DN's sekretariat rådgiver i forbindelse med ansøgninger, gennemførelse af projekter, afrapportering, økonomi og evaluering. Se kontaktoplysninger til højre.

Bevillingsmodtagere
Ansøgere skal være navngivne ældre som enkeltpersoner eller grupper af navngivne ældre. De ældre skal være mindst 60 år og mindst én særligt aktiv ældre skal være ude af erhverv (pensioneret, førtidspensioneret eller på efterløn). En bevilling påvirker ikke ansøgers skatte- eller indkomstforhold.

Hvilke aktiviteter støttes?
Programmets formål er at støtte og anerkende aktiviteter, hvor særligt aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i naturen og samtidig passer på og viser hensyn til naturen. Programmets tematiske fokus er at støtte ældres aktiviteter, når det gælder:

  • Formidling af natur og biodiversitet, samt aktiv naturpleje og hjælp til truede arter og sårbar natur, herunder havets natur
  • Formidling af klimaspørgsmål eller fremme af klimarigtige løsninger, der sammentænker natur og klima
  • Fremme af genbrug og bæredygtigt forbrug
  • Indsats for at få børn ud i naturen, herunder ved havet
  • Oplevelser knyttet til indsamling og tilberedning af årstidens råvarer i naturen, herunder de kystnære områder og havet

Men alle projekter kan komme i betragtning, så tag en snak med os, hvis du har en god idé. Vær dog opmærksom på, at der ikke bevilges penge til hverken aflønning eller forplejning.

Målgruppen for aktiviteterne
Aktiviteterne skal være af almennyttig karakter, og målgruppen for aktiviteternes nytteeffekt kan være andre ældre, børn eller andre borgere i Danmark. Inddrages børn i aktiviteterne, skal love og regler vedrørende børneattester m.m. iagttages.

Uddelingernes størrelse og karakter
Der kan maksimalt uddeles 70.000 kr. til den enkelte ansøgte aktivitet. Beløbet skal så vidt muligt gradueres efter antallet af aktive ældre, der medvirker i projektet, så den maksimale donation tildeles en aktivitet, hvor der medvirker et større antal aktive ældre. Uddelingerne kan suppleres med egenfinansiering af ansøger og/eller finansiering fra anden side. Der støttes til aktivitetsudgifter – dog ikke udgifter til løn til den eller de aktive ældre.

Ansøgningernes indhold

Ansøgningerne skal som minimum indeholde oplysninger om:

• Beskrivelse af selve aktiviteten/projektet
• De særligt aktive ældre med angivelse af
- Navn, CPR-nummer (behandles kun af DN, ikke af VELUX)
- Relevante erfaringer (fx i sit arbejdsliv, som frivillig mv.)
- Adresse, telefon og mail
• Forventede omkostninger og indtægter fra anden side
• Tidsplanen for aktiviteten
• Behov for forudgående godkendelse fra myndigheder m.fl.

> Udfyld ansøgningsskemaet her

Hvis der er involveret anden finansiering, skal en kopi af ansøgninger, budgetter og tilsagn herfor medsendes ansøgningen til Grønt Guld.

Ansøgningsfrist og løbetid
Ansøgninger kan indsendes løbende. Behandling af en ansøgning kan tage op til to måneder. Aktiviteterne skal som hovedregel afsluttes senest ét år efter bevillingsdato.

Administration af udgifter
Programmet administreres i DN's sekretariat som en særskilt del af DN's eksisterende projektpulje. For at sikre en klar adskillelse mellem bilag til Grønt Guld og afdelingernes øvrige økonomi, håndteres projektøkonomien via et særligt refusionsskema, som tilsendes ved godkendelse. Alle fakturaer skal udstedes til DN.

Formidling og afrapportering
I forbindelse med bevilling præsenteres projekterne på DN's og VELUX FONDENS hjemmeside. Efter aktivitetens afslutning skal der foretages en evaluering og afrapportering.

alt
Jörn Eskildsen
Organisationskonsulent for Jylland og Fyn