laboratorium).

Michael Olesen

Rambøll. Lektor emeritus på Marinbiologisk laboratorium, Københavns Universitet.

Særlig interesse er mennesket brug og udnyttelse af havet, og de konflikter det giver på natur- og miljøområdet. Forståelse for hvordan der kan arbejdes i retning af en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, står centralt. Til det formål tjener EU direktiverne (Vandramme-, Habitat- og Havstrategidirektiv) som de bedste midler vi i dag har for at sikre et godt havmiljø og en mangfoldig havnatur.

Faglig baggrund: Marinbiologi og -økologi, biologisk og fysisk oceanografi, primærproduktion og heterotrof omsætning, trofiske interaktioner og habitat forhold.

Jørgen Boldt

Energiplanlægning i HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) med særlig fokus på et klimaneutralt København i 2025.

Har bl.a. været med til at starte bevægelsen mod atomkraft, aktiv i miljøbevægelsen NOAH og siddet i Gladsaxe Byråd. Tidligere forsker og underviser på DTU (energiteknologi), specialist (elektricitet) og sektionsleder (bioenergi) i Energistyrelsen, chefkonsulent i Rambøll (energiplanlægning, klima og VE i ulande), selvstændig rådgiver (energiplanlægning, klima og VE i ulande) samt senior energi-rådgiver i ASEAN og programleder for bæredygtigt forbrug og produktion i Indonesien (begge for EU Kommissionen).

Særlige interesseområder: Energi, særligt vedvarende energi, klima og bæredygtighed. Ellers bredt interesseret i miljøspørgsmål, med fokus på virkemidler, regulering og politiske processer.

Civilingeniør, 1976.

Svend Mertz

Har tidligere arbejdet med miljørådgivning inden for forurenet jord, og med kvalitetsledelse i malerfaget, i både industrilakererier og på byggepladser. Har i snart 20 år arbejdet som Miljø-chef i NCC Danmark A/S og fungerer desuden som kvalitetschef for NCCs projekterende en-hed.

Særlige interesseområder: Miljø- og bæredygtighedsledelse i produktionsvirksomheder, helhedsorienteret projektering af byggeri, ex via bæredygtighedscertificering og regulering og udfasning af farlige kemikalier.

Uddannet miljøplanlægger.

John Nordbo

2018- Klimarådgiver, CARE Danmark. Omfattende international erfaring, bl.a fra ledelse WWF’s arktiske program og WWF’s globale klimateam, deltagelse i globale forhandlingsmøder under FN’s klimakonvention, ministerkonferencer i verdenshandelsorganisationen WTO, FN’s Commission on Sustainable Development og Rio+10.
Foredragsholder og forfatter.

alt
Lasse Jesper Pedersen
Klima- og energipolitisk rådgiver

Referater

Kan fås ved henvendelse til udvalgets sekretær.