Aktiv Naturpleje

Projekter, hvor ældre tager initiativ til en aktiv indsats for truet natur. Eksempler på denne type projekter:

Foto: Erik Olsen

Motorhestekræfter til Kildeengens Høslætlaug

Kildeengens Høslætlaug og DN Lejre gør det nu let at være med til de to årlige høslæt i Bidstrup skovene. Det er nemlig et værre slæberi at få det nyslåede græs væk fra engen. Sidste år prøvede lauget, som et forsøg, at bruge et motorspil til at trække græsset ud af engen. Forsøget var en stor succes. De ansøger derfor om midler til at købe et benzinmotorspil til udtrækning af de store mængder vådt græs, der ligger tilbage efter høslættet.

Hø skal være tørt

I moderne naturpleje er det praktisk umuligt at tørre græsset til hø, da dette tager fra 6-8 dage afhængigt af vejret. Det er hårdt fysisk arbejde at trække græsset ud fra området, da engen ikke kan tåle, der kører tunge maskiner. Ved at trække presenninger med et motoriseret spil, bliver arbejdsopgaven nemmere og mindre hård for kroppen. Formålet med naturplejen er netop at fjerne biomasse (græs) af hensyn til biodiversiteten for at begrænse gødning til engen. De fine blomster trives nemlig bedst i mager jord.

Der er mange aktive ældre der vil få glæde af det motoriserede spil, og spillet vil forhåbentligt give ekstra fysisk overskud hos de frivillige, bl.a. til at hjælpe nye initiativer i gang. Det vil også give bedre tid til at formidle dyre- og plantelivet på engen i forbindelse med høslætdagene. Et benzinmotorspil vil på flere parametre forbedre Kildeengens Høslætlaugs arrangementer og medvirke til, at de ældre frivillige kan fortsætte det gode arbejde mange år endnu.

Der søges om midler til at købe et benzinmotorspil, tilbehør til dette og et kursus i brugen af spillet.
Bevilling 45.000 kr.

Græsning genskaber eng ved Svenstrup

Jørgen Balslev Hansen og Anne Marie Steffensen har begge hele livet være professionelt engagerede i formidling og fredning af natur. Som pensionister udlever de deres passion for natur og formidling gennem deres frivillige arbejde for Danmarks Naturfredningsforening. De vil genskabe en græsset eng tæt på Svenstrup by for at sikre rekreativ nærnatur og som et formidlingsprojekt. Området er et stykke erstatningsnatur, der i sommeren 2016 blev ryddet for selvsåede træer og buske. Der er desuden nyetableret to små søer og et bekkasinskrab på arealet.

Området skal plejes ved at lade køer afgræsse det, så det ikke springer i krat, der skygger for blomster og urter. Projektet vil formidle dynamikken og successionen på arealet fra rydningen fremover med afgræsningen. Formidlingen skal foregå ved at invitere borgere på ekskursioner i området, således at de er med til at overvåge udviklingen i området. Der skal udlægges ti faste punkter, hvor der skal registreres plantearter i en cirkel med radius på 5 m. Dertil skal der afsættes to punkter, hvor dyrene ikke kan komme til at græsse, for at illustrere hvordan området kunne udvikle sig uden græsning. Frivilliggruppen vil oprette en hjemmeside til indberetning af iagttagelser og bruge det til at udarbejde en flora liste hvert 5. år og observere fugle og dyr.

Der søges midler til opsætning af hegn omkring området samt indkøb af redskaber til formidling og undersøgelse af området for skoleelever, infomateriale, evt. reparationer af hegnet og evt. assistance til hjemmeside. Der er indgået en foreløbig aftale på 10 år med ejeren af arealet, således at offentligheden har adgang til arealet.
Bevilling 70.000 kr.

Formidling af natur og biodiversitet

Projekter hvor de ældre aktive kilder fantasien og vækker andres begejstring for naturens mangfoldighed. Eksempler på denne type projekter:

Ture i den lokale natur – opdatering og nye foldere

Med den skrivende ildsjæl Ib Salomon i spidsen har DN Odder med stor succes formidlet den lokale natur gennem en årrække. Senest har lokalafdelingen som et Grønt Guld projekt sammen med DN Horsens udgivet en folder om tre fredninger langs med Horsens Fjord. Tidligere har gruppen udgivet 12 foldere om den lokale natur rundt om i kommunen. Disse trænger til en opdatering og de aktive ældre har tre nye foldere i samme format i kikkerten. Det er DN Odders erfaring, at foldere virker, og at folk bruger dem til at finde nye steder, de ikke anede fandtes. Samtidigt er folderne et godt udgangspunkt for en dialog med borgere og lodsejere om natur- og landskabsværdier med et positivt afsæt.

I løbet af vinteren vil de aktive ældre fra DN Odders bestyrelse gennemgå de 12 eksisterende foldere for at spore ændringer, der skal indarbejdes i de opdaterede foldere. Dertil skal der samles en gruppe fra DN Odders bestyrelse, som i løbet af foråret 2018 skal vandre turene igennem og notere alt af interesse, f.eks. spændende blomster eller landskab. Den indsamlede viden suppleres med viden fra lokale skriftlige kilder og krydres med professionelle fotos og layout.

Der søges midler til opdatering og tilretning af de 12 eksisterende foldere, samt fotos og layout til de tre nye foldere. Dertil søges der midler til fragt/forsendelse og trykning af i alt 15 foldere.
Bevilling 45.000 kr.

Naturens dag i Middelfart Kommune

I år er det 10. år Naturens Dag fejres i Middelfart Kommune. Det er et initiativ, der er startet af ildsjælene i DN Middelfart. Nu samler arrangementet i Middelfart knap 40 klubber og foreninger, der sammen med kommunen annoncerer og koordinerer deres aktiviteter i en kæmpe festival. På den måde er arrangementet et mødested foreningerne imellem og rammen om en masse dialog og samarbejde. Formålet med dagen er, at få børnefamilier og alle andre ud at få gode oplevelser i naturen.

DN Middelfart mangler et telt som base for deres aktiviteter på dagen de kommende år og til lignende arrangementer. Lokalafdelingen i Middelfart har tidligere år lånt sig frem til telte af svingende kvalitet, men vil gerne benytte 10-året til at indvie en ny grejbank til Naturens Dag og deres øvrige formidlingsarrangementer. Der søges midler til et foldetelt, bål-fade, borde og stole samt formidlingsudstyr.
Bevilling: 28.000 kr.

Indsats for at få børn ud i naturen

Aktive ældre giver børn og unge flere naturoplevelser. Eksempler på denne type projekter:

Alt godt fra havet

Mogens Gissel Nielsen og Dorthe Birkmose fra DN Odder vil, i forbindelse med deres grejbank på Dyngby Strand, supplere med et formidlingsprojekt på stranden i løbet af sommeren. De har engageret Erik og Else fra DN Odder, så de sammen kan vække forundring og naturglæde hos børn i løbet af sommerferien.

De vil vise børn og voksne, hvad man kan med ting fra hav og strand, for gennem alle sanser at vække børnenes nysgerrighed. Der skal spises tang, koges muslinger, males på strandskaller, tørres vandmænd og ryges fisk. Fra en tømmerflåde kan børnene fange krabber og se på livet under overfladen i vandkikkert. Udstyret skal også bruges til Naturens dag 2017.

Projektgruppen vil stå for organisering af projektet, afholde arrangementerne og involvere andre frivillige i formidlingen. Der søges midler til indkøb af forskelligt indsamlingsudstyr i hav og på strand til børn, bålsæt og rygeovn samt en tømmerflåde.
Bevilling 19.975 kr.

Mød en snog 2018

Sven Rask fra DN Assens ved, at snogen vækker opsigt. Han vil kickstarte interessen for naturen hos børn og unge ved at vise dem en snog og dens habitat. Ved at lokke snoge til særlige snogely, kan disse blive udgangspunktet for en intens oplevelse i naturen. Et snogely, er en slags solfanger, der både giver ly og varme til snogene. Snogelyet øger chancerne for at komme tæt et dyr, mange ikke har set i naturen og sjældent kommer tæt på.

DN Assens vil oprette en ældregruppe, der skal udlægge snogely på fem lokaliteter i Assens Kommune. Gruppen vil løbende tilse disse snogely sammen med børn og unge på formidlingsture. Registreringerne af snogene skal indrapporteres til DN’s projekt Naturtjek for at skabe viden om antal snoge og deres lokaliteter.

Projektet har både et formidlingsaspekt og et organisatorisk fokus. Formidlingen handler om at vække naturinteresse gennem formidlingsturene ud for at tilse snogelyene. Organisatorisk vil DN Assens bruge den konkrete aktivitet til at få flere aktive ældre med i arbejdet for og med naturen.

Projektet er et samarbejde med Terrariet i Vissenbjerg og produktionshøjskolen Fugleviglund. Terrariet bidrager med faglig viden, og Fugleviglund står for at bygge snogelyene. Der søges midler til annoncering og materialer.
Bevilling: 8.125 kr.

Bliv inspireret af den samlede liste over de spændende projekter, som fik støtte i 2017:

Støttede projekter i 2017