Når Repræsentantskabet ikke er forsamlet, har Hovedbestyrelsen ansvar for foreningens aktiviteter, økonomi og medlemsudvikling, herunder:

  • Beslutte DN’s politikker efter høring af repræsentantskabet og under ansvar over for repræsentantskabet, jævnfør § 9, stk. 2, punkt 1.
  • Rejse og påklage sager, hvori foreningen er tillagt særlige beføjelser i lovgivningen.
  • Beslutte DN’s holdning i sager, som efter hovedbestyrelsens skøn har væsentlig national interesse.
  • Hjemkalde lokale sager til behandling, hvis sagerne efter hovedbestyrelsens skøn ikke håndteres lokalt i overensstemmelse med DN’s formål eller politikker.
  • Udpege DN's repræsentanter til eksterne råd, nævn og udvalg mv. i sammenhænge, som efter hovedbestyrelsens skøn er nationale i deres karakter.
  • Gennemføre den af repræsentantskabet vedtagne aktivitetsplan og overholde det dertil hørende budget.
  • Udarbejde indstilling til repræsentantskabet om Danmarks Naturfredningsforenings årsregnskab.
  • Udarbejde forslag til repræsentantskabet om næste års aktivitetsplan og det dertil hørende budget.
  • Indstille til repræsentantskabet valg af statsautoriseret/registreret revisor.
  • Vælge medlemmer af faglige udvalg.